יום חמישי

מילים וביטויים שכיחים בפירוש שפתי חכמים על התורה

שפתי חכמים

שפתי חכמים
מילה אחת
מספר
שתי מילים
מספר
שלוש מילים
מספר
הוא
2363
זכרונו לברכה
41
כרחך צריך לומר
62
אלא
2357
עבודת אלילים
40
רבותינו זכרונם לברכה
24
היה
1973
דלטעם ראשון
35
ואם תאמר והלא
21
לומר
1807
זכרונם לברכה
31
ואם תאמר ולמה
19
ולא
1509
בתורת כהנים
28
ויש לומר דלעיל
16
וכו
1308
רבותינו זכרונם
24
מאי נפקא מינה
15
כתיב
1270
כדכתיב בפרשת
22
ויש לומר דהכי
13
שלא
1263
בפרשת במדבר
21
לומר דהכי פירושו
13
למה
1234
בפרשת בראשית
20
מכל מקום כיון
12
אבל
1212
בפרשת ויקרא
19
שהרי כתיב אחריו
11
פירש
1163
דלעיל מיניה
18
ואעשך לגוי גדול
11
וגו
1133
דכתיב בפרשת
17
ויש לומר משום
11
כמו
1031
מדכתיב אחריו
17
ואם תאמר והרי
11
שהוא
975
והוכחתו מדכתיב
16
ויש לומר כיון
10
פירוש
888
ויהיה פירוש
16
קטיגור נעשה סניגור
10
ואם
845
בפרשת משפטים
15
ועל כרחך צריך
10
לשון
844
מדכתיב בפרשת
14
הוה אמינא דוקא
10
כלומר
782
בפרשת בהעלותך
14
ואם תאמר היאך
10
אחר
742
מדכתיב בסמוך
12
אין שייך לומר
10
משום
721
שכתוב אחריו
12
רבינו עליו השלום
10
משמע
720
כיבוס בגדים
12
אבל עכשיו שפירש
9
אמר
708
בעבודת אלילים
11
למאי נפקא מינה
9
היו
703
בפרשת תרומה
11
לכך צריך לומר
9
לעיל
689
מלאכת המשכן
11
דאי סלקא דעתך
9
דאם
676
ויאמר אלהים
10
ואם תאמר דלמא
9
אין
671
הוצרך להוסיף
10
שמע מינה שהוא
9
דכתיב
649
פירוש מדכתיב
10
מיתה בידי שמים
9
דהא
614
שמפרש והולך
9
כבר תירצו בגמרא
9
ישראל
578
הוכחתו מדכתיב
9
דכתיב לעיל מיניה
8
לכן
572
הואיל וכתיב
9
ויש לומר מדכתיב
8
נמי
570
ויהיה פירושו
9
אלה תולדות יעקב
8
ליה
570
דלפירוש ראשון
9
וכו ובזה יתורץ
8
לפי
567
אדלעיל מיניה
9
כמו שמפרש והולך
8
הכי
552
וליכא למימר
9
עיין לעיל בפרשת
8
צריך
551
עכשיו שפירש
9
דכל מקום שנאמר
8
משה
539
וכתיב אחריו
9
לעיל מיניה כתיב
8
להם
527
מקשים העולם
9
לומר דהכי קאמר
8
והא
524
תירצו בגמרא
9
לכך הוצרך לפרש
8
אחד
520
ומפרש והולך
9
שהוא לשון עתיד
8
קשה
516
שפירש בפרשת
8
ויש לומר דלכך
8
אשר
514
בלשון הקודש
8
ענר אשכול וממרא
7
כאן
509
ליוצאי מצרים
8
שלא תטעה לומר
7
כיון
507
בפרשת קדושים
8
ויש לומר דהתם
7
שאין
503
ולטעם אחרון
8
היה צריך לומר
7
תאמר
497
השמים והארץ
8
משה רבינו עליו
7
גילוי עריות
8
ויש לומר דודאי
7
