יום שני

מבוא להפניות והוכחות בפירוש רש"י על התורה - מסדי נתונים ומדדים סטטיסטיים
כללים להוכחות מפסוקים ומאמרי חז"ל  

מבוסס על פרקים ח' ו-י' מתוך הספר "כללי רש"י
 (בפירושו על התורה)"
ע"פ שיחות כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זצ"ל


1. הנחת יסוד
2. מתי רש"י מזדקק להוכחה?
3. כיצד רש"י מוכיח?
4. אופן פירוט הפסוקים
5. סדר קדימות בהוכחה ודילוג על פסוקים
6. מספר ההוכחות
-------------------------------------------------------------------------------------

1. הנחת יסוד     כיוון שרש"י מפרש פשוטו של מקרא בדרך הפשטות, במדה שהדברים
    יובנו ויועילו גם למתחיל בן החמש, אין, בדרך כלל, צורך שיוכיח דבריו.

2.  מתי רש"י מזדקק להוכחה?
    א. כאשר יש כאן בפירושו חידוש או ביאור מלה במשמעות שונה מן הרגיל.
    ב. כשיש קושי כלשהו בפירושו.
    
3. כיצד רש"י מוכיח?
    
א. באמצעות פסוקי המקרא.
    ב. באמצעות מאמרי חז"ל.
    ג. אין רש"י מביא הוכחה לפירוש הכתובים מן ההלכה שבגמרא,
        שכן ההלכה נלמדת בדרך הדרש, ואין מזה ראיה לפשוטו של מקרא.
        יוצא מכלל זה – כאשר הגמרא לומדת את ההלכה מפשטות הכתובים,
        או כאשר רש"י מתכוון רק להביא הוכחה נוספת לחיזוק הפירוש בלבד.
    ד. לשון המשנה יכולה לבוא אצל רש"י כהוכחה נוספת לשם הבהרת
         ביאור מלה או מושג, וזאת דווקא אחרי שהוא מביא הוכחה מהתנ"ך.
    ה. פעמים מביא רש"י "סיוע", להבדיל מ"הוכחה", לפירוש מסוים.
        במקרה כזה משתמש רש"י במודגש בביטוי סיוע ולא הוכחה או ראיה.

4. אופן פירוט הפסוקים
    
לא מפרט:
     א. כאשר ההכרח לפירושו מפסוקים שכבר נלמדו או ממציאות עובדתית
         הידועה לבן החמש מחיי היום יום שלו.
     ב. כאשר ההוכחה היא מפסוקים מאוחרים, אך מופיעים בפרשה זו בהמשך הדברים.

    כן מפרט:
     א. כאשר ההכרח לפירושו הוא מפסוקים מאוחרים יותר.
     ב. כאשר ההוכחה מבוססת רק על פירוש רש"י על פסוק קרוב,
         שאז יש מקום שרש"י יקשר את הפירוש המהווה הוכחה לפירושו הקודם.5. סדר קדימות בהוכחה ודילוג על פסוקים
    
כללי אצבע:
      א. הסדר ההגיוני חשוב יותר מאשר סדר ההופעה בתנ"ך.
      ב. סדר הפסוקים המובאים בהוכחה הוא לפי העניין:
          תחלה הוכחה לעצם העניין, ואחר כך הוכחה לסילוק קושי צדדי.

    כללים נוספים:
     
א. רש"י מעדיף להביא הוכחות מפסוקים במקרא מאשר ממאמרי חז"ל.
     ב. רש"י מביא את ההוכחה המוקדמת ביותר בתנ"ך.
     ג. רש"י מקדים את הפסוק המאוחר כאשר רק לאחר שהביא את ההוכחה
         הראשונה (מן המקור המאוחר), מתברר הצורך והאפשרות
         של ההוכחה השנייה (מן המקור הקודם).
     ד. דין קדימה נוסף לפסוק המאוחר כאשר הוא מופיע ממש על אתר.


