יום חמישי

שאלות בפירוש העמק דבר לפרשת ויגש

פרשת ויגש - פרק מ"ד פסוק י"ח עד פרק מ"ו פסוק ז' (עד כה)
פרק
פסוק
דיבור המתחיל
שאלה
מד
יח
ויגש אליו יהודה
מהו הקושי הענייני שמציג הנצי"ב לגבי הפשט של הדיבור המתחיל?
מד
יח
ידבר נא עבדך דבר
מהו הקושי הסגנוני המוצג לגבי המילה "דבר"?
מד
יח
ידבר נא עבדך דבר
על אלו שתי הצעות של יהודה נאמר שאינן מנימוסי המדינה (מצרים)?
מד
יח
ידבר נא עבדך דבר
מדוע הוצרך יהודה להקים ולומר ליוסף "כי כמוך כפרעה"?
מד
יח
ידבר נא עבדך דבר
לפי הסיפא לפירוש, מה הייתה מטרתו של יהודה בפנייתו ליוסף במילים הללו?
מד
יט
אדני שאל
יהודה מזכיר את דברי יוסף אל האחים. מדוע אינו מזכיר את חשדו של יוסף כלפיהם בריגול?
מד
כ
ויותר הוא לבדו לאמו
מהו ההבדל בין דברי האחים לדברי יעקב בתחילת הפירוש?
מד
כ
ויותר הוא לבדו לאמו
מהו ההבדל בין "נותר ל"נשאר"?
מד
כ
ויותר הוא לבדו לאמו
מהי הטענה המועלית כלפי דברי האחים בסיפא הפירוש?
מד
כא
ואשימה עיני עליו
מהי משעות ביטוי זה, לפי פירוש הנצי"ב?
מד
כב
לעזוב את אביו
מהו הפירוש הלשוני אשר מוצג למילה "עזיבה"?
מד
כג
אם לא ירד אחיכם הקטן אתכם
מהו הפירוש המוצע למילה "אתכם", בהקשר לפסוק הקודם?
מד
כז
ויאמר עבדך וגו'
בפירו מוזכר הכלל מפסוק י"ט:" אלא שלא נזכר במקומו כי אם מה שנוגע לענין". על איזה קושי ענייני בא לענות אזכור הכלל?
מד
כח
ולא ראיתיו עד הנה
לפי הסיפא של הפירוש, למי התכוון לרמוז יהודה במילים אלו?
מה
א
להתאפק
מדוע ביקש יוסף לבכות ולהתוודע אל אחיו? מדוע לא יכל לעשות זאת?
מה
א
ולא עמד איש וגו'
מיהם שני סוגי האנשים שיצאו כאשר קרא יוסף?
מה
ג
אני יוסף
מדוע לא הוסיף יוסף "אשר מכרתם אותי" כמו בפסוק ד'?
מה
ג
העוד אבי חי
מהן שתי התהיות שמעלה הנצי"ב בפירושו לד"ה הנוכחי?
מה
ד
גשו נא אלי
לפי הספורנו, מדוע מבקש יוסף מאחיו לגשת אליו?
מה
ד
אשר מכרתם אותי מצרימה
הנצי"ב רואה במילים אלו הוכחה לכך שאיש זולת יוסף לא ידע על המכירה. כיצד הוא מבסס מסקנה זו?
מה
ה
אל תעצבו ואל יחר בעיניכם
מהו ההבדל בין "עצבון" לבין "חרי"?
מה
ה
אל תעצבו ואל יחר בעיניכם
דרך לשון הקודש להסמיך ל"חרון" את האות למ"ד, ולכן היה לו לומר "ואל יחר לכם". א"כ, מדוע אומר יוסף "בעיניכם"?
מה
ו
אשר אין חריש
מדוע יוסף אומר "קציר" לאחר "חריש"?
מה
ו
אשר אין חריש
מדוע יוסף אומר "חריש" ולא "קציר" בלבד?
מה
ח
ועתה לא אתם וגו'
מדוע מקדים יוסף דברים אלה לדברים הנאמרים (בפסוק הבא) שיעקב ובניו יבואו למצרים?
מה
ח
ומושל בכל ארץ מצרים
מדוע לא נכתב "ולמושל" כפי שכתוב "ולאדון"? (ר' גם עיון משווה בפסוק הבא).
מה
ט
לאדון לכל מצרים