היינו יודעים
8
לומר דהוה אמינא
7
והיכן מצינו
7
נדרש לפניו ולאחריו
7
לפירוש ראשון
7
כמו שכתוב לעיל
7
לפיכך הוצרך
7
אבל השתא דכתיב
7
עובדי אלילים
7
ועבדום וענו אותם
6
עבודת כוכבים
7
לעיל בפרשת במדבר
6
דהוכחתו מדכתיב
7
והוי כאלו כתיב
6
לדחוק ולפרש
7
שלא נטעה לומר
6
האמור למעלה
7
וכו ואין להקשות
6
לפניו ולאחריו
7
ואם תאמר כיון
6
וכתיב בתריה
7
דאיכא למדרש דרשינן
6
הוצרך לכתוב
7
והא לעיל בפרשת
6
אשכול וממרא
7
דאי אפשר לומר
6
דליכא למימר
7
היכא דאיכא למדרש
6
שהוקם המשכן
7
דהא כתיב אחריו
6
לאהרן ולבניו
7
אתי שפיר דכתיב
6
פירוש אפילו
6
אלא להכי כתיב
6
ועיין בפרשת
6
חוץ מיראת שמים
5
פירוש ראשון
6
גור אריה פירוש
5
למדרש דרשינן
6
שלא יתכן לומר
5
דאיכא למדרש
6
ואם תאמר דילמא
5
דלעיל מיירי
6
כבר כתיב לעיל
5
טעונין נסכים
6
בראש חודש ניסן
5
כהנים גדולים
6
כתיב לעיל מיניה
5
בפרשת שופטים
6
שפתי חכמים פרשת
5
כדכתיב בסמוך
6
ויחנו במדבר פארן
5
דאיכא למימר
6
אינו רוצה לומר
5
באנפי נפשיה
6
אכין ורקין מיעוטין
5
מערבית דרומית
6
אבל עכשיו דכתיב
5
קרנות המזבח
6
והא לעיל כתיב
5
ולטעם ראשון
6
והא דכתיב בקרא
5
סימני טומאה
6
ועיין לעיל בפרשת
5
וינזרו מקדשי
6
חוץ לשלש מחנות
5
עשירית האיפה
6
תחת כנפי השכינה
5
מיורדי מצרים
6
דהא כתיב לעיל
5
מביאה ראשונה
5
כמו שמפורש בפרשת
5
כלומר שעדיין
5
כדכתיב לעיל בפרשת
5
הוצרך הכתוב
5
דגל מחנה יהודה
5
פירוש הפסוק
5
ויש לומר דהוה
5
נחשים ועקרבים
5
ימים מצות תאכלו
5
ולמקצה השמים
5
מאי נפקא מיניה
5
בבגדי כהונה
5
דאין לומר דקאי
5
דכתיב בתריה
5
כמו שפירש לעיל
5
שכתוב בפרשת
5
דהא לעיל כתיב
5
דברים בטלים
5
פרשת וזאת הברכה
5
כיבוש וחילוק
5
שאין שייך לומר
5
בפרשת תולדות
5
הוה אמינא אפילו
5
ויזכור אלהים
5
בפרשת במדבר סיני
5
נקיים וקרבן
5
בלא דברים בטלים
5
יתורץ קושיית
5
דאין שייך לומר
5
שמפורש בפרשת
5
שהוא לשון רבים
4
עשרים ומעלה
5
וגומר דמשמע
5
דלעיל בפרשת
5
למחנה שכינה
5
אמינא אפילו
5
הנזכרים למעלה
5
האמור בפרשת
5
בפרשת ואתחנן
5
ויחנו במדבר
5
לגאול ממכרו
5
כדלעיל בפרשת
5
ורקין מיעוטין
5
במעשה בראשית
5
עכשיו אימתי
5
במלאכת המשכן
5
עכשיו דכתיב
5
דכתיב בסמוך
5
אמינא הואיל
5
לעבודת אלילים
5
שכתבתי בפרשת
5
ומתרץ דודאי
5
לאברהם למקנה
5
טומאה חמורה
5
בפרשת שמיני
5
לאביו ולאמו
5
ליציאת מצרים
5
וירשתה וישבת
4

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

מתיבתא דרש"י - גליונות ללימוד והעמקה בפירוש רש"י על החומש

תורתו של רש"י/ מפעל "חומש רש"י העולמי" להפצת לימוד חומש רש"י

גליונות "עומק הפשט" - עיונים ברש"י על פי 'לקוטי שיחות'

גליונות "עומק הפשט" - עיונים ברש"י על פי 'לקוטי שיחות'
.

עלון "ויזרע יצחק" - הגיגים לפרשת השבוע

עלון "להבין במקרא" - ביאור הפסוקים ועניני הפרשה לפי הפשט. ע"פ המפרשים

עלון "ברינה יקצורו"

עלון "לעומקו של מקרא" - דברי עומק בפרשת השבוע

עלון "מושגי יסוד"/ מכון "ובהם נהגה"

עלון "באר טוביה" - פסוקי התורה הקדושה

עלון "דברי יושר" - ליקוטים, מוסרים ופרפראות בפשט ובדרש בפרשת השבוע, פרקי אבות ובענינא דיומא

עלון "דברי ישרים" - פרשת השבוע לצעירי הצאן

עלון "וידעת היום"

גליון "פנינים מרבינו האור החיים הקדוש"/ מכון פניני אור החיים

היבטים לשוניים בפרשת השבוע

עלון "דברי חיים"

עלון "פניני הפרשה"/ הרב עובדיה חן

עלון "נפש הפרשה"/ הרב שמחה פשיטיק

"אוצר המעלה" - גליון פרשת השבוע, הקהילה החרדית, רינת המעלה, במעלה אדומים

עלון סיפורי מוסר "אדומים בעליה"

עלון "אספקלריא" - הגות, פרשה, הלכה ועוד

עלון "רוממות"

עלון "רשימות בפרשת השבוע"/ הרב הלל יחיאל הופנר

עלון "חינוך בפרשה"

עלון "בטוב טעם", מבית המדרש "אוהבי דעת" לוּריָא/ הרב עמיהוד סלומון

עלון "פרד"ס לשולחן השבת"

"בני ציון" - גליון לפרשת השבוע

עלון "פרפראות פאר"/ הרב ישראל יוד, מכון פאר

גליון "מלאכת מחשבת" - דיון לעומק בנושאים עיוניים של פרשת השבוע

עלון "שאל אביך ויגדך" - שאלות ותשובות על הפרשה

עלון "קבלת שבת"

עלון שבועי "טמונה בפרשה", לעידוד העיון והבקיאות בפרשת השבוע/ אהרן ביין

עלון "אוצר בנאות הדשא"

סרגלי ציר הזמן היהודי - דורות ותקופות מבריאת האדם עד ימינו

מתקופת אברהם אבינו עד משה רבנו (לפי מסורת ישראל)

מתקופת האבות עד בית המקדש השני (לפי מסורת ישראל)

שיבת ציון ותקומת ישראל

תוויות

אותיות לשון הקודש (64) שאלות בפירוש רש"י לפרשת השבוע (55) הפניות יוצאות מפרשת השבוע לתורה (54) הפניות נכנסות לפרשת השבוע מהתורה (54) סטטיסטיקה לפרשת השבוע (54) זכרון יהודה (52) הפניות נכנסות (51) השוואות ודיוקים בפירוש רש"י לתורה (51) עיון משווה (51) סטטיסטיקה בתורה (47) פירוש רש"י (47) פסוקים (47) מילים (46) חמשת חומשי התורה (45) פרשת השבוע (45) אותיות (41) עלוני פרשת השבוע (36) דיבורי המתחיל (32) עלונים לשבת (26) פרשני התורה (24) פרשת ויגש (24) מצוות (19) שאלות פרשני המקרא (19) דפוס רומא (15) חומש בראשית (15) ספרי נביאים אחרונים (15) דירוג פרשיות (14) הפניות יוצאות (14) חומש במדבר (14) חומש דברים (14) חומש שמות (14) חומש ויקרא (13) רשב"ם (13) ממוצע (12) ספרי כתובים (12) אחוזים (11) מיון פרשיות (11) דפוס וילנא (10) בעל הטורים (9) מילים נרדפות (9) מצוות לא תעשה (8) מצוות עשה (8) פסוק מצוטט (8) אור החיים (7) פרשת ויצא (7) פרשת וישלח (7) פרשת חיי שרה (7) פרשת תולדות (7) צפיפות טקסט (7) חציון (6) ממוצע אותיות במילה (6) ממוצע אותיות בפסוק (6) ממוצע דיבורי המתחיל בפסוק (6) ממוצע מילים בפסוק (6) מתאם פירסון (6) סטיית תקן (6) ספרי נביאים ראשונים (6) פסוק מבואר (6) פרשת אחרי מות (6) פרשת אמור (6) פרשת בא (6) פרשת בהעלותך (6) פרשת בהר (6) פרשת בחוקותי (6) פרשת בלק (6) פרשת במדבר (6) פרשת בראשית (6) פרשת בשלח (6) פרשת דברים (6) פרשת האזינו (6) פרשת השבוע לילדים (6) פרשת וארא (6) פרשת ואתחנן (6) פרשת וזאת הברכה (6) פרשת ויחי (6) פרשת ויקהל (6) פרשת ויקרא (6) פרשת וירא (6) פרשת וישב (6) פרשת חוקת (6) פרשת יתרו (6) פרשת כי תבוא (6) פרשת כי תשא (6) פרשת לך לך (6) פרשת מטות (6) פרשת מסעי (6) פרשת מצורע (6) פרשת מקץ (6) פרשת משפטים (6) פרשת נח (6) פרשת נשא (6) פרשת עקב (6) פרשת פנחס (6) פרשת פקודי (6) פרשת צו (6) פרשת קדושים (6) פרשת קורח (6) פרשת ראה (6) פרשת שלח (6) פרשת שמות (6) פרשת שמיני (6) פרשת תזריע (6) פרשת תצוה (6) פרשת תרומה (6) תפזורות פרשיות השבוע (6) כלי יקר (5) פירוש המלבי"ם (5) פירוש הרא"ם (5) פרשיות סתומות (5) פרשיות פתוחות (5) פרשת וילך (5) פרשת כי תצא (5) פרשת נצבים (5) פרשת שופטים (5) ד"ר אביגדור בנש"ק (4) לעומקו של רש"י (4) מדרש אגדה (4) מדרש הלכה (4) מכילתא (4) משנה (4) ספרי (4) שכיחות דיבורי המתחיל (4) תוספתא (4) תורת כהנים (4) תלמוד בבלי (4) תלמוד ירושלמי (4) ד"ר נסים אליקים (3) הרב עובדיה חן (3) מבוא (3) ספורנו (3) ספרא (3) רמב"ן (3) שפתי חכמים (3) דקדוקי רש"י (2) הכתב והמכתב (2) העמק דבר (2) הפניות סימטריות (2) הרב אהרן שפירא (2) כללי רש"י (2) לכסיקוגרפיה (2) מדדים סטטיסטיים (2) מלבי"ם (2) עיונים ברש"י (2) עלון פניני הפרשה (2) עקיבא וינשטיין (2) ראב"ע (2) רש"י (2) 720 צירופים (1) אִם-בְּחֻקֹּתַ֖י תֵּלֵ֑כוּ (1) אבן עזרא (1) אגדת רש"י (1) אהרן ביין (1) אות אל"ף (1) אות בי"ת (1) אות גימ"ל (1) אות דל"ת (1) אות ה"א (1) אות ו"ו (1) אות זי"ן (1) אות חי"ת (1) אות טי"ת (1) אות יו"ד (1) אות כ"ף (1) אות למ"ד (1) אות מ"ם (1) אות נו"ן (1) אות סמ"ך (1) אות עי"ן (1) אות פ"א (1) אות צד"י (1) אות קו"ף (1) אות רי"ש (1) אות שי"ן (1) אות תי"ו (1) אותיות האלפא-ביתא (1) איוב (1) אילת השחר (1) אינדקס פרשיות (1) אלעזר טויטו (1) אשר וסרטיל (1) באר רחובות (1) בטוב טעם (1) ביאור ה'כלומר' של רש"י (1) בית מדרש לבעלי בתים וגמלאים (1) בני ציון (1) בראשית רבה (1) ברכת אשר (1) ברק השחר (1) גליון אלף בית רש"י (1) גליון פקודיך דרשתי (1) גליון רוממות (1) ד"ר יוספה רחמן (1) ד"ר רבקה רביב (1) דבק טוב (1) דברי הימים א' (1) דברי הימים ב' (1) דורות ראשונים (1) דניאל (1) דעת זקנים (1) דקדוק ולשון בפירוש הנצי"ב (1) דקדוק ולשון בפירוש רש"י (1) ה"א המגמה (1) הגיגי פרשה (1) הוכחות רש"י (1) הושע (1) הטור הארוך (1) היבטים לשוניים בפרשת השבוע (1) המדריך לכתיבה נכונה (1) הנצי"ב (1) הפניות (1) הפניות עצמיות (1) הפניות רש"י (1) הרב אהרון תאומים (1) הרב בנימין יהודה צבי לוי (1) הרב דוד ויספיש (1) הרב דוד חדד (1) הרב דוד סיגל (1) הרב יהודה נפתלי שמידט (1) הרב מאיר גבריאל מימון (1) הרב מרדכי אפרתי (1) הרב עמיהוד סלומון (1) הרב שמואל אינגבר (1) ואת החסר (1) וידעת היום (1) זכריה (1) חבקוק (1) חגי (1) חדוותא (1) חזקוני (1) חינוך בפרשה (1) חישובי עולם התורה (1) חנוך חיים ויינשטוק (1) יאיר אור (1) יאיר וסרטיל (1) יהושע (1) יואל (1) יונה (1) יחזקאל (1) יעקב בובליל (1) ירמיהו (1) ישעיהו (1) כלל רש"י (1) כללים בפירוש רש"י (1) לב החכמה (1) ליקוטי שיחות (1) לעומקו של מקרא (1) לשון רש"י (1) מאורעות התנ"ך (1) מגילת אסתר (1) מגילת רות (1) מדרש תנחמא (1) מהדורת ונציה (1) מונחון ללימוד המקרא (1) מושגי יסוד (1) מטמוני רש"י (1) מיון (1) מיכה (1) מירא דכיא (1) מלאכי (1) מלאכת מחשבת (1) מלכים א' (1) מלכים ב' (1) מפעל חומש רש"י (1) מפת האתר (1) מפתחות התנ"ך (1) משה מזרחי (1) משלי (1) מתיבתא דרש"י (1) נחום (1) נחמיה (1) נפש הפרשה (1) נר לרגלי ואור לנתיבותי (1) סדר עולם (1) סדר קריאת התורה (1) סיכום כללי (1) סימני התורה (1) עִיּוּנִים לְשׁוֹנִיִּים בְּפָרָשִׁיּוֹת הַתּוֹרָה (1) עובדיה (1) עומק הפשט (1) עזרא (1) עיונים לשוניים בפרשיות התורה (1) עלון אדומים בעליה (1) עלון אוצר בנאות הדשא (1) עלון אוצר המעלה (1) עלון אספקלריא (1) עלון באר טוביה (1) עלון בני ציון (1) עלון ברינה יקצורו (1) עלון דברי חיים (1) עלון דברי יֹשר (1) עלון דברי ישרים (1) עלון וידעת היום (1) עלון ויזרע יצחק (1) עלון חינוך בפרשה (1) עלון טמונה בפרשה (1) עלון להבין במקרא (1) עלון לעומקו של מקרא (1) עלון מלאכת מחשבת (1) עלון נפש הפרשה (1) עלון פנינים מרבינו האור החיים הקדוש (1) עלון פרד"ס לשולחן השבת (1) עלון פרפראות פאר (1) עלון קבלת שבת (1) עלון רשימות בפרשת השבוע (1) עלון שאל אביך ויגדך (1) עלון תורתך שעשועי (1) עמוס (1) עמיקם גולדוסר (1) פניני אור החיים (1) פניני הפרשה (1) פרשי כנפים (1) פרשני רש"י (1) פרשת ויקרא-סדר ומבנה (1) צוף התורה (1) צילומי מסך (1) ציר הזמן היהודי (1) צפניה (1) קבלת שבת (1) קהלת (1) רבי חיים בן עטר ופירושו על התורה (1) רבינו בחיי (1) רד"ק (1) רלב"ג (1) רפאל וסרטיל (1) רש"י על הש"ס (1) רשימת מפרשי רש"י (1) שופטים (1) שי למורה (1) שיטתו הפרשנית של רש"י (1) שיר השירים (1) שלמה טל (1) שלמה ידידיה טל (1) שמואל א' (1) שמואל ב' (1) שמות נרדפים (1) שנות חיים משותפות (1) תהלים (1) תודת משה (1) תולדות יצחק (1) תורה סדורה (1) תורת ההגה (1) תורת הפועל (1) תורת השם (1) תחביר (1) תיבת בראשית (1)