יום שלישי

סדרת הספרים " לעומקו של רש"י " מאת ד"ר אביגדור בנש"ק - תוכן עניינים לכרך שמות


 כרכים נוספים בסדרת " לעומקו של רש"י ", מאת ד"ר אביגדור בנש"ק: 
 בראשיתויקראבמדבר


עיצוב הכריכה: הרווי קליינמןפרשה
פרק
פסוק
דיבור המתחיל
כותרת
שמות
א
י
ועלה מן הארץ
פירוש מורכב הדורש ניתוח של כל חלק בנפרד.
שמות
ב
ב
כי טוב הוא
יש להבין את בחירתו של רש"י במדרש במקום בפשט.
שמות
ב
יג
למה תכה
רש"י מדייק בדקדוק.
שמות
ב
כג
וימת מלך מצרים
פירוש המציע גילוי מרתק של כוונותיו של רש"י ופרשנות מבריקה של הגאון מווילנא.
שמות
ג
יא-יב
מי אנכי
רש"י ורמב"ן מתמודדים עם הקשיים בפסוק.
שמות
ג
יד
אהיה אשר אהיה
רש"י מצטט מדרש ידוע והרמב"ן מעניק לו עומק.
שמות
ג
יט
לא יתן אתכם מלך מצרים להלך
רש"י מתייחס לסתירה לכאורה בין פסוקים.
שמות
ד
כב-כג
בני בכרי ישראל
כאן אנו רואים כי פשט ודרש אינם שווי ערך למשמעות מילולית ובלתי מילולית.
שמות
ו
א
עתה תראה
רש"י חושף רמז לעונשו של משה, עלינו להבין את הרלוונטיות של העניין.
וארא
ו
ג
וארא
בדיקת פירושו של רש"י מראה לנו את דרכו בדיבור המתחיל.
וארא
ו
ג
ושמי ה' ולא נודעתי להם
פירוש זה הינו מונומנטאלי, בעל חשיבות השקפתית והיסטורית עצומה. הכל נובע ישירות מדברי התורה, כפי שמבהיר רש"י.
וארא
ו
ד
וגם הקמתי את בריתי
ראה כיצד מוטרד רש"י מקשיים זעירים, שבעינינו ידמו בלתי משמעותיים, בהבנת הכתוב.
וארא
ו
יג
ויצום אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים
רש"י מביא פשט ודרש כדי להבין את המילה "אל".
וארא
ו
כו
הוא אהרן ומשה
עיון מעמיק ברש"י מראה את האמת שבפירושו.
וארא
ז
ד
את ידי
פירוש פשוט, אך מעט הרהור חושף מספר בעיות בהבנה.
וארא
ז
ט
לתנין
פירושה של המילה תלוי בהקשרה.
וארא
ח
ה
למתי אעתיר לך
רש"י ורמב"ן חולקים לגבי סגנון לשוני.
וארא
ח
יד
להוציא את הכנים
רש"י והמלבי"ם מתווכחים על פשט כאשר רמזים של הקשר מהווים גורם בעניין.
וארא
ט
ג-ד
והפלה
השוואה בין פירושים שונים למילה בפסוקים שונים מלמדת אותנו הבדלים דקים.
בא
י
א
ויאמר ה' אל משה בא אל פרעה
הפירוש הראשון של רש"י בפרשה הוא בעייתי.
בא
י
ג
לענת
פירושו הפשוט של רש"י חושף את מטרתו של ה' בעשר המכות.
בא
י
יא
ויגרש אתם
פירוש פשוט, בלתי ברור במידה מסוימת, הדורש עיון.
בא
יא
ב
דבר נא
בדיקת המקור של רש"י במדרש מבהירה קושי, לכאורה.
בא
יא
ה
עד בכור השפחה
פירוש מוזר ברש"י מעורר בעיה קשה.
בא
יב
ב
החדש הזה
בפירוש זה מודגמת משמעותו של פשוטו של מקרא.
בא
יב
טז
לא יעשה בהם
הרמב"ן מבקר את פירושו של רש"י.
בא
יב
כא
משכו
רש"י ורמב"ן חולקים בגישתם הפרשנית.
בא
יב
ל
ויקם פרעה
פירוש מתוחכם בן מילה אחת המדגיש את הדרמה של הסיפור.
בא
יב
לה
ושמלת
בפירוש זה מודגמת בחירתו המדויקת של רש"י במילים.
בא
יב
לט
עגת מצות
פירושו של רש"י פותח תיבת פנדורה של שאלות.
