יום חמישי

מילים וביטויים שכיחים בפירוש אור החיים על התורה

אור החיים 

אור החיים
מילה אחת
מספר
שתי מילים
מספר
שלוש מילים
מספר
וגו
5951
בתורת כהנים
133
וגו צריך לדעת
258
הוא
4322
שפירשתי בפסוק
78
למה הוצרך לומר
108
לומר
3443
כוונת הכתוב
64
עוד צריך לדעת
92
אלא
3360
אומרו תהלים
64
היה צריך לומר
87
ולא
2794
שיעור הכתוב
64
עוד ירצה באומרו
72
אמר
2735
פירוש אפילו
49
צריך לדעת אומרו
51
שלא
2697
יתבאר הכתוב
44
ולא הספיק לומר
50
פירוש
2565
כוונת אומרו
43
דרך אומרו תהלים
48
היה
2289
ותמצא שאמרו
41
ואין צריך לומר
43
אשר
2250
שכתבנו למעלה
39
צריך לדעת כוונת
39
והוא
2249
הכתוב באומרו
36
ולזה דקדק לומר
37
אומרו
2187
יכוין הכתוב
36
הוא שיעור הכתוב
33
הכתוב
2081
האמור בענין
34
עוד ירצה לומר
32
ישראל
2009
ניצוצי הקדושה
34
אכן כוונת הכתוב
31
עוד
1928
הודיע הכתוב
34
והוא מאמר הכתוב
27
אין
1584
והודיע הכתוב
33
לדעת לאיזה ענין
27
לזה
1566
ישראל פירוש
32
לדעת כוונת אומרו
26
משה
1473
הכתוב להודיע
30
צריך לדעת לאיזה
25
להם
1461
שפירשתי בפרשת
30
ממה שאמר הכתוב
24
דבר
1452
דכתיב דברים
27
דרך אומרו משלי
24
לצד
1406
כאמור בדבריהם
26
וכו והוא אומרו
21
למה
1311
דכתיב תהלים
26
וזה שיעור הכתוב
20
שהוא
1277
שאמרו במסכת
26
ואת מצותי תשמרו
20
שאין
1174
ואולי שיכוין
24
דברי אלהים חיים
19
וכו
1146
בפסוק ראשון
23
אמר לשון יחיד
19
היא
1131
ליוצאי מצרים
23
דרך אומרו ישעי
18
דרך
1125
ובתורת כהנים
23
וצא ולמד ממעשה
18
אחר
1124
שכתבתי בפסוק
22
ישראל והוא אומרו
18
שאמר
1064
מצותי תשמרו
22
כמו שכתבנו למעלה
18
צריך
1038
ואולי שנתכוון
22
בעל קרבן אהרן
18
טעם
1015
בפסוק שלפני
22
טעם שהוצרך לומר
18
בני
956
וידבר אלהים
22
בני ישראל פירוש
17
ולזה
927
כידוע ליודעי
22
ארץ סיחון ועוג
17
הדבר
915
שפירשתי למעלה
21
והוא אומרו לאמר
17
אחד
886
שכתבתי למעלה
21
עוד יתבאר הכתוב
17
וזה
881
מודיע הכתוב
20
היה אומר הכתוב
17
ואם
841
ויאמר אלהים
20
בתורת כהנים אמרו
17
ואמר
829
הוצרך הכתוב
20
טומאת מקדש וקדשיו
17
כאן
804
שבועת העדות
20
עוד ירמוז באומרו
16
אדם
791
האמורים בענין
20
וכמו שפירשתי בפסוק
16
אבל
790
ירמוז באומרו
19
עוד נתכוון לומר
16
ואומרו
770
שפירשנו בפסוק
19
עוד נראה לומר
16
לדעת
769
בפרשה הקודמת
19
עוד נראה לפרש
15
יהיה
757
אומרו דברים
19
עוד יכוין לומר
15
כמו
756
נמצינו אומרים
19
וגו ודקדק לומר
15
ואין
730
יודיע הכתוב
19
לזה דקדק לומר
15
הגם
728
כבודו יתברך
19
דרך אומרו דברים
15
אומר
723
נתכוון הכתוב
18
אכן יתבאר הענין
14
שאמרו
714
התורה והמצות
18
וגו והוא אומרו
14
היו
708
לעולם העליון
18
וגו בתורת כהנים
14
עליו
705
ועיין בפסוק
18
כאשר אבאר בסמוך
14
הארץ
676
דכתיב בראשית
17
מנין תלמוד לומר
14
שהיה
672
הקדים הכתוב
17
בתורת כהנים דרשו
13
אליו
660
יתבאר הענין
17
והיה נראה לומר
13
דברים
655
הדברים הנאמרים
17
ואלו דברי אלהים
13
ירצה
642
רצונו יתברך
17
במה שאמר הכתוב
13
שהם
639
רחמנא ליצלן
17
כמו שפירשתי בפסוק
13
לפי
630
נתכוון באומרו
17
ועיין בפסוק שאחר
12
בהם
600
אומרו בראשית
17
טעם אומרו לאמר
12
ממנו
593
במקומות אחרים
17
אמר לשון רבים
12
בזה
586
יציאת מצרים
16
דקדק הכתוב לומר
12
התורה
582
בפסוק בראשית
15
וכן תמצא שאמר
11
עצמו
582
עשירית האיפה
15
ולא הספיק באומרו
11
בין
582
יתבאר אומרו
15
אולי שיכוין לומר
11
בפסוק
578