    דילוג על פסוקים
     א. כאשר רש"י מביא הוכחתו מפסוק מאוחר יותר, הרי זה משום שהפסוקים
         הקודמים אינם מהווים הוכחה מלאה הדומה לגמרי לעניין הנדון.
     ב. כאשר ההוכחה היא לביאור מילה כלשהי, בוחר רש"י את הפסוק
         שבו מופיע הפועל הנידון בצורה דקדוקית של "מקור" ולא בנטייה.
     ג. כאשר רש"י נזקק להביא שתי הוכחות ויותר, מקדים רש"י את ההוכחה
         מן הפסוק שבו מופיע הפועל בצורה דקדוקית של "מקור".
     ד. במקרה של הוכחה מחז"ל, עשוי רש"י לדלג על הוכחה ממקור קודם
         יותר בסדר הש"ס, כאשר מקור מוקדם זה מבוסס ומנומק בהלכה
         שבמקור המאוחר יותר.

6. מספר ההוכחות
     א. רש"י מביא פעמים יותר מהוכחה אחת, כאשר כל אחת מן ההוכחות
         אינה שלמה כל כך משום שאינה דומה בכל הפרטים לעניין הנידון כאן.
     ב. הסיבה להבאת שתי הוכחות:
      
       
 רק לאחר שהביא רש"י את ההוכחה הראשונה (מן המקור המאוחר)         מתברר הצורך והאפשרות של ההוכחה השנייה (מן המקור הקודם).
     ג. כשרש"י מביא שלוש הוכחות, פירוש הדבר שבשתיים מההוכחות
         יש קושי שאין בשלישית.
     ד. כשרש"י קובע כלל על משמעות מסוימת שישנה למושג מסוים "בכל מקום",
         הרי הוא מביא שלוש הוכחות, מכל חלקי התורה שבכתב: מתורה, מנביאים ומכתובים.
     ה. פעמים מפנה רש"י לשני מקורות – כשאחד משלים את השני.
         במקרה כזה הוא מקדים, בדרך כלל, אותו מקור שבו מתבארים פרטים נוספים
         באותו פסוק או עניינים נוספים המוזכרים ברש"י ממילא – לצורך פשוטו של מקרא.
         יוצא מכלל זה כאשר אחד המקורות מתרץ קושי המתעורר מיד, ומקור שני מתרץ
         קושי המתעורר רק בעיון שני, אז מקדים רש"י את המקור המתרץ את הקושי המיידי
         גם אם אין סדר זה מתאים לסדר העדיפות הטבעי.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

מתיבתא דרש"י - גליונות ללימוד והעמקה בפירוש רש"י על החומש

תורתו של רש"י/ מפעל "חומש רש"י העולמי" להפצת לימוד חומש רש"י

גליונות "עומק הפשט" - עיונים ברש"י על פי 'לקוטי שיחות'

גליונות "עומק הפשט" - עיונים ברש"י על פי 'לקוטי שיחות'
.

עלון "ויזרע יצחק" - הגיגים לפרשת השבוע

עלון "להבין במקרא" - ביאור הפסוקים ועניני הפרשה לפי הפשט. ע"פ המפרשים

עלון "ברינה יקצורו"

עלון "לעומקו של מקרא" - דברי עומק בפרשת השבוע

עלון "מושגי יסוד"/ מכון "ובהם נהגה"

עלון "באר טוביה" - פסוקי התורה הקדושה

עלון "דברי יושר" - ליקוטים, מוסרים ופרפראות בפשט ובדרש בפרשת השבוע, פרקי אבות ובענינא דיומא

עלון "דברי ישרים" - פרשת השבוע לצעירי הצאן

עלון "וידעת היום"

גליון "פנינים מרבינו האור החיים הקדוש"/ מכון פניני אור החיים

היבטים לשוניים בפרשת השבוע

עלון "דברי חיים"