מדוע כאן נאמר "לאדון לכל מצרים" בהקשר לארץ גושן? (ר' עיון משווה בפסוק הקודם).
מה
יא
כי עוד חמש שנים הרעב
מדוע כאן נאמר "רעב" בלבד, לעומת המתואר בפסוק ו' "אין חריש וקציר"?
מה
יב
והנה עיניכם ראות
מדוע מוסיף יוסף לומר "ועיני אחי בנימין"?
מה
יב
כי פי המדבר אליכם
מדוע מבקש יוסף מאחיו להביט בעין יפה ושתהא עינם טובה עליו?
מה
טז
וייטב בעיני פרעה ובעיני עבדיו
מהו הביאור המוצע לשמחתם של המצרים בחברת אחי יוסף?
מה
יז
טענו את בעירכם
האם המילה "טענו" מתפרשת בלשון משא או בלשון דקירה?
מה
יח
וקחו את אביכם וגו'
מדוע, לדעת הנצי"ב, מאמר פרעה הוא מקרא מסורס?
מה
יט
ועיניכם
לפי סיפא הפירוש, מהו המסר של פרעה בדברו אל אחי יוסף?
מה
כא
עגלות על פי פרעה
מדוע הוכרח יוסף להודיע לאחים שלא יוכל לשלוח להם תבואה לארץ כנען אם לא יירדו למצרים?
מה
כא
עגלות על פי פרעה
מה מסיק הנצי"ב מדבריו של יעקב (בהמשך) "אלכה ואראנו", לגבי כוונת יעקב לרדת למצרים?
מה
כג
בזאת
מדוע מפרש הכתוב שכל שווי המשא שנשלח היה שלוש מאות כסף?
מה
כד
אל תרגזו בדרך
מהם שני הטעמים לפיהם דקדק יוסף לומר "בדרך"?
מה
כה
ארץ כנען
מדוע נכתב תחילה "ויבאו ארץ כנען" ורק אח"כ "אל יעקב אביהם"?
מה
כו
ויגדו לו לאמר
מהו הכלל המנחה של הנצי"ב לגבי השימוש בלשון הגדה?
מה
כז
וירא את העגלות וגו'
מה גרם ליעקב להאמין לדברי האחים?
מה
כח
אלכה ואראנו
כיצד מגיע הנצי"ב למסקנה שיעקב לא התכוון להשתקע במצרים אלא רק לראות את יוסף?
מו
א
ויסע ישראל וגו'
מדוע כאן לא נצרך יעקב שישאוהו בניו, כפי הכתוב בפסוק ה'?
מו
א
ויבא בארה שבע
כיצד מגיע הנצי"ב למסקנה שיעקב התכוון לעקור מחברון ולהתיישב בבאר שבע?
מו
א
ויזבח זבחים לאלהי אביו יצחק
מדוע מדייק הכתוב במילה "זבחים" ובביטוי "לאלהי אביו יצחק"?
מו
ג
אל תירא מרדה מצרימה
מאיזו סיבה הבטיח ה' ליעקב "אל תירא וגו'"?
מו
ג
כי לגוי גדול אשימך שם
מהם שני הביאורים למילה "גוי" לפי הפשט ולפי הדרש?
מו
ד
ואנכי אעלך גם עלה
מהן שתי העליות המבוארות בפירוש הנצי"ב?
מו
ד
ויוסף ישית ידו על עיניך
מהם הטעמים לפיהם דוחה הנצי"ב את פירושי רשב"ם, ספורנו וראב"ע?
מו
ה
ויקם יעקב מבאר שבע
מהו הפירוש של המילה "ויקם" בהקשרה?
מו
ה
וישאו בני ישראל את יעקב אביהם
מדוע יעקב לא היה בעל כח ללכת בעצמו?
מו
ה
בעגלות אשר שלח פרעה
מדוע לא נאמר "אשר שלח יוסף" ככתוב בפרק מ"ה בפסוק כ"ז?
מו
ז
בנותיו ובנות בניו
הנצי"ב טוען כי ליעקב היו עוד בנות מנשיו מלבד דינה. איזה פסוק מובא כראיה לטענה זו?
מו
ז
הביא אתו מצרימה
מהו ההבדל לגבי הביאה למצרים בין "בניו ובני בנותיו" לבין "בנתיו ובנות בניו"?