בא
יג
ח
בעבור זה
רש"י ורמב"ן חולקים על נושאים שבמהות.
בשלח
יג
יז
כי קרוב הוא
רש"י ורמב"ן חולקים לגבי הפרשנות הנכונה של דקויות לשון.
בשלח
יד
ה
ויהפך
יש צורך בניתוח מדוקדק כדי לפרש פירוש זה.
בשלח
יד
ו
ויאסר את רכבו
פירוש פשוט מדי, לכאורה, הנושא בתוכו מסר משמעותי.
בשלח
יד
יג
כי אשר ראיתם
אזנו הרגישה של רש"י שמה לב לדקות אשר בדרך כלל אין מבחינים בה.
בשלח
יד
כא
ויבקעו המים
פירוש טיפוסי על פי הדרש, אשר יסודו בחריגות של הכתוב.
בשלח
יד
ל
וירא ישראל את מצרים ומת
רשב"ם חולק על רש"י, פרשנות של דקויות מעניקה לרש"י יתרון.
בשלח
טו
ג
ה' איש מלחמה
רש"י מציע שינוי קטן בתרגום וזה שינוי גדול במשמעות.
בשלח
טו
יז
מכון לשבתך
רש"י מעורר אותנו להיות מודעים לזמנים של הפעלים.
בשלח
טו
כו
לא אשים עליך
פירוש מורכב הדורש ניתוח של כל אחד מחלקיו.
בשלח
טז
ד
למען אנסנו הילך בתורתי
רש"י מבהיר נקודה עדינה ותוך כדי כך מביא אותנו להכרה עצובה.
בשלח
יז
ח
ויבא עמלק
דוגמא חשובה לשימוש של רש"י במדרש.
יתרו
יח
א
וישמע יתרו
רש"י מפרש לפי המדרש, אך תוך כדי כך, משנה אותו.
יתרו
יח
ז
וישתחו וישק לו
ניתוח מדויק מראה את הבנתו החדה של המדרש ושל רש"י את הפסוק.
יתרו
יח
יז
ויאמר חתן משה אליו
פירושו של רש"י: חידה הממתינה לפתרון.
יתרו
יח
כז
וילך לו אל ארצו
עלינו לשמוע את הניואנסים שבדברי התורה כדי להבין את פירושו של רש"י.
יתרו
יט
ב
ויחן שם ישראל
רש"י ממציא ביטוי תורני ידוע ביותר.
יתרו
יט
ה
ושמרתם את בריתי
רש"י ורמב"ן חולקים לגבי השאלה לאיזו ברית מתכוון הכתוב.
יתרו
יט
יט
משה ידבר
רש"י צולל לעומקו של הפשט.
יתרו
כ
ג
לא יהיה לך
רש"י ורמב"ן חולקים על פרשנותה של מצווה יסודית.
יתרו
כ
ג
על פני
רש"י מסייע לנו בהבנתו של צירוף מילים שלעתים קרובות אין שמים לב אליו.
יתרו
כ
ח
זכור
פירוש מוכר ברש"י אך מתמיה הדורש הבנה עמוקה יותר.
יתרו
כ
יא
ברך - ויקדשהו
מדרש פשוט עם משמעות עמוקה יותר.
יתרו
כ
טו
ראים את הקולת
תובנה עמוקה של האדמו"ר מלובביץ'.
משפטים
כא
ח-ט-י
כמשפט הבנות
רש"י ורמב"ן חלוקים ביחס לפשט.
משפטים
כא
יב
מכה איש ומת
רש"י מצטט דוגמא למדרש הלכה אופייני, אם כי מורכב.
משפטים
כא
יט
על משענתו
הדגמה מצוינת לגישותיהם השונות של רש"י והרמב"ן לפרשנות על פי הפשט.
משפטים
כא
יט
ורפא ירפא
רש"י מוסר מידע חשוב באופן סמוי ביותר.
משפטים
כא
לז
חמשה בקר
רש"י מלמד אותנו מספר מסרים בתחום המוסר.
משפטים
כב
א
אין לו דמים
רש"י חולק על הרשב"ם ועל אבן עזרא.
משפטים
כב
ב
אם זרחה השמש עליו דמים לו
רש"י מעדיף את הדרש על הפשט.
משפטים
כב
ג
חליים שנים ישלם
דוגמא אופיינית למדרש הלכה שאינו פשט.
משפטים
כב
כ
כי גרים הייתם
דוגמא ייחודית לפירוש מטעה בפשטותו אשר גורם לנו להיות מודעים לקושי בפסוק שאין מבחינים בו.
משפטים
כג
ה
כי תראה חמור שנאך