עלון "פניני הפרשה"/ הרב עובדיה חן

עלון "נפש הפרשה"/ הרב שמחה פשיטיק

"אוצר המעלה" - גליון פרשת השבוע, הקהילה החרדית, רינת המעלה, במעלה אדומים

עלון סיפורי מוסר "אדומים בעליה"

עלון "אספקלריא" - הגות, פרשה, הלכה ועוד

עלון "רוממות"

עלון "רשימות בפרשת השבוע"/ הרב הלל יחיאל הופנר

עלון "חינוך בפרשה"

עלון "בטוב טעם", מבית המדרש "אוהבי דעת" לוּריָא/ הרב עמיהוד סלומון

עלון "פרד"ס לשולחן השבת"

"בני ציון" - גליון לפרשת השבוע

עלון "פרפראות פאר"/ הרב ישראל יוד, מכון פאר

גליון "מלאכת מחשבת" - דיון לעומק בנושאים עיוניים של פרשת השבוע

עלון "שאל אביך ויגדך" - שאלות ותשובות על הפרשה

עלון "קבלת שבת"

עלון שבועי "טמונה בפרשה", לעידוד העיון והבקיאות בפרשת השבוע/ אהרן ביין

עלון "אוצר בנאות הדשא"

סרגלי ציר הזמן היהודי - דורות ותקופות מבריאת האדם עד ימינו

מתקופת אברהם אבינו עד משה רבנו (לפי מסורת ישראל)

מתקופת האבות עד בית המקדש השני (לפי מסורת ישראל)