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

מתיבתא דרש"י - גליונות ללימוד והעמקה בפירוש רש"י על החומש

תורתו של רש"י/ מפעל "חומש רש"י העולמי" להפצת לימוד חומש רש"י

גליונות "עומק הפשט" - עיונים ברש"י על פי 'לקוטי שיחות'

גליונות "עומק הפשט" - עיונים ברש"י על פי 'לקוטי שיחות'
.

עלון "ויזרע יצחק" - הגיגים לפרשת השבוע

עלון "להבין במקרא" - ביאור הפסוקים ועניני הפרשה לפי הפשט. ע"פ המפרשים

עלון "ברינה יקצורו"

עלון "לעומקו של מקרא" - דברי עומק בפרשת השבוע

עלון "מושגי יסוד"/ מכון "ובהם נהגה"

עלון "באר טוביה" - פסוקי התורה הקדושה

עלון "דברי יושר" - ליקוטים, מוסרים ופרפראות בפשט ובדרש בפרשת השבוע, פרקי אבות ובענינא דיומא

עלון "דברי ישרים" - פרשת השבוע לצעירי הצאן

עלון "וידעת היום"

גליון "פנינים מרבינו האור החיים הקדוש"/ מכון פניני אור החיים

היבטים לשוניים בפרשת השבוע

עלון "דברי חיים"

עלון "פניני הפרשה"/ הרב עובדיה חן

עלון "נפש הפרשה"/ הרב שמחה פשיטיק

"אוצר המעלה" - גליון פרשת השבוע, הקהילה החרדית, רינת המעלה, במעלה אדומים

עלון סיפורי מוסר "אדומים בעליה"

עלון "אספקלריא" - הגות, פרשה, הלכה ועוד

עלון "רוממות"

עלון "רשימות בפרשת השבוע"/ הרב הלל יחיאל הופנר

עלון "חינוך בפרשה"

עלון "בטוב טעם", מבית המדרש "אוהבי דעת" לוּריָא/ הרב עמיהוד סלומון

עלון "פרד"ס לשולחן השבת"

"בני ציון" - גליון לפרשת השבוע

עלון "פרפראות פאר"/ הרב ישראל יוד, מכון פאר

גליון "מלאכת מחשבת" - דיון לעומק בנושאים עיוניים של פרשת השבוע

עלון "שאל אביך ויגדך" - שאלות ותשובות על הפרשה

עלון "קבלת שבת"

עלון שבועי "טמונה בפרשה", לעידוד העיון והבקיאות בפרשת השבוע/ אהרן ביין

עלון "אוצר בנאות הדשא"

סרגלי ציר הזמן היהודי - דורות ותקופות מבריאת האדם עד ימינו

מתקופת אברהם אבינו עד משה רבנו (לפי מסורת ישראל)

מתקופת האבות עד בית המקדש השני (לפי מסורת ישראל)

