יום רביעי

דקדוק ולשון בפירוש רש"י על התורה/ ד"ר נסים אליקים

רוב תודות לד"ר נסים אליקים על הסכמתו להצגת מובאות
מהספר "דקדוק ולשון בפירש"י על התורה".
להלן טבלת תכנים הסוקרת, ממעוף הציפור, את פרקי הספר.
בספר מוצגים, בפירוט רב, מראי המקום וההפניות לפירש"י
המתאים עבור כל כותרת והנושא הדקדוקי-לשוני הנדון בה.

קישור לסדרת ספרי "שיטתו הפרשנית של רש"י ע"פ פירושיו לתורה"


נושא
קטגוריה
כותרת
תורת הפועל
שרש קטן מהמבנה השלשי
שרשים אחדיים


שרשים שניים

נתוח גזרוני של הפועל
שרשים שונים אך שווים במשמעותיהם


שרשים שונים במשמעויות שונות

גזרות הפועל
גזרת חסרי פ"נ


גזרת עו"י


גזרת נחי ל"ה


גזרת פ"י


גזרת הכפולים-ע"ע


גזרת המרובעים

הבניינים של הפועל
בנין קל


בנין נפעל


בנין פיעל


בנין פועל


בנין הפעל


בנין הפעל


בנין התפעל


התפעל, נפעל, פעל והפעל במשמעות דומה בפירושי רש"י - משמעות דומה בין התפעל ונפעל


משמעות דומה בין התפעל ונפעל


משמעות דומה בין התפעל להפעיל


משמעות דומה בין הפעל לנפעל


המלה "את" בהוראת יחס הפעול בפעלים הסבילים - בנין התפעל


`


פעלים שמשמעותם משתנה בבנינים שונים - בנין קל ובנין פיעל


פעלים שמשמעותם משתנה בבנינים שונים - בנין קל ובנין הפעיל

דרכי הפועל
צורת עבר במשמעות של עתיד


צורת עבר במשמעות של הוה


צורת עתיד במשמעות של עבר


צורת עתיד שמנה היה בעבר אך מביעה מחשבה טרם העשייה בעבר


הווה תמידי-צורת הווה במשמעות של הווה מתמיד


הווה תמידי-צורת עבר במשמעות של הווה מתמיד


עבר שלפני עבר-עבר מוקדם

דרכי הפועל-המקור הפרוד והמקור החבור, המקור הבא עם פועל נטוי, לפניו או אחריו
המקור-מקור מוחלט במשמעות של ציווי


המקור-מקור נטוי


המקור-מקור מוחלט בצירוף פועל נטוי-כפילויות לשם חיזוק והתאמצות הפעולה-כפילות המביעה חזרה מרובה על אותה פעולה


המקור-מקור מוחלט בצירוף פועל נטוי-כפילויות לשם חיזוק והתאמצות הפעולה-כפילות בה המקור מביע חזרה מרובה על אותה פעולה והפועל הנטוי מביע השפעה ותוצאה של אותה פעולה


המקור-מקור מוחלט בצירוף פועל נטוי-כפילויות לשם חיזוק והתאמצות הפעולה-כפילות להבעת אלטרנטיבות שונות להשגת אותה מטרה


המקור-מקור מוחלט בצירוף פועל נטוי-הכפילות מתיחסת למושאים (בזמנים) שונים


כפילויות שרש"י לא דרש אותן

דרכי הפועל
עתיד וציווי מאורכים ומקוצרים
תורת השם
שמות עצם מיוחדים


שמות מלעליים


תצורת שמות בתוספת תחיליות


שמות במשקל בעלי אומנויות


שם עצם קיבוצי, שם המין


יחיד ורבים של שמות


שמות אנדרוגינוס


סמיכות השמות
סמיכות השייכות(הקניין)


סמיכות החומר


סמיכות המקום


סמיכות הפועל והפעול

שם תואר


שם המספר


צורה המשמשת גם שם וגם פועל


הניקוד מבחין בין השם ובין הפועל
שם-מקור


שם פועל בבינוני


שם פועל בעבר


שם פועל עם כינוי גוף

מלות חיבור
תואר הפועל


מלות קריאה


מלית לצחות הלשון

מלות יחס
על=לפני


על=עם


על=בשביל, כדי


על=מלבד, חוץ מ...