שיבת ציון ותקומת ישראל

תוויות

אותיות לשון הקודש (64) שאלות בפירוש רש"י לפרשת השבוע (55) הפניות יוצאות מפרשת השבוע לתורה (54) הפניות נכנסות לפרשת השבוע מהתורה (54) סטטיסטיקה לפרשת השבוע (54) זכרון יהודה (52) הפניות נכנסות (51) השוואות ודיוקים בפירוש רש"י לתורה (51) עיון משווה (51) סטטיסטיקה בתורה (47) פירוש רש"י (47) פסוקים (47) מילים (46) חמשת חומשי התורה (45) פרשת השבוע (45) אותיות (41) עלוני פרשת השבוע (36) דיבורי המתחיל (32) עלונים לשבת (26) פרשני התורה (24) פרשת ויגש (24) מצוות (19) שאלות פרשני המקרא (19) דפוס רומא (15) חומש בראשית (15) ספרי נביאים אחרונים (15) דירוג פרשיות (14) הפניות יוצאות (14) חומש במדבר (14) חומש דברים (14) חומש שמות (14) חומש ויקרא (13) רשב"ם (13) ממוצע (12) ספרי כתובים (12) אחוזים (11) מיון פרשיות (11) דפוס וילנא (10) בעל הטורים (9) מילים נרדפות (9) מצוות לא תעשה (8) מצוות עשה (8) פסוק מצוטט (8) אור החיים (7) פרשת ויצא (7) פרשת וישלח (7) פרשת חיי שרה (7) פרשת תולדות (7) צפיפות טקסט (7) חציון (6) ממוצע אותיות במילה (6) ממוצע אותיות בפסוק (6) ממוצע דיבורי המתחיל בפסוק (6) ממוצע מילים בפסוק (6) מתאם פירסון (6) סטיית תקן (6) ספרי נביאים ראשונים (6) פסוק מבואר (6) פרשת אחרי מות (6) פרשת אמור (6) פרשת בא (6) פרשת בהעלותך (6) פרשת בהר (6) פרשת בחוקותי (6) פרשת בלק (6) פרשת במדבר (6) פרשת בראשית (6) פרשת בשלח (6) פרשת דברים (6) פרשת האזינו (6) פרשת השבוע לילדים (6) פרשת וארא (6) פרשת ואתחנן (6) פרשת וזאת הברכה (6) פרשת ויחי (6) פרשת ויקהל (6) פרשת ויקרא (6) פרשת וירא (6) פרשת וישב (6) פרשת חוקת (6) פרשת יתרו (6) פרשת כי תבוא (6) פרשת כי תשא (6) פרשת לך לך (6) פרשת מטות (6) פרשת מסעי (6) פרשת מצורע (6) פרשת מקץ (6) פרשת משפטים (6) פרשת נח (6) פרשת נשא (6) פרשת עקב (6) פרשת פנחס (6) פרשת פקודי (6) פרשת צו (6) פרשת קדושים (6) פרשת קורח (6) פרשת ראה (6) פרשת שלח (6) פרשת שמות (6) פרשת שמיני (6) פרשת תזריע (6) פרשת תצוה (6) פרשת תרומה (6) תפזורות פרשיות השבוע (6) כלי יקר (5) פירוש המלבי"ם (5) פירוש הרא"ם (5) פרשיות סתומות (5) פרשיות פתוחות (5) פרשת וילך (5) פרשת כי תצא (5) פרשת נצבים (5) פרשת שופטים (5) ד"ר אביגדור בנש"ק (4) לעומקו של רש"י (4) מדרש אגדה (4) מדרש הלכה (4) מכילתא (4) משנה (4) ספרי (4) שכיחות דיבורי המתחיל (4) תוספתא (4) תורת כהנים (4) תלמוד בבלי (4) תלמוד ירושלמי (4) ד"ר נסים אליקים (3) הרב עובדיה חן (3) מבוא (3) ספורנו (3) ספרא (3) רמב"ן (3) שפתי חכמים (3) דקדוקי רש"י (2) הכתב והמכתב (2) העמק דבר (2) הפניות סימטריות (2) הרב אהרן שפירא (2) כללי רש"י (2) לכסיקוגרפיה (2) מדדים סטטיסטיים (2) מלבי"ם (2) עיונים ברש"י (2) עלון פניני הפרשה (2) עקיבא וינשטיין (2) ראב"ע (2) רש"י (2) 720 צירופים (1) אִם-בְּחֻקֹּתַ֖י תֵּלֵ֑כוּ (1) אבן עזרא (1) אגדת רש"י (1) אהרן ביין (1) אות אל"ף (1) אות בי"ת (1) אות גימ"ל (1) אות דל"ת (1) אות ה"א (1) אות ו"ו (1) אות זי"ן (1) אות חי"ת (1) אות טי"ת (1) אות יו"ד (1) אות כ"ף (1) אות למ"ד (1) אות מ"ם (1) אות נו"ן (1) אות סמ"ך (1) אות עי"ן (1) אות פ"א (1) אות צד"י (1) אות קו"ף (1) אות רי"ש (1) אות שי"ן (1) אות תי"ו (1) אותיות האלפא-ביתא (1) איוב (1) אילת השחר (1) אינדקס