שיבת ציון ותקומת ישראל

תוויות

אותיות לשון הקודש (64) שאלות בפירוש רש"י לפרשת השבוע (55) הפניות יוצאות מפרשת השבוע לתורה (54) הפניות נכנסות לפרשת השבוע מהתורה (54) סטטיסטיקה לפרשת השבוע (54) זכרון יהודה (52) הפניות נכנסות (51) השוואות ודיוקים בפירוש רש"י לתורה (51) עיון משווה (51) סטטיסטיקה בתורה (47) פירוש רש"י (47) פסוקים (47) מילים (46) חמשת חומשי התורה (45) פרשת השבוע (45) אותיות (41) עלוני פרשת השבוע (36) דיבורי המתחיל (32) עלונים לשבת (26) פרשני התורה (24) פרשת ויגש (24) מצוות (19) שאלות פרשני המקרא (19) דפוס רומא (15) חומש בראשית (15) ספרי נביאים אחרונים (15) דירוג פרשיות (14) הפניות יוצאות (14) חומש במדבר (14) חומש דברים (14) חומש שמות (14) חומש ויקרא (13) רשב"ם (13) ממוצע (12) ספרי כתובים (12) אחוזים (11) מיון פרשיות (11) דפוס וילנא (10) בעל הטורים (9) מילים נרדפות (9) מצוות לא תעשה (8) מצוות עשה (8) פסוק מצוטט (8) אור החיים (7) פרשת ויצא (7) פרשת וישלח (7) פרשת חיי שרה (7) פרשת תולדות (7) צפיפות טקסט (7) חציון (6) ממוצע אותיות במילה (6) ממוצע אותיות בפסוק (6) ממוצע דיבורי המתחיל בפסוק (6) ממוצע מילים בפסוק (6) מתאם פירסון (6) סטיית תקן (6) ספרי נביאים ראשונים (6) פסוק מבואר (6) פרשת אחרי מות (6) פרשת אמור (6) פרשת בא (6) פרשת בהעלותך (6) פרשת בהר (6) פרשת בחוקותי (6) פרשת בלק (6) פרשת במדבר (6) פרשת בראשית (6) פרשת בשלח (6) פרשת דברים (6) פרשת האזינו (6) פרשת השבוע לילדים (6) פרשת וארא (6) פרשת ואתחנן (6) פרשת וזאת הברכה (6) פרשת ויחי (6) פרשת ויקהל (6) פרשת ויקרא (6) פרשת וירא (6) פרשת וישב (6) פרשת חוקת (6) פרשת יתרו (6) פרשת כי תבוא (6) פרשת כי תשא (6) פרשת לך לך (6) פרשת מטות (6) פרשת מסעי (6) פרשת מצורע (6) פרשת מקץ (6) פרשת משפטים (6) פרשת נח (6) פרשת נשא (6) פרשת עקב (6) פרשת פנחס (6) פרשת פקודי (6) פרשת צו (6) פרשת קדושים (6) פרשת קורח (6) פרשת ראה (6) פרשת שלח (6) פרשת שמות (6) פרשת שמיני (6) פרשת תזריע (6) פרשת תצוה (6) פרשת תרומה (6) תפזורות פרשיות השבוע (6) כלי יקר (5) פירוש המלבי"ם (5) פירוש הרא"ם (5) פרשיות סתומות (5) פרשיות פתוחות (5) פרשת וילך (5) פרשת כי תצא (5) פרשת נצבים (5) פרשת שופטים (5) ד"ר אביגדור בנש"ק (4) לעומקו של רש"י (4) מדרש אגדה (4) מדרש הלכה (4) מכילתא (4) משנה (4) ספרי (4) שכיחות דיבורי המתחיל (4) תוספתא (4) תורת כהנים (4) תלמוד בבלי (4) תלמוד ירושלמי (4) ד"ר נסים אליקים (3) הרב עובדיה חן (3) מבוא (3) ספורנו (3) ספרא (3) רמב"ן (3) שפתי חכמים (3) דקדוקי רש"י (2) הכתב והמכתב (2) העמק דבר (2) הפניות סימטריות (2) הרב אהרן שפירא (2) כללי רש"י (2) לכסיקוגרפיה (2) מדדים סטטיסטיים (2) מלבי"ם (2) עיונים ברש"י (2) עלון פניני הפרשה (2) עקיבא וינשטיין (2) ראב"ע (2) רש"י (2) 720 צירופים (1) אִם-בְּחֻקֹּתַ֖י תֵּלֵ֑כוּ (1) אבן עזרא (1) אגדת רש"י (1) אהרן ביין (1) אות אל"ף (1) אות בי"ת (1) אות גימ"ל (1) אות דל"ת (1) אות ה"א (1) אות ו"ו (1) אות זי"ן (1) אות חי"ת (1) אות טי"ת (1) אות יו"ד (1) אות כ"ף (1) אות למ"ד (1) אות מ"ם (1) אות נו"ן (1) אות סמ"ך (1) אות עי"ן (1) אות פ"א (1) אות צד"י (1) אות קו"ף (1) אות רי"ש (1) אות שי"ן (1) אות תי"ו (1) אותיות האלפא-ביתא (1) איוב (1) אילת השחר (1) אינדקס