על=אחר


על=ב...


על=ל


המלית אל


המלית עד

המלית את
את=מן


את=עם


את=רב מובית: מן, עם

אותיות יחס
ב=בגלל


ל=על


ל=עם


ל=בגלל, על דבר, בשביל


ל=של


כ (עם שווא) - כ (עם פתח)


מ (עם חיריק) - מ (עם צירה)


אות יחס נעדרת - ב


אות יחס נעדרת - ל

אותיות שימוש - ה"א הידיעה
ה"א הידיעה לפני השם


ה"א הידיעה נוספת לסומך ולא לנסמך


ה"א הידיעה נשמטת עפ"י רוב אחרי אותיות בכ"ל

אותיות שימוש - ה"א התימה
ה"א התימה המנוקדת בחטף פתח


ה"א התימה המנוקדת בפתח לפני אות שוואית


ה"א התימה המנוקדת בפתח לפני אותיות אהחע"ר


תמיהות קיימות


משפטי שאלה ללא ה"א השאלה

אותיות שימוש - וי"ו החיבור
וי"ו החיבור


וי"ו ההיפוך


וי"ו טפלה
תורת ההגה
חילופים בין הגאים


הבלעת הגאים
חסרי פ"נ


גזרת הכפולים-ע"ע


חסרי ל"נ


חסרי פ"א


חסרי ע"י


נחי ל"ה

הבלעת סימני הבנינים
נו"ן נפעל


תי"ו התפעל


ה"א הפעיל


ה"א הפעיל

השמטת הגאים


הוספת הגאים


סירוסי הגאים


שינויים בניקוד


הטעמת התיבה
שינוי בהטעמה קובע את זמן הפועל


שינוי בהטעמה קובע אם התיבה היא שם או פועל
תחביר
תפקידם של טעמי המקרא מבחינה תחבירית-פרשנית
פירש"י בהתאמה לטה"מ-פירש"י כת"א ותואם את טה"מ


פירש"י בהתאמה לטה"מ-פירש"י מבוסס על עדות של טקסט אחר במקרא ותואם את טה"מ


פירש"י מבוסס במפורש על טה"מ


פירש"י נשען על טה"מ מבלי שרש"י ציין זאת


פירש"י הנוגדים את טה"מ-פירש"י כת"א ואינו תואם את טעמי המקרא


שני פירושים ברש"י שאינם תואמים את טה"מ


פירושי של רש"י שאינם תואמים את טה"מ

התאמה תחבירית במין
חוסר ההתאם יבוא על פתרונו באמצעות שם אחר נקבי המוזכר בטקסט


אי התאמה מרמזת על מצב נפשי מסוים


הבנה תחבירית אחרת מיישבת את אי ההתאם

התאמה תחבירית במספר
הכוונה לכל יחיד ויחיד


הכוונה ליחיד מסוים מתוך הרבים


הכוונה לאחדות אחת


רש"י מביא שני פירושים, אחד מהם מיישב את בעית ההתאם במספר

משפטים חסרי אבר תחבירי
משפטים חסרי נושא


משפטים חסרי מושא


משפט תנאי שחסרה בהם תשובת התנאי


גבולות התנאי ותשובתו (וי"ו ההיפוך)
לכסיקוגרפיה
מתי נדרש רש"י לעמוד על ביאורן של מילים
המילה יחידאית


מילה רב-ערכית


מילים רב-ערכיות באותו טקסט


ביאורה הפשוט של המלה אינו מתאים להקשר


יש צורך להבחין בין מלים המשמשות כסינונים


פירוש המלה בא לדחות פירוש מוטעה בעיני רש"י


למלה יש משמעות מושאלת


המלה מורכבת


משמעות המלה משתנה בעקבות מלה או אות יחס הנלווים אליה


שעה ב-שעה אל/על/ל


לך עם-לך את


דבר אל-דבר ל


המלה מתפרשת בשני מובנים הפוכים - "בנין וסתירה", "לשון וחילופו"


פירש"י ע"ד בנין וסתירה בלי שהוגדרו כך

כלים ודרכים לביאור המלים
עפ"י המקרא עצמו - "יגיד עליו רעו"


