יום חמישי

מילים וביטויים שכיחים בפירוש הכלי יקר על התורה

כלי יקר

כלי יקר
מילה אחת
מספר
שתי מילים
מספר
שלוש מילים
מספר
הוא
2145
שנאמר תהלים
62
שאינו יודע לשאול
15
אשר
1687
כמבואר למעלה
54
ולא תעלה במעלות
12
אמר
1481
שנאמר בראשית
39
מזבח אדמה תעשה
12
היה
1465
ויכול להיות
37
זאת תורת העולה
12
ולא
1402
שנאמר ישעיה
32
דברים קשים כגידין
11
לפי
1348
שנאמר דברים
27
הארץ באתם לראות
11
שלא
1209
שנאמר במדבר
19
האיש החפץ חיים
11
ישראל
1168
כדמסיק בילקוט
19
קום התהלך בארץ
11
אבל
1158
שנאמר ויקרא
19
ואהבת לרעך כמוך
11
נאמר
1073
חידוש העולם
18
אלה אלהיך ישראל
10
אלא
1047
אלהים אחרים
18
ואם נפשך לומר
10
אין
1028
שמסיק בילקוט
18
והבט ימין וראה
10
וגו
1003
וקרוב לשמוע
17
תרימו למרום קרנכם
10
להם
969
בפנים מאירות
16
רעות רבות וצרות
10
לומר
891
שנאמר יחזקאל
15
ראשון לחשבון עונות
10
שנאמר
854
כדאיתא במדרש
13
ראש ונשובה מצרימה
10
משה
770
תרימו למרום
13
כמו שיתבאר בסמוך
9
לשון
754
אכילה ושתיה
13
אשר אומר אליך
9
דבר
745
שיתבאר בסמוך
12
ואפקוד עונה עליה
9
היו
679
למעלה בפסוק
12
ערות הארץ באתם
9
הקב
653
דברות ראשונות
12
אחד בפני עצמו
8
הארץ
624
בפריה ורביה
11
ותטמא הארץ ואפקוד
8
יהיה
608
שנאמר ירמיה
11
הארץ ואפקוד עונה
8
כמו
595
מלאכת המשכן
11
טוב הצפון לצדיקים
8
כדי
576
ודומה כאילו
11
והיה כאשר תריד
8
אחר
569
עוללות אפרים
11
כמבואר למעלה בפסוק
8
אחד
567
וביאור הענין
11
בעת ההיא לאמר
8
וכן
558
ונשובה מצרימה
11
לפי דעתם ועצתם
8
אלו
543
לחשבון עונות
11
ויהי מתיו מספר
8
וזה
531
ראשון לחשבון
11
הקרב הקרב ביותר
7
לכך
529
אלהיך ישראל
10
מטל השמים ומשמני
7
בני
509
למרום קרנכם
10
למאי נפקא מינה
7
למה
497
נראין הדברים
10
השמים ומשמני הארץ
7
אינו
482
מתנות כהונה
10
אשר ימצא בכחו
7
בהם
474
קלקול הדינין
10
נוכל לומר שלכך
7
אני
469
ישראל ערבים
10
ואעשך לגוי גדול
7
שהוא
450
צריכין להיות
10
מעלה עליו הכתוב
7
ודאי
449
ביאור הענין
10
אין האדם יכול
7
ועל
444
עושין רצונו
10
בית ישראל בלבם
7
התורה
442
דברות אחרונות
10
יוצא מידי פשוטו
7
כאן
438
כאילו הקריב
10
אשר אנכי יושב
7
היינו
435
רוחות העולם
10
אין אלהי בקרבי
7
שכל
434
וכתיב ישעיה
9
צריך להיות מתון
7
שאין
432
לארכה ולרחבה
9
וישחטו שעיר עזים
7
איש
429
מבלתי יכולת
9
בארץ לארכה ולרחבה
7
וכל
427
נאמרו בלשון
9
ומצאוהו רעות רבות
7
יעקב
423
ממקום למקום
9
התהלך בארץ לארכה
7
אתה
416
במדרש תנחומא
9
אשר אעשה לפרעה
6
בכל
409
האזינו השמים
9
כמו שיתבאר לקמן
6
מקום
406
ראשון ראשון
9
רמז נכון ויקר
6
שהיה
403
לעסוק בתורה
9
אין צדיק בארץ
6
האדם
402
ראויין להיות
9
הוצאתיך מארץ מצרים
6
היא
401
לתחיית המתים
9
אשר צפנת ליראיך
6
דברים
399
יעסוק בתורה
8
אשר אנכי מצוך
6
וישב ישראל בארץ
6
אותך ראיתי צדיק
6
ישראל בארץ גושן
6
פירש רבינו בחיי
6
הוא יעסוק בתורה
6
לזכר חידוש העולם
6
אתה רוצה לעקור
6
כמו שנאמר תהלים
6
אין שייך לומר
6
אשר הוצאתיך מארץ
6
כמבואר למעלה פרשת
6
רוח יעקב אביהם
6
שהיה יחידי בעולם
6
ובטרם יקרב אליהם
6
לחם ואינו מוצא
6
אלה פקודי המשכן
6
אברהם יצחק ויעקב
6
והיה זרעך כעפר
6
במצרים רעים וחטאים
6
והמשכיל ישמע ויוסיף
6
בכל ימות השנה
6
לבו בהוראה שוטה
6
וכל משכיל ישתומם
6
עליו הכתוב כאילו
6
והנה קרוב לשמוע
6
ותגיד לבני ישראל
6
מעלה כאילו אינו
6
זרעך כעפר הארץ
6
לפתח חטאת רובץ
6
אביון מקרב הארץ
6
הפוסל במומו פוסל
6
ואין פותר אותם
6
וביום פקדי ופקדתי
6
לפי שנאמר תהלים
6
יחדל אביון מקרב
6אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