שאמרו רבותינו
15
למה שינה הכתוב
11
אותם
578
הוצרך להזכיר
15
וגו דקדק לומר
11
לשון
574
בחינת הקדושה
15
תורים ובני יונה
11
אמרו
554
כללות ישראל
15
ואעשה אותך לגוי
11
הדברים
552
ישראל ממצרים
15
עוד ירצה להיות
11
הרי
549
שהוצרך הכתוב
15
והגם שאמר הכתוב
11
אינו
526
ושיעור הכתוב
15
תמצא שאמר הכתוב
11
מהם
524
אומות העולם
15
וכן תעשו לדורות
11
ואולי
522
גדולי ישראל
15
דקדק לומר תיבת
11
יעקב
510
שכתבתי בפרשת
15
אשר הוצאתיך מארץ
11
אומרם
509
נתכוון במאמר
14
והוא אומרו ויהי
11
דכתיב
500
ואמרו רבותינו
14
דרך אומרו ירמי
11
אני
499
נתכוין הכתוב
14
הוצאתיך מארץ מצרים
11
הספיק במאמר
14
לזה הקדים לומר
11
האמור בסמוך
14
אבינו עליו השלום
11
הכתוב בפרשת
14
ואלו ואלו דברי
10
ואולי שנתכוין
14
שאמר הכתוב בפרשת
10
שכינתו יתברך
14
וגו הוצרך לומר
10
שאמרו בזוהר
14
אותך לגוי גדול
10
שכתבנו בסמוך
14
יכוין הכתוב לומר
10
והנכון בעיני
14
ובתורת כהנים אמרו
10
כאומרו תהלים
14
איך יוצדק לומר
10
אברהם אבינו
14
שהיה צריך לומר
10
פירוש באמצעות
13
ואולי שיכוין לומר
10
כאמור בסמוך
13
והוא שאמר הכתוב
10
הכתוב במאמר
13
תבא הסברא לומר
10
ישראל במדבר
13
ולא הספיק במאמר
10
ומעשים טובים
13
בחקתי תלכו פירוש
9
דתורת כהנים
13
עוד אפשר לומר
9
פירוש להיות
13
לשון יחיד לומר
9
לכבוד ולתפארת
13
אחר שאמר הכתוב
9
עובדי עבודה
12
טעם שכפל לומר
9
אלהים אחרים
12
דרך אומרו שמות
9
בעולם העליון
12
והם דברינו עצמם
9
בנועם דבריו
12
למה דקדק לומר
9
הספיק באומרו
12
למה הוצרך להזכיר
9
לסברת האומר
12
הוצרך לומר תיבת
9
יסודי התורה
12
וכו תלמוד לומר
9
הכתוב דברים
12
וגו נתכוון לומר
9
בפרשת בראשית
12
למה הוצרך הכתוב
9
ירמוז הכתוב
11
ואם תאמר והלא
9
כוונתו באומרו
11
באם אינו ענין
9
יכוין באומרו
11
דרך אומרו בראשית
9
הרמוז בתיבת
11
בכל התורה כולה
9
אומרו וידבר
11
רבינו עליו השלום
9
לאלוה מילין
11
מעלה עליו הכתוב
9
היינו אומרים
11
עוד ירצה אומרו
9
לכללות ישראל
11
אמרו בתורת כהנים
9
באחרית הימים
11
כמו שאמר הכתוב
9
בתחלת הפרשה
11
מצות ומעשים טובים
8
דבריהם שאמרו
11
והוא אומרו ועשיתם
8
לשמור ולעשות
11
שאמר הכתוב דברים
8
הזכיר הכתוב
11
עוד נתכוין לומר
8
שכוונת הכתוב
11
אשר נתתי לפניך
8
ישראל דכתיב
10
תנא דתורת כהנים
8
ועשיתם אותם פירוש
8
לאמר צריך לדעת
8
וגו ואמרו רבותינו
8
מעשה בלתי הגון
8
כמו שגמר אומר
8
אומרו ועשיתם אותם
8
כמו שפירשתי למעלה
8
משה רבינו עליו
8
דבר בלתי הגון
8
דרשו בתורת כהנים
8
ובתורת כהנים דרשו
8
וכאן הודיע הכתוב
8
והוא אומרו וידבר
8
עוד יכוין הכתוב
7
אומרו וידבר אלהים
7
עוד ירמוז הכתוב
7
שכר כעושה מצוה
7
מהם והוא אומרו
7
כסא כבודו יתברך
7
לזה הוצרך לומר
7
דברה תורה כלשון
7
עוד יכוין באומרו
7
המלך עליו השלום
7
והוא אומרו והיה
7
עוד ירצה להודיע
7
וכן תמצא שאמרו
7
עוד ירצה בהעיר
7
טעם נכון בדבר
7
בשלהם אינם במיתה
7
שדרשו בתורת כהנים
7
ואומרו ועשיתם אותם
7
וכמו שכתבנו למעלה
7
ומה שאמר הכתוב
7
יעשה אותם האדם
7
ולזה תמצא שאמר
7
אין מקום לומר
7
בעל בחירה ורצון
7
שאין למעלה ממנה
7
דרך אומרם במסכת
7
ואין דבריו נראים
7
אומרו ויהי לשון
7
וגו פירוש כנגד
7
ויהי ביום השמיני
7
אשר יעשה האדם
7
נתכוון לומר שהגם
7
טמאה וחיה ועוף
7
והוא שדקדק לומר
7
ויש מקום לומר
7
במה שקדם לומר
7
שאמר הכתוב לעיל
7
והוא אומרו כאשר
7
כדרך אומרו תהלים
7
שלש מאות ועשר
6