עפ"י ההקשר-לפי הענין


עפ"י ההקשר-לפי הענין - רש"י מסיק גם קביעת זמן הפועל שצורתו יוכלה להתבאר בשתי משמעויות


עפ"י ההקשר-לפי הענין - רש"י מסיק גם כוונת הכתוב


עפ"י ת"א


עפ"י הארמית התלמודית


עפ"י לשון חז"ל


עפ"י רשימות מילונאיות שהיו לפניו


עפ"י האטימולוגיה של המלה


אטימולוגיה של שמות פרטיים


אטימולוגיה של שמות בע"ח


אטימולוגיה של שמות מקומות ונהרות


אטימולוגיה רב-ערכית (שני גזרונות לפחות יוצרים ריבוי משמעויות)


אטימולוגיה חד-ערכית
מילים נרדפות בפירושי רש"י
אחת המלים קובעת גזרון, והאחרת-משמעות
המלה הראשונה קובעת גזרון, והשניה-משמעות


המלה הראשונה קובעת משמעות, והשניה-גזרון


סינונים תלת-אברי: הראשון קובע גזרון, והאחרים-משמעות

משמעות בלבד ללא גזרון
המלים הנרדפות מביעות משמעות בלבד ללא גזרון

מלים נרפדות על סוגיהן
המלים הנרדפות עפ"י סדרן ברש"י - אחת או שתיהן הן מובאות ממקורות חז"ל


המלים הנרדפות ברש"י נשענות על טאוטולוגיה או על תקבולתן בפסוקי המקרא


המלה הראשונה בסינונים לקוחה מן המקרא, והשניה מלשון חז"ל המבארת את קודמתה


שני חלקי הסינונים מבטאים הדרגתיות


שני חלקי הסינונים מבטאים סיבה ותוצאה


שני מרכיבי הסינונים מתייחסים לשני היגדים המוזכרים בפסוק המתבאר


סינונים שאחד ממרכיביו צוטט מת"א


המלה הראשונה בסינונים שכיחה יותר בלשון המקרא או בלשון חכמים


סדר המלים בסינונים נובע מההקשר או מתבסס על פירוש רש"י במקום אחר


מלים נרדפות שאינן בגרסאות אחרות של פירש"י
ה"א המגמה
כל תיבה הצריכה למ"ד בתחילתה, הטיל לה ה"א בסופה
תופעות לשוניות-פרשניות הטעונות הבהרה


שמות מורכבים


כנגד אלטרנטיבות פרשניות נוספות

יישום פרשני מבלי לצטט את הכלל של ה"א המגמה
אגב פירושו של המשפט כלו


כנגד אלטרנטיבה פרשנית של ה"א המגמה
ארבע לשונות של "כי"
לפי מסכת גטין דף צ', ע"א
כי=אי=אם, כאשר


כי=דלמא, פן, שמא (בתמיהה)


כי=אלא


כי=דהא, מפני, בגלל, בעבור, אשר

פירושי רש"י שהגדירו מפורשות את משמעות המילה "כי"
כי=אם


כי=דלמא, פן, שמא (בתמיהה)


כי=אלא


כי=דהא, מפני, בגלל, בעבור, אשר

פירושי רש"י למלה "כי" ללא שהוגדרו משמעויותיה הלשוניות במפורש
התייחסות עקיפה


כי=דהא, מפני, בגלל, בעבור, אשר


משנה הוראה של המלה "כי": "אם" ו"דהא" באותו פסוק


כי=דלמא, פן, שמא (בתמיהה)


כי=אלא


משנה הוראה של המלה "כי": "דהא" ו"אלא" באותו פסוק

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

מתיבתא דרש"י - גליונות ללימוד והעמקה בפירוש רש"י על החומש

תורתו של רש"י/ מפעל "חומש רש"י העולמי" להפצת לימוד חומש רש"י

גליונות "עומק הפשט" - עיונים ברש"י על פי 'לקוטי שיחות'

גליונות "עומק הפשט" - עיונים ברש"י על פי 'לקוטי שיחות'
.