פרשיות (1) אלעזר טויטו (1) אשר וסרטיל (1) באר רחובות (1) בטוב טעם (1) ביאור ה'כלומר' של רש"י (1) בית מדרש לבעלי בתים וגמלאים (1) בני ציון (1) בראשית רבה (1) ברכת אשר (1) ברק השחר (1) גליון אלף בית רש"י (1) גליון פקודיך דרשתי (1) גליון רוממות (1) ד"ר יוספה רחמן (1) ד"ר רבקה רביב (1) דבק טוב (1) דברי הימים א' (1) דברי הימים ב' (1) דורות ראשונים (1) דניאל (1) דעת זקנים (1) דקדוק ולשון בפירוש הנצי"ב (1) דקדוק ולשון בפירוש רש"י (1) ה"א המגמה (1) הגיגי פרשה (1) הוכחות רש"י (1) הושע (1) הטור הארוך (1) היבטים לשוניים בפרשת השבוע (1) המדריך לכתיבה נכונה (1) הנצי"ב (1) הפניות (1) הפניות עצמיות (1) הפניות רש"י (1) הרב אהרון תאומים (1) הרב בנימין יהודה צבי לוי (1) הרב דוד ויספיש (1) הרב דוד חדד (1) הרב דוד סיגל (1) הרב יהודה נפתלי שמידט (1) הרב מאיר גבריאל מימון (1) הרב מרדכי אפרתי (1) הרב עמיהוד סלומון (1) הרב שמואל אינגבר (1) ואת החסר (1) וידעת היום (1) זכריה (1) חבקוק (1) חגי (1) חדוותא (1) חזקוני (1) חינוך בפרשה (1) חישובי עולם התורה (1) חנוך חיים ויינשטוק (1) יאיר אור (1) יאיר וסרטיל (1) יהושע (1) יואל (1) יונה (1) יחזקאל (1) יעקב בובליל (1) ירמיהו (1) ישעיהו (1) כלל רש"י (1) כללים בפירוש רש"י (1) לב החכמה (1) ליקוטי שיחות (1) לעומקו של מקרא (1) לשון רש"י (1) מאורעות התנ"ך (1) מגילת אסתר (1) מגילת רות (1) מדרש תנחמא (1) מהדורת ונציה (1) מונחון ללימוד המקרא (1) מושגי יסוד (1) מטמוני רש"י (1) מיון (1) מיכה (1) מירא דכיא (1) מלאכי (1) מלאכת מחשבת (1) מלכים א' (1) מלכים ב' (1) מפעל חומש רש"י (1) מפת האתר (1) מפתחות התנ"ך (1) משה מזרחי (1) משלי (1) מתיבתא דרש"י (1) נחום (1) נחמיה (1) נפש הפרשה (1) נר לרגלי ואור לנתיבותי (1) סדר עולם (1) סדר קריאת התורה (1) סיכום כללי (1) סימני התורה (1) עִיּוּנִים לְשׁוֹנִיִּים בְּפָרָשִׁיּוֹת הַתּוֹרָה (1) עובדיה (1) עומק הפשט (1) עזרא (1) עיונים לשוניים בפרשיות התורה (1) עלון אדומים בעליה (1) עלון אוצר בנאות הדשא (1) עלון אוצר המעלה (1) עלון אספקלריא (1) עלון באר טוביה (1) עלון בני ציון (1) עלון ברינה יקצורו (1) עלון דברי חיים (1) עלון דברי יֹשר (1) עלון דברי ישרים (1) עלון וידעת היום (1) עלון ויזרע יצחק (1) עלון חינוך בפרשה (1) עלון טמונה בפרשה (1) עלון להבין במקרא (1) עלון לעומקו של מקרא (1) עלון מלאכת מחשבת (1) עלון נפש הפרשה (1) עלון פנינים מרבינו האור החיים הקדוש (1) עלון פרד"ס לשולחן השבת (1) עלון פרפראות פאר (1) עלון קבלת שבת (1) עלון רשימות בפרשת השבוע (1) עלון שאל אביך ויגדך (1) עלון תורתך שעשועי (1) עמוס (1) עמיקם גולדוסר (1) פניני אור החיים (1) פניני הפרשה (1) פרשי כנפים (1) פרשני רש"י (1) פרשת ויקרא-סדר ומבנה (1) צוף התורה (1) צילומי מסך (1) ציר הזמן היהודי (1) צפניה (1) קבלת שבת (1) קהלת (1) רבי חיים בן עטר ופירושו על התורה (1) רבינו בחיי (1) רד"ק (1) רלב"ג (1) רפאל וסרטיל (1) רש"י על הש"ס (1) רשימת מפרשי רש"י (1) שופטים (1) שי למורה (1) שיטתו הפרשנית של רש"י (1) שיר השירים (1) שלמה טל (1) שלמה ידידיה טל (1) שמואל א' (1) שמואל ב' (1) שמות נרדפים (1) שנות חיים משותפות (1) תהלים (1) תודת משה (1) תולדות יצחק (1) תורה סדורה (1) תורת ההגה (1) תורת הפועל (1) תורת השם (1) תחביר (1) תיבת בראשית (1)