כאן מלמד אותנו רש"י את פירושה של המילה "כי".
משפטים
כג
ז
ונקי וצדיק אל תהרג
רש"י מצטט מדרש הלכה המבוסס על הכתוב.
משפטים
כג
ח
דברי צדיקים
עיון.
משפטים
כג
יז
כל זכורך
רש"י מתייחס לבעיה דקדוקית.
תרומה
כה
ב
ויקחו לי תרומה
ניסוח בלתי שגרתי גורם לרש"י להאיר את עינינו בהערתו.
תרומה
כה
ב
תקחו את תרומתי
פירוש קשה אך העסיק רבות את המפרשים. פתרון התעלומה דורש עבודת בלשות.
תרומה
כה
יב
פעמתיו
רש"י ורמב"ן חולקים בנוגע למיקומם של בדי הארון.
תרומה
כה
טז
העדת
נדמה כי רש"י סותר את דברי עצמו עד שניתוח מדוקדק יותר גואל אותו.
תרומה
כה
כא
ואל הארן תתן את העדות
רש"י שואל שאלה משלו, אירוע נדיר. אך הרמב"ן אינו שבע רצון מתשובתו של רש"י.
תרומה
כז
ט-י
ועמדיו עשרים
הוצא את המחשבון וראה אם הנך מסוגל להבין פירוש רש"י זה.
תצוה
כז
כ
תמיד
מילה אחת, שני פירושים.
תצוה
כז
כא
מערב עד בקר
בעדינות, מרחיק אותנו רש"י מהבנה מוטעית.
תצוה
כח
ג
לקדשו לכהנו לי
רש"י מפרש דקויות קשות להבנה במילה "לכהנו".
תצוה
כח
י
כתולדתם
רש"י מבהיר את משמעותה של המילה.
תצוה
כח
ל
את האורים ואת התמים
זהו פירוש מקורי של רש"י. הסבר ייחודי שלא נמצא לו מקור.
תצוה
כח
לג-לד
ופעמני זהב, פעמן זהב ורמון
פירוש רש"י מסוג 2, שמטרתו להבהיר את העניין. הרמב"ן מביא מספר טיעונים קשים כנגד פירושו של רש"י.
כי תשא
לא
ב
קראתי בשם
בפירוש זה, מביא רש"י את הפשט והרמב"ן מוסיף ממד עומק.
כי תשא
לא
יג
אך את שבתתי תשמרו
הרמב"ן מצביע על קושי רציני בפירושו של רש"י.
כי תשא
לא
יג
כי אות הוא ביני וביניכם
פירושו הייחודי של רש"י מעניק לנו תובנה ביחס למשמעויות העמוקות יותר של השבת.
כי תשא
לא
טו
שבת שבתון
רש"י מסייע לנו להבין את משמעותה של מנוחה אמתית.
כי תשא
לב
א
אשר ילכו לפנינו
פירושו של רש"י רומז למשמעות הנצחית של האמונה בא-ל אחד; ולחולשה שבריבוי אלים.
כי תשא
לב
כד
ואמר להם
רש"י מפרש את הדקדוק של התורה והתוצאות מפתיעות.
כי תשא
לד
ה
ויקרא בשם ה'
הבנה נכונה של התרגום תסייע בהבנת פירושו של רש"י.
ויקהל
לה
ד
זה הדבר אשר צוה ה'
פירוש רש"י נודע כפירוש המשיב על מספר שאלות באמצעות הוספתה של מילה אחת או שתיים. הנה דוגמא לכך.
ויקהל
לה
טו
מסך הפתח
קריאה מדויקת של דברי התורה (ושל דברי רש"י) נותנת מענה לשאלה.
ויקהל
לה
כג
וכל איש אשר נמצא אתו
פירוש מסוג 2 שמטרתו לסלק אי הבנה כלשהי.
ויקהל
לה
לד
ואהליאב
רש"י מדייק בלשון הפסוק ודורש שינוי קטן.
פקודי
לט
לב
ויעשו בני ישראל
פירוש נוסף ובו מילים משולבות. מה הוא מלמד אותנו?
פקודי
לט
מג
ויברך אתם משה
מציאת הקשרים בין תפילת משה לבין בית המקדש.
פקודי
מ
לה
ולא יכל משה לבוא אל אהל מועד
מדרש מפורסם, ואף על פי כן יש לנתח אותו.
פקודי
מ
לה
ולא יכל משה לבוא אל אהל מועד
הבה נתבונן שוב בפירוש רש"י דלעיל; הפעם ננתח היבט אחר. ניואנס דק בפרשנות משיב על שאלה קשה.