עלון "ויזרע יצחק" - הגיגים לפרשת השבוע

עלון "להבין במקרא" - ביאור הפסוקים ועניני הפרשה לפי הפשט. ע"פ המפרשים

עלון "ברינה יקצורו"

עלון "לעומקו של מקרא" - דברי עומק בפרשת השבוע

עלון "מושגי יסוד"/ מכון "ובהם נהגה"

עלון "באר טוביה" - פסוקי התורה הקדושה

עלון "דברי יושר" - ליקוטים, מוסרים ופרפראות בפשט ובדרש בפרשת השבוע, פרקי אבות ובענינא דיומא

עלון "דברי ישרים" - פרשת השבוע לצעירי הצאן

עלון "וידעת היום"

גליון "פנינים מרבינו האור החיים הקדוש"/ מכון פניני אור החיים

היבטים לשוניים בפרשת השבוע

עלון "דברי חיים"

עלון "פניני הפרשה"/ הרב עובדיה חן

עלון "נפש הפרשה"/ הרב שמחה פשיטיק

"אוצר המעלה" - גליון פרשת השבוע, הקהילה החרדית, רינת המעלה, במעלה אדומים

עלון סיפורי מוסר "אדומים בעליה"

עלון "אספקלריא" - הגות, פרשה, הלכה ועוד

עלון "רוממות"

עלון "רשימות בפרשת השבוע"/ הרב הלל יחיאל הופנר

עלון "חינוך בפרשה"

עלון "בטוב טעם", מבית המדרש "אוהבי דעת" לוּריָא/ הרב עמיהוד סלומון

עלון "פרד"ס לשולחן השבת"

"בני ציון" - גליון לפרשת השבוע

עלון "פרפראות פאר"/ הרב ישראל יוד, מכון פאר

גליון "מלאכת מחשבת" - דיון לעומק בנושאים עיוניים של פרשת השבוע

עלון "שאל אביך ויגדך" - שאלות ותשובות על הפרשה

עלון "קבלת שבת"

עלון שבועי "טמונה בפרשה", לעידוד העיון והבקיאות בפרשת השבוע/ אהרן ביין

עלון "אוצר בנאות הדשא"

סרגלי ציר הזמן היהודי - דורות ותקופות מבריאת האדם עד ימינו

מתקופת אברהם אבינו עד משה רבנו (לפי מסורת ישראל)

מתקופת האבות עד בית המקדש השני (לפי מסורת ישראל)

שיבת ציון ותקומת ישראל

תוויות

אותיות לשון הקודש (64) שאלות בפירוש רש"י לפרשת השבוע (55) הפניות יוצאות מפרשת השבוע לתורה (54) הפניות נכנסות לפרשת השבוע מהתורה (54) סטטיסטיקה לפרשת השבוע (54) זכרון יהודה (52) הפניות נכנסות (51) השוואות ודיוקים בפירוש רש"י לתורה (51) עיון משווה (51) סטטיסטיקה בתורה (47) פירוש רש"י (47) פסוקים (47) מילים (46) חמשת חומשי התורה (45) פרשת השבוע (45) אותיות (41) עלוני פרשת השבוע (36) דיבורי המתחיל (32) עלונים לשבת (26) פרשני התורה (24) פרשת ויגש (24) מצוות (19) שאלות פרשני המקרא (19) דפוס רומא (15) חומש בראשית (15) ספרי נביאים אחרונים (15) דירוג פרשיות (14) הפניות יוצאות (14) חומש במדבר (14) חומש דברים (14) חומש שמות (14) חומש ויקרא (13) רשב"ם (13) ממוצע (12) ספרי כתובים (12) אחוזים (11) מיון פרשיות (11) דפוס וילנא (10) בעל הטורים (9) מילים נרדפות (9) מצוות לא תעשה (8) מצוות עשה (8) פסוק מצוטט (8) אור החיים (7) פרשת ויצא (7) פרשת וישלח (7) פרשת חיי שרה (7) פרשת תולדות (7) צפיפות טקסט (7) חציון (6) ממוצע אותיות במילה (6) ממוצע אותיות בפסוק (6) ממוצע דיבורי המתחיל בפסוק (6) ממוצע מילים בפסוק (6) מתאם פירסון (6) סטיית תקן (6) ספרי נביאים ראשונים (6) פסוק מבואר (6) פרשת אחרי מות (6) פרשת אמור (6) פרשת בא (6) פרשת בהעלותך (6) פרשת בהר (6) פרשת בחוקותי (6) פרשת בלק (6) פרשת במדבר (6) פרשת בראשית (6) פרשת בשלח (6) פרשת דברים (6) פרשת האזינו (6) פרשת השבוע לילדים (6) פרשת וארא (6) פרשת ואתחנן (6) פרשת וזאת הברכה (6) פרשת ויחי (6) פרשת ויקהל (6) פרשת ויקרא (6) פרשת וירא (6) פרשת וישב (6) פרשת חוקת (6) פרשת יתרו (6) פרשת כי תבוא (6) פרשת כי תשא (6) פרשת לך לך (6) פרשת מטות (6) פרשת מסעי (6) פרשת מצורע (6) פרשת מקץ (6) פרשת משפטים (6) פרשת נח (6) פרשת נשא (6) פרשת עקב (6) פרשת פנחס (6) פרשת פקודי (6) פרשת צו (6) פרשת קדושים (6) פרשת קורח (6) פרשת ראה (6) פרשת שלח (6) פרשת שמות (6) פרשת שמיני (6) פרשת תזריע (6) פרשת תצוה (6) פרשת תרומה (6) תפזורות פרשיות השבוע (6) כלי יקר (5) פירוש המלבי"ם (5) פירוש הרא"ם (5) פרשיות סתומות (5) פרשיות פתוחות (5) פרשת וילך (5) פרשת כי תצא (5) פרשת נצבים (5) פרשת שופטים (5) ד"ר אביגדור בנש"ק (4) לעומקו של רש"י (4) מדרש אגדה (4) מדרש הלכה (4) מכילתא (4) משנה (4) ספרי (4) שכיחות דיבורי המתחיל (4) תוספתא (4) תורת כהנים (4) תלמוד בבלי (4) תלמוד ירושלמי (4) ד"ר נסים אליקים (3) הרב עובדיה חן (3) מבוא (3) ספורנו (3) ספרא (3) רמב"ן (3) שפתי חכמים (3) דקדוקי רש"י (2) הכתב והמכתב (2) העמק דבר (2) הפניות סימטריות (2) הרב אהרן שפירא (2) כללי רש"י (2) לכסיקוגרפיה (2) מדדים סטטיסטיים (2) מלבי"ם (2) עיונים ברש"י (2) עלון פניני הפרשה (2) עקיבא וינשטיין (2) ראב"ע (2) רש"י (2) 720 צירופים (1) אִם-בְּחֻקֹּתַ֖י תֵּלֵ֑כוּ (1) אבן עזרא (1) אגדת רש"י (1) אהרן ביין (1) אות אל"ף (1) אות בי"ת (1) אות גימ"ל (1) אות דל"ת (1) אות ה"א (1) אות ו"ו (1) אות זי"ן (1) אות חי"ת (1) אות טי"ת (1) אות יו"ד (1) אות כ"ף (1) אות למ"ד (1) אות מ"ם (1) אות נו"ן (1) אות סמ"ך (1) אות עי"ן (1) אות פ"א (1) אות צד"י (1) אות קו"ף (1) אות רי"ש (1) אות שי"ן (1) אות תי"ו (1) אותיות האלפא-ביתא (1) איוב (1) אילת השחר (1) אינדקס פרשיות (1) אלעזר טויטו (1) אשר וסרטיל (1) באר רחובות (1) בטוב טעם (1) ביאור ה'כלומר' של רש"י (1) בית מדרש לבעלי בתים וגמלאים (1) בני ציון (1) בראשית רבה (1) ברכת אשר (1) ברק השחר (1) גליון אלף בית רש"י (1) גליון פקודיך דרשתי (1) גליון רוממות (1) ד"ר יוספה רחמן (1) ד"ר רבקה רביב (1) דבק טוב (1) דברי הימים א' (1) דברי הימים ב' (1) דורות ראשונים (1) דניאל (1) דעת זקנים (1) דקדוק ולשון בפירוש הנצי"ב (1) דקדוק ולשון בפירוש רש"י (1) ה"א המגמה (1) הגיגי פרשה (1) הוכחות רש"י (1) הושע (1) הטור הארוך (1) היבטים לשוניים בפרשת השבוע (1) המדריך לכתיבה נכונה (1) הנצי"ב (1) הפניות (1) הפניות עצמיות (1) הפניות רש"י (1) הרב אהרון תאומים (1) הרב בנימין יהודה צבי לוי (1) הרב דוד ויספיש (1) הרב דוד חדד (1) הרב דוד סיגל (1) הרב יהודה נפתלי שמידט (1) הרב מאיר גבריאל מימון (1) הרב מרדכי אפרתי (1) הרב עמיהוד סלומון (1) הרב שמואל אינגבר (1) ואת החסר (1) וידעת היום (1) זכריה (1) חבקוק (1) חגי (1) חדוותא (1) חזקוני (1) חינוך בפרשה (1) חישובי עולם התורה (1) חנוך חיים ויינשטוק (1) יאיר אור (1) יאיר וסרטיל (1) יהושע (1) יואל (1) יונה (1) יחזקאל (1) יעקב בובליל (1) ירמיהו (1) ישעיהו (1) כלל רש"י (1) כללים בפירוש רש"י (1) לב החכמה (1) ליקוטי שיחות (1) לעומקו של מקרא (1) לשון רש"י (1) מאורעות התנ"ך (1) מגילת אסתר (1) מגילת רות (1) מדרש תנחמא (1) מהדורת ונציה (1) מונחון ללימוד המקרא (1) מושגי יסוד (1) מטמוני רש"י (1) מיון (1) מיכה (1) מירא דכיא (1) מלאכי (1) מלאכת מחשבת (1) מלכים א' (1) מלכים ב' (1) מפעל חומש רש"י (1) מפת האתר (1) מפתחות התנ"ך (1) משה מזרחי (1) משלי (1) מתיבתא דרש"י (1) נחום (1) נחמיה (1) נפש הפרשה (1) נר לרגלי ואור לנתיבותי (1) סדר עולם (1) סדר קריאת התורה (1) סיכום כללי (1) סימני התורה (1) עִיּוּנִים לְשׁוֹנִיִּים בְּפָרָשִׁיּוֹת הַתּוֹרָה (1) עובדיה (1) עומק הפשט (1) עזרא (1) עיונים לשוניים בפרשיות התורה (1) עלון אדומים בעליה (1) עלון אוצר בנאות הדשא (1) עלון אוצר המעלה (1) עלון אספקלריא (1) עלון באר טוביה (1) עלון בני ציון (1) עלון ברינה יקצורו (1) עלון דברי חיים (1) עלון דברי יֹשר (1) עלון דברי ישרים (1) עלון וידעת היום (1) עלון ויזרע יצחק (1) עלון חינוך בפרשה (1) עלון טמונה בפרשה (1) עלון להבין במקרא (1) עלון לעומקו של מקרא (1) עלון מלאכת מחשבת (1) עלון נפש הפרשה (1) עלון פנינים מרבינו האור החיים הקדוש (1) עלון פרד"ס לשולחן השבת (1) עלון פרפראות פאר (1) עלון קבלת שבת (1) עלון רשימות בפרשת השבוע (1) עלון שאל אביך ויגדך (1) עלון תורתך שעשועי (1) עמוס (1) עמיקם גולדוסר (1) פניני אור החיים (1) פניני הפרשה (1) פרשי כנפים (1) פרשני רש"י (1) פרשת ויקרא-סדר ומבנה (1) צוף התורה (1) צילומי מסך (1) ציר הזמן היהודי (1) צפניה (1) קבלת שבת (1) קהלת (1) רבי חיים בן עטר ופירושו על התורה (1) רבינו בחיי (1) רד"ק (1) רלב"ג (1) רפאל וסרטיל (1) רש"י על הש"ס (1) רשימת מפרשי רש"י (1) שופטים (1) שי למורה (1) שיטתו הפרשנית של רש"י (1) שיר השירים (1) שלמה טל (1) שלמה ידידיה טל (1) שמואל א' (1) שמואל ב' (1) שמות נרדפים (1) שנות חיים משותפות (1) תהלים (1) תודת משה (1) תולדות יצחק (1) תורה סדורה (1) תורת ההגה (1) תורת הפועל (1) תורת השם (1) תחביר (1) תיבת בראשית (1)