פרשיות (1) אלעזר טויטו (1) אשר וסרטיל (1) באר רחובות (1) בטוב טעם (1) ביאור ה'כלומר' של רש"י (1) בית מדרש לבעלי בתים וגמלאים (1) בני ציון (1) בראשית רבה (1) ברכת אשר (1) ברק השחר (1) גליון אלף בית רש"י (1) גליון פקודיך דרשתי (1) גליון רוממות (1) ד"ר יוספה רחמן (1) ד"ר רבקה רביב (1) דבק טוב (1) דברי הימים א' (1) דברי הימים ב' (1) דורות ראשונים (1) דניאל (1) דעת זקנים (1) דקדוק ולשון בפירוש הנצי"ב (1) דקדוק ולשון בפירוש רש"י (1) ה"א המגמה (1) הגיגי פרשה (1) הוכחות רש"י (1) הושע (1) הטור הארוך (1) היבטים לשוניים בפרשת השבוע (1) המדריך לכתיבה נכונה (1) הנצי"ב (1) הפניות (1) הפניות עצמיות (1) הפניות רש"י (1) הרב אהרון תאומים (1) הרב בנימין יהודה צבי לוי (1) הרב דוד ויספיש (1) הרב דוד חדד (1) הרב דוד סיגל (1) הרב יהודה נפתלי שמידט (1) הרב מאיר גבריאל מימון (1) הרב מרדכי אפרתי (1) הרב עמיהוד סלומון (1) הרב שמואל אינגבר (1) ואת החסר (1) וידעת היום (1) זכריה (1) חבקוק (1) חגי (1) חדוותא (1) חזקוני (1) חינוך בפרשה (1) חישובי עולם התורה (1) חנוך חיים ויינשטוק (1) יאיר אור (1) יאיר וסרטיל (1) יהושע (1) יואל (1) יונה (1) יחזקאל (1) יעקב בובליל (1) ירמיהו (1) ישעיהו (1) כלל רש"י (1) כללים בפירוש רש"י (1) לב החכמה (1) ליקוטי שיחות (1) לעומקו של מקרא (1) לשון רש"י (1) מאורעות התנ"ך (1) מגילת אסתר (1) מגילת רות (1) מדרש תנחמא (1) מהדורת ונציה (1) מונחון ללימוד המקרא (1) מושגי יסוד (1) מטמוני רש"י (1) מיון (1) מיכה (1) מירא דכיא (1) מלאכי (1) מלאכת מחשבת (1) מלכים א' (1) מלכים ב' (1) מפעל חומש רש"י (1) מפת האתר (1) מפתחות התנ"ך (1) משה מזרחי (1) משלי (1) מתיבתא דרש"י (1) נחום (1) נחמיה (1) נפש הפרשה (1) נר לרגלי ואור לנתיבותי (1) סדר עולם (1) סדר קריאת התורה (1) סיכום כללי (1) סימני התורה (1) עִיּוּנִים לְשׁוֹנִיִּים בְּפָרָשִׁיּוֹת הַתּוֹרָה (1) עובדיה (1) עומק הפשט (1) עזרא (1) עיונים לשוניים בפרשיות התורה (1) עלון אדומים בעליה (1) עלון אוצר בנאות הדשא (1) עלון אוצר המעלה (1) עלון אספקלריא (1) עלון באר טוביה (1) עלון בני ציון (1) עלון ברינה יקצורו (1) עלון דברי חיים (1) עלון דברי יֹשר (1) עלון דברי ישרים (1) עלון וידעת היום (1) עלון ויזרע יצחק (1) עלון חינוך בפרשה (1) עלון טמונה בפרשה (1) עלון להבין במקרא (1) עלון לעומקו של מקרא (1) עלון מלאכת מחשבת (1) עלון נפש הפרשה (1) עלון פנינים מרבינו האור החיים הקדוש (1) עלון פרד"ס לשולחן השבת (1) עלון פרפראות פאר (1) עלון קבלת שבת (1) עלון רשימות בפרשת השבוע (1) עלון שאל אביך ויגדך (1) עלון תורתך שעשועי (1) עמוס (1) עמיקם גולדוסר (1) פניני אור החיים (1) פניני הפרשה (1) פרשי כנפים (1) פרשני רש"י (1) פרשת ויקרא-סדר ומבנה (1) צוף התורה (1) צילומי מסך (1) ציר הזמן היהודי (1) צפניה (1) קבלת שבת (1) קהלת (1) רבי חיים בן עטר ופירושו על התורה (1) רבינו בחיי (1) רד"ק (1) רלב"ג (1) רפאל וסרטיל (1) רש"י על הש"ס (1) רשימת מפרשי רש"י (1) שופטים (1) שי למורה (1) שיטתו הפרשנית של רש"י (1) שיר השירים (1) שלמה טל (1) שלמה ידידיה טל (1) שמואל א' (1) שמואל ב' (1) שמות נרדפים (1) שנות חיים משותפות (1) תהלים (1) תודת משה (1) תולדות יצחק (1) תורה סדורה (1) תורת ההגה (1) תורת הפועל (1) תורת השם (1) תחביר (1) תיבת בראשית (1)