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

מתיבתא דרש"י - גליונות ללימוד והעמקה בפירוש רש"י על החומש

תורתו של רש"י/ מפעל "חומש רש"י העולמי" להפצת לימוד חומש רש"י

גליונות "עומק הפשט" - עיונים ברש"י על פי 'לקוטי שיחות'

גליונות "עומק הפשט" - עיונים ברש"י על פי 'לקוטי שיחות'
.

עלון "ויזרע יצחק" - הגיגים לפרשת השבוע

עלון "להבין במקרא" - ביאור הפסוקים ועניני הפרשה לפי הפשט. ע"פ המפרשים

עלון "ברינה יקצורו"

עלון "לעומקו של מקרא" - דברי עומק בפרשת השבוע

עלון "מושגי יסוד"/ מכון "ובהם נהגה"

עלון "באר טוביה" - פסוקי התורה הקדושה

עלון "דברי יושר" - ליקוטים, מוסרים ופרפראות בפשט ובדרש בפרשת השבוע, פרקי אבות ובענינא דיומא

עלון "דברי ישרים" - פרשת השבוע לצעירי הצאן

עלון "וידעת היום"

גליון "פנינים מרבינו האור החיים הקדוש"/ מכון פניני אור החיים

היבטים לשוניים בפרשת השבוע

עלון "דברי חיים"

עלון "פניני הפרשה"/ הרב עובדיה חן

עלון "נפש הפרשה"/ הרב שמחה פשיטיק

"אוצר המעלה" - גליון פרשת השבוע, הקהילה החרדית, רינת המעלה, במעלה אדומים

עלון סיפורי מוסר "אדומים בעליה"

עלון "