מתיבתא דרש"י - גליונות ללימוד והעמקה בפירוש רש"י על החומש

תורתו של רש"י/ מפעל "חומש רש"י העולמי" להפצת לימוד חומש רש"י

גליונות "עומק הפשט" - עיונים ברש"י על פי 'לקוטי שיחות'

גליונות "עומק הפשט" - עיונים ברש"י על פי 'לקוטי שיחות'
.

עלון "ויזרע יצחק" - הגיגים לפרשת השבוע

עלון "להבין במקרא" - ביאור הפסוקים ועניני הפרשה לפי הפשט. ע"פ המפרשים

עלון "ברינה יקצורו"

עלון "לעומקו של מקרא" - דברי עומק בפרשת השבוע

עלון "מושגי יסוד"/ מכון "ובהם נהגה"

עלון "באר טוביה" - פסוקי התורה הקדושה

עלון "דברי יושר" - ליקוטים, מוסרים ופרפראות בפשט ובדרש בפרשת השבוע, פרקי אבות ובענינא דיומא

עלון "דברי ישרים" - פרשת השבוע לצעירי הצאן

עלון "וידעת היום"

גליון "פנינים מרבינו האור החיים הקדוש"/ מכון פניני אור החיים

היבטים לשוניים בפרשת השבוע

עלון "דברי חיים"

עלון "פניני הפרשה"/ הרב עובדיה חן

עלון "נפש הפרשה"/ הרב שמחה פשיטיק

"אוצר המעלה" - גליון פרשת השבוע, הקהילה החרדית, רינת המעלה, במעלה אדומים

עלון סיפורי מוסר "אדומים בעליה"

עלון "אספקלריא" - הגות, פרשה, הלכה ועוד

עלון "רוממות"

עלון "רשימות בפרשת השבוע"/ הרב הלל יחיאל הופנר

עלון "חינוך בפרשה"

עלון "בטוב טעם", מבית המדרש "אוהבי דעת" לוּריָא/ הרב עמיהוד סלומון

עלון "פרד"ס לשולחן השבת"

"בני ציון" - גליון לפרשת השבוע

עלון "פרפראות פאר"/ הרב ישראל יוד, מכון פאר

גליון "מלאכת מחשבת" - דיון לעומק בנושאים עיוניים של פרשת השבוע

עלון "שאל אביך ויגדך" - שאלות ותשובות על הפרשה

עלון "קבלת שבת"

עלון שבועי "טמונה בפרשה", לעידוד העיון והבקיאות בפרשת השבוע/ אהרן ביין

עלון "אוצר בנאות הדשא"

סרגלי ציר הזמן היהודי - דורות ותקופות מבריאת האדם עד ימינו

מתקופת אברהם אבינו עד משה רבנו (לפי מסורת ישראל)

מתקופת האבות עד בית המקדש השני (לפי מסורת ישראל)