אין תגובות:

פרסום תגובה

מתיבתא דרש"י - גליונות ללימוד והעמקה בפירוש רש"י על החומש

תורתו של רש"י/ מפעל "חומש רש"י העולמי" להפצת לימוד חומש רש"י

גליונות "עומק הפשט" - עיונים ברש"י על פי 'לקוטי שיחות'

גליונות "עומק הפשט" - עיונים ברש"י על פי 'לקוטי שיחות'
.

עלון "ויזרע יצחק" - הגיגים לפרשת השבוע

עלון "להבין במקרא" - ביאור הפסוקים ועניני הפרשה לפי הפשט. ע"פ המפרשים

עלון "ברינה יקצורו"

עלון "לעומקו של מקרא" - דברי עומק בפרשת השבוע

עלון "מושגי יסוד"/ מכון "ובהם נהגה"

עלון "באר טוביה" - פסוקי התורה הקדושה

עלון "דברי יושר" - ליקוטים, מוסרים ופרפראות בפשט ובדרש בפרשת השבוע, פרקי אבות ובענינא דיומא

עלון "דברי ישרים" - פרשת השבוע לצעירי הצאן

עלון "וידעת היום"

גליון "פנינים מרבינו האור החיים הקדוש"/ מכון פניני אור החיים

היבטים לשוניים בפרשת השבוע

עלון "דברי חיים"

עלון "פניני הפרשה"/ הרב עובדיה חן

עלון "נפש הפרשה"/ הרב שמחה פשיטיק

"אוצר המעלה" - גליון פרשת השבוע, הקהילה החרדית, רינת המעלה, במעלה אדומים

עלון סיפורי מוסר "אדומים בעליה"

עלון "אספקלריא" - הגות, פרשה, הלכה ועוד

עלון "רוממות"

עלון "רשימות בפרשת השבוע"/ הרב הלל יחיאל הופנר

עלון "חינוך בפרשה"

עלון "בטוב טעם", מבית המדרש "אוהבי דעת" לוּריָא/ הרב עמיהוד סלומון

עלון "פרד"ס לשולחן השבת"

"בני ציון" - גליון לפרשת השבוע

עלון "פרפראות פאר"/ הרב ישראל יוד, מכון פאר

גליון "מלאכת מחשבת" - דיון לעומק בנושאים עיוניים של פרשת השבוע

עלון "שאל אביך ויגדך" - שאלות ותשובות על הפרשה

עלון "קבלת שבת"

עלון שבועי "טמונה בפרשה", לעידוד העיון והבקיאות בפרשת השבוע/ אהרן ביין

עלון "אוצר בנאות הדשא"

סרגלי ציר הזמן היהודי - דורות ותקופות מבריאת האדם עד ימינו

מתקופת אברהם אבינו עד משה רבנו (לפי מסורת ישראל)

מתקופת האבות עד בית המקדש השני (לפי מסורת ישראל)

שיבת ציון ותקומת ישראל

תוויות

אותיות לשון הקודש (64) שאלות בפירוש רש"י לפרשת השבוע (55) הפניות יוצאות מפרשת השבוע לתורה (54) הפניות נכנסות לפרשת השבוע מהתורה (54) סטטיסטיקה לפרשת השבוע (54) זכרון יהודה (52) הפניות נכנסות (51) השוואות ודיוקים בפירוש רש"י לתורה (51) עיון משווה (51) סטטיסטיקה בתורה (47) פירוש רש"י (47) פסוקים (47) מילים (46) חמשת חומשי התורה (45) פרשת השבוע (45) אותיות (41) עלוני פרשת השבוע (36) דיבורי המתחיל (32) עלונים לשבת (26) פרשני התורה (24) פרשת ויגש (24) מצוות (19) שאלות פרשני המקרא (19) דפוס רומא (15) חומש בראשית (15) ספרי נביאים אחרונים (15) דירוג פרשיות (14) הפניות יוצאות (14) חומש במדבר (14) חומש דברים (14) חומש שמות (14) חומש ויקרא (13) רשב"ם (13) ממוצע (12) ספרי כתובים (12) אחוזים (11) מיון פרשיות (11) דפוס וילנא (10) בעל הטורים (9) מילים נרדפות (9) מצוות לא תעשה (8) מצוות עשה (8) פסוק מצוטט (8) אור החיים (7) פרשת ויצא (7) פרשת וישלח (7) פרשת חיי שרה (7) פרשת תולדות (7) צפיפות טקסט (7) חציון (6) ממוצע אותיות במילה (6) ממוצע אותיות בפסוק (6) ממוצע דיבורי המתחיל בפסוק (6) ממוצע מילים בפסוק (6) מתאם פירסון (6) סטיית תקן (6) ספרי נביאים ראשונים (6) פסוק מבואר (6) פרשת אחרי מות (6) פרשת אמור (6) פרשת בא (6) פרשת בהעלותך (6) פרשת בהר (6) פרשת בחוקותי (6) פרשת בלק (6) פרשת במדבר (6) פרשת בראשית (6) פרשת בשלח (6) פרשת דברים (6) פרשת האזינו (6) פרשת השבוע לילדים (6) פרשת וארא (6) פרשת ואתחנן (6) פרשת וזאת הברכה (6) פרשת ויחי (6) פרשת ויקהל (6) פרשת ויקרא (6) פרשת וירא (6) פרשת וישב (6) פרשת חוקת (6) פרשת יתרו (6) פרשת כי תבוא (6) פרשת כי תשא (6) פרשת לך לך (6) פרשת מטות (6) פרשת מסעי (6) פרשת מצורע (6) פרשת מקץ (6) פרשת משפטים (6) פרשת נח (6) פרשת נשא (6) פרשת עקב (6) פרשת פנחס (6) פרשת פקודי (6) פרשת צו (6) פרשת קדושים (6) פרשת קורח (6) פרשת ראה (6) פרשת שלח (6) פרשת שמות (6) פרשת שמיני (6) פרשת תזריע (6) פרשת תצוה (6) פרשת תרומה (6) תפזורות פרשיות השבוע (6) כלי יקר (5) פירוש המלבי"ם (5) פירוש הרא"ם (5) פרשיות סתומות (5) פרשיות פתוחות (5) פרשת וילך (5) פרשת כי תצא (5) פרשת נצבים (5) פרשת שופטים (5) ד"ר אביגדור בנש"ק (4) לעומקו של רש"י (4) מדרש אגדה (4) מדרש הלכה (4) מכילתא (4) משנה (4) ספרי (4) שכיחות דיבורי המתחיל (4) תוספתא (4) תורת כהנים (4) תלמוד בבלי (4) תלמוד ירושלמי (4) ד"ר נסים אליקים (3) הרב עובדיה חן (3) מבוא (3) ספורנו (3) ספרא (3) רמב"ן (3) שפתי חכמים (3) דקדוקי רש"י (2) הכתב והמכתב (2) העמק דבר (2) הפניות סימטריות (2) הרב אהרן שפירא (2) כללי רש"י (2) לכסיקוגרפיה (2) מדדים סטטיסטיים (2) מלבי"ם (2) עיונים ברש"י (2) עלון פניני הפרשה (2) עקיבא וינשטיין (2) ראב"ע (2) רש"י (2) 720 צירופים (1) אִם-בְּחֻקֹּתַ֖י תֵּלֵ֑כוּ (1) אבן עזרא (1) אגדת רש"י (1) אהרן ביין (1) אות אל"ף (1) אות בי"ת (1) אות גימ"ל (1) אות דל"ת (1) אות ה"א (1) אות ו"ו (1) אות זי"ן (1) אות חי"ת (1) אות טי"ת (1) אות יו"ד (1) אות כ"ף (1) אות למ"ד (1) אות מ"ם (1) אות נו"ן (1) אות סמ"ך (1) אות עי"ן (1) אות פ"א (1) אות צד"י (1) אות קו"ף (1) אות רי"ש (1) אות שי"ן (1) אות תי"ו (1) אותיות האלפא-ביתא (1) איוב (1) אילת השחר (1) אינדקס פרשיות (1) אלעזר טויטו (1) אשר וסרטיל (1) באר רחובות (1) בטוב טעם (1) ביאור ה'כלומר' של רש"י (1) בית מדרש לבעלי בתים וגמלאים (1) בני ציון (1) בראשית רבה (1) ברכת אשר (1) ברק השחר (1) גליון אלף בית רש"י (1) גליון פקודיך דרשתי (1) גליון רוממות (1) ד"ר יוספה רחמן (1) ד"ר רבקה רביב (1) דבק טוב (1) דברי הימים א' (1) דברי הימים ב' (1) דורות ראשונים (1) דניאל (1) דעת זקנים (1) דקדוק ולשון בפירוש הנצי"ב (1) דקדוק ולשון בפירוש רש"י (1) ה"א המגמה (1) הגיגי פרשה (1) הוכחות רש"י (1) הושע (1) הטור הארוך (1) היבטים לשוניים בפרשת השבוע (1) המדריך לכתיבה נכונה (1) הנצי"ב (1) הפניות (1) הפניות עצמיות (1) הפניות רש"י (1) הרב אהרון תאומים (1) הרב בנימין יהודה צבי לוי (1) הרב דוד ויספיש (1) הרב דוד חדד (1) הרב דוד סיגל (1) הרב יהודה נפתלי שמידט (1) הרב מאיר גבריאל מימון (1) הרב מרדכי אפרתי (1) הרב עמיהוד סלומון (1) הרב שמואל אינגבר (1) ואת החסר (1) וידעת היום (1) זכריה (1) חבקוק (1) חגי (1) חדוותא (1) חזקוני (1) חינוך בפרשה (1) חישובי עולם התורה (1) חנוך חיים ויינשטוק (1) יאיר אור (1) יאיר וסרטיל (1) יהושע (1) יואל (1) יונה (1) יחזקאל (1) יעקב בובליל (1) ירמיהו (1) ישעיהו (1) כלל רש"י (1) כללים בפירוש רש"י (1) לב החכמה (1) ליקוטי שיחות (1) לעומקו של מקרא (1) לשון רש"י (1) מאורעות התנ"ך (1) מגילת אסתר (1) מגילת רות (1) מדרש תנחמא (1) מהדורת ונציה (1) מונחון ללימוד המקרא (1) מושגי יסוד (1) מטמוני רש"י (1) מיון (1) מיכה (1) מירא דכיא (1) מלאכי (1) מלאכת מחשבת (1) מלכים א' (1) מלכים ב' (1) מפעל חומש רש"י (1) מפת האתר (1) מפתחות התנ"ך (1) משה מזרחי (1) משלי (1) מתיבתא דרש"י (1) נחום (1) נחמיה (1) נפש הפרשה (1) נר לרגלי ואור לנתיבותי (1) סדר עולם (1) סדר קריאת התורה (1) סיכום כללי (1) סימני התורה (1) עִיּוּנִים לְשׁוֹנִיִּים בְּפָרָשִׁיּוֹת הַתּוֹרָה (1) עובדיה (1) עומק הפשט (1) עזרא (1) עיונים לשוניים בפרשיות התורה (1) עלון אדומים בעליה (1) עלון אוצר בנאות הדשא (1) עלון אוצר המעלה (1) עלון אספקלריא (1) עלון באר טוביה (1) עלון בני ציון (1) עלון ברינה יקצורו (1) עלון דברי חיים (1) עלון דברי יֹשר (1) עלון דברי ישרים (1) עלון וידעת היום (1) עלון ויזרע יצחק (1) עלון חינוך בפרשה (1) עלון טמונה בפרשה (1) עלון להבין במקרא (1) עלון לעומקו של מקרא (1) עלון מלאכת מחשבת (1) עלון נפש הפרשה (1) עלון פנינים מרבינו האור החיים הקדוש (1) עלון פרד"ס לשולחן השבת (1) עלון פרפראות פאר (1) עלון קבלת שבת (1) עלון רשימות בפרשת השבוע (1) עלון שאל אביך ויגדך (1) עלון תורתך שעשועי (1) עמוס (1) עמיקם גולדוסר (1) פניני אור החיים (1) פניני הפרשה (1) פרשי כנפים (1) פרשני רש"י (1) פרשת ויקרא-סדר ומבנה (1) צוף התורה (1) צילומי מסך (1) ציר הזמן היהודי (1) צפניה (1) קבלת שבת (1) קהלת (1) רבי חיים בן עטר ופירושו על התורה (1) רבינו בחיי (1) רד"ק (1) רלב"ג (1) רפאל וסרטיל (1) רש"י על הש"ס (1) רשימת מפרשי רש"י (1) שופטים (1) שי למורה (1) שיטתו הפרשנית של רש"י (1) שיר השירים (1) שלמה טל (1) שלמה ידידיה טל (1) שמואל א' (1) שמואל ב' (1) שמות נרדפים (1) שנות חיים משותפות (1) תהלים (1) תודת משה (1) תולדות יצחק (1) תורה סדורה (1) תורת ההגה (1) תורת הפועל (1) תורת השם (1) תחביר (1) תיבת בראשית (1)