שיבת ציון ותקומת ישראל

תוויות

אותיות לשון הקודש (64) שאלות בפירוש רש"י לפרשת השבוע (55) הפניות יוצאות מפרשת השבוע לתורה (54) הפניות נכנסות לפרשת השבוע מהתורה (54) סטטיסטיקה לפרשת השבוע (54) זכרון יהודה (52) הפניות נכנסות (51) השוואות ודיוקים בפירוש רש"י לתורה (51) עיון משווה (51) סטטיסטיקה בתורה (47) פירוש רש"י (47) פסוקים (47) מילים (46) חמשת חומשי התורה (45) פרשת השבוע (45) אותיות (41) עלוני פרשת השבוע (36) דיבורי המתחיל (32) עלונים לשבת (26) פרשני התורה (24) פרשת ויגש (24) מצוות (19) שאלות פרשני המקרא (19) דפוס רומא (15) חומש בראשית (15) ספרי נביאים אחרונים (15) דירוג פרשיות (14) הפניות יוצאות (14) חומש במדבר (14) חומש דברים (14) חומש שמות (14) חומש ויקרא (13) רשב"ם (13) ממוצע (12) ספרי כתובים (12) אחוזים (11) מיון פרשיות (11) דפוס וילנא (10) בעל הטורים (9) מילים נרדפות (9) מצוות לא תעשה (8) מצוות עשה (8) פסוק מצוטט (8) אור החיים (7) פרשת ויצא (7) פרשת וישלח (7) פרשת חיי שרה (7) פרשת תולדות (7) צפיפות טקסט (7) חציון (6) ממוצע אותיות במילה (6) ממוצע אותיות בפסוק (6) ממוצע דיבורי המתחיל בפסוק (6) ממוצע מילים בפסוק (6) מתאם פירסון (6) סטיית תקן (6) ספרי נביאים ראשונים (6) פסוק מבואר (6) פרשת אחרי מות (6) פרשת אמור (6) פרשת בא (6) פרשת בהעלותך (6) פרשת בהר (6) פרשת בחוקותי (6) פרשת בלק (6) פרשת במדבר (6) פרשת בראשית (6) פרשת בשלח (6) פרשת דברים (6) פרשת האזינו (6) פרשת השבוע לילדים (6) פרשת וארא (6) פרשת ואתחנן (6) פרשת וזאת הברכה (6) פרשת ויחי (6) פרשת ויקהל (6) פרשת ויקרא (6) פרשת וירא (6) פרשת וישב (6) פרשת חוקת (6) פרשת יתרו (6) פרשת כי תבוא (6) פרשת כי תשא (6) פרשת לך לך (6) פרשת מטות (6) פרשת מסעי (6) פרשת מצורע (6) פרשת מקץ (6) פרשת משפטים (6) פרשת נח (6) פרשת נשא (6) פרשת עקב (6) פרשת פנחס (6) פרשת פקודי (6) פרשת צו (6) פרשת קדושים (6) פרשת קורח (6) פרשת ראה (6) פרשת שלח (6) פרשת שמות (6) פרשת שמיני (6) פרשת תזריע (6) פרשת תצוה (6) פרשת תרומה (6) תפזורות פרשיות השבוע (6) כלי יקר (5) פירוש המלבי"ם (5) פירוש הרא"ם (5) פרשיות סתומות (5) פרשיות פתוחות (5) פרשת וילך (5) פרשת כי תצא (5) פרשת נצבים (5) פרשת שופטים (5) ד"ר אביגדור בנש"ק (4) לעומקו של רש"י (4) מדרש אגדה (4) מדרש הלכה (4) מכילתא (4) משנה (4) ספרי (4) שכיחות דיבורי המתחיל (4) תוספתא (4) תורת כהנים (4) תלמוד בבלי (4) תלמוד ירושלמי (4) ד"ר נסים אליקים (3) הרב עובדיה חן (3) מבוא (3) ספורנו (3) ספרא (3) רמב"ן (3) שפתי חכמים (3) דקדוקי רש"י (2) הכתב והמכתב (2) העמק דבר (2) הפניות סימטריות (2) הרב אהרן שפירא (2) כללי רש"י (2) לכסיקוגרפיה (2) מדדים סטטיסטיים (2) מלבי"ם (2) עיונים ברש"י (2) עלון פניני הפרשה (2) עקיבא וינשטיין (2) ראב"ע (2) רש"י (2) 720 צירופים (1) אִם-בְּחֻקֹּתַ֖י תֵּלֵ֑כוּ (1) אבן עזרא (1) אגדת רש"י (1) אהרן ביין (1) אות אל"ף (1) אות בי"ת (1) אות גימ"ל (1) אות דל"ת (1) אות ה"א (1) אות ו"ו (1) אות זי"ן (1) אות חי"ת (1) אות טי"ת (1) אות יו"ד (1) אות כ"ף (1) אות למ"ד (1) אות מ"ם (1) אות נו"ן (1) אות סמ"ך (1) אות עי"ן (1) אות פ"א (1) אות צד"י (1) אות קו"ף (1) אות רי"ש (1) אות שי"ן (1) אות תי"ו (1) אותיות האלפא-ביתא (1) איוב (1) אילת השחר (1) אינדקס פרשיות (1) אלעזר טויטו (1) אשר וסרטיל (1) באר רחובות (1) בטוב טעם (1) ביאור ה'כלומר' של רש"י (1) בית מדרש לבעלי בתים וגמלאים (1) בני ציון (1) בראשית רבה (1) ברכת אשר (1) ברק השחר (1) גליון אלף בית רש"י (1) גליון פקודיך דרשתי (1) גליון רוממות (1) ד"ר יוספה רחמן (1) ד"ר רבקה רביב (1) דבק טוב (1) דברי הימים א' (1) דברי הימים ב' (1) דורות ראשונים (1) דניאל (1) דעת זקנים (1) דקדוק ולשון בפירוש הנצי"ב (1) דקדוק ולשון בפירוש רש"י (1) ה"א המגמה (1) הגיגי פרשה (1) הוכחות רש"י (1) הושע (1) הטור הארוך (1) היבטים לשוניים בפרשת השבוע (1) המדריך לכתיבה נכונה (1) הנצי"ב (1) הפניות (1) הפניות עצמיות (1) הפניות רש"י (1) הרב אהרון תאומים (1) הרב בנימין יהודה צבי לוי (1) הרב דוד ויספיש (1) הרב דוד חדד (1) הרב דוד סיגל (1) הרב יהודה נפתלי שמידט (1) הרב מאיר גבריאל מימון (1) הרב מרדכי אפרתי (1) הרב עמיהוד סלומון (1) הרב שמואל אינגבר (1) ואת החסר (1) וידעת היום (1) זכריה (1) חבקוק (1) חגי (1) חדוותא (1) חזקוני (1) חינוך בפרשה (1) חישובי עולם התורה (1) חנוך חיים ויינשטוק (1) יאיר אור (1) יאיר וסרטיל (1) יהושע (1) יואל (1) יונה (1) יחזקאל (1) יעקב בובליל (1) ירמיהו (1) ישעיהו (1) כלל רש"י (1) כללים בפירוש רש"י (1) לב החכמה (1) ליקוטי שיחות (1) לעומקו של מקרא (1) לשון רש"י (1) מאורעות התנ"ך (1) מגילת אסתר (1) מגילת רות (1) מדרש תנחמא (1) מהדורת ונציה (1) מונחון ללימוד המקרא (1) מושגי יסוד (1) מטמוני רש"י (1) מיון (1) מיכה (1) מירא דכיא (1) מלאכי (1) מלאכת מחשבת (1) מלכים א' (1) מלכים ב' (1) מפעל חומש רש"י (1) מפת האתר (1) מפתחות התנ"ך (1) משה מזרחי (1) משלי (1) מתיבתא דרש"י (1) נחום (1) נחמיה (1) נפש הפרשה (1) נר לרגלי ואור לנתיבותי (1) סדר עולם (1) סדר קריאת התורה (1) סיכום כללי (1) סימני התורה (1) עִיּוּנִים לְשׁוֹנִיִּים בְּפָרָשִׁיּוֹת הַתּוֹרָה (1) עובדיה (1) עומק הפשט (1) עזרא (1) עיונים לשוניים בפרשיות התורה (1) עלון אדומים בעליה (1) עלון אוצר בנאות הדשא (1) עלון אוצר המעלה (1) עלון אספקלריא (1) עלון באר טוביה (1) עלון בני ציון (1) עלון ברינה יקצורו (1) עלון דברי חיים (1) עלון דברי יֹשר (1) עלון דברי ישרים (1) עלון וידעת היום (1) עלון ויזרע יצחק (1) עלון חינוך בפרשה (1) עלון טמונה בפרשה (1) עלון להבין במקרא (1) עלון לעומקו של מקרא (1) עלון מלאכת מחשבת (1) עלון נפש הפרשה (1) עלון פנינים מרבינו האור החיים הקדוש (1) עלון פרד"ס לשולחן השבת (1) עלון פרפראות פאר (1) עלון קבלת שבת (1) עלון רשימות בפרשת השבוע (1) עלון שאל אביך ויגדך (1) עלון תורתך שעשועי (1) עמוס (1) עמיקם גולדוסר (1) פניני אור החיים (1) פניני הפרשה (1) פרשי כנפים (1) פרשני רש"י (1) פרשת ויקרא-סדר ומבנה (1) צוף התורה (1) צילומי מסך (1) ציר הזמן היהודי (1) צפניה (1) קבלת שבת (1) קהלת (1) רבי חיים בן עטר ופירושו על התורה (1) רבינו בחיי (1) רד"ק (1) רלב"ג (1) רפאל וסרטיל (1) רש"י על הש"ס (1) רשימת מפרשי רש"י (1) שופטים (1) שי למורה (1) שיטתו הפרשנית של רש"י (1) שיר השירים (1) שלמה טל (1) שלמה ידידיה טל (1) שמואל א' (1) שמואל ב' (1) שמות נרדפים (1) שנות חיים משותפות (1) תהלים (1) תודת משה (1) תולדות יצחק (1) תורה סדורה (1) תורת ההגה (1) תורת הפועל (1) תורת השם (1) תחביר (1) תיבת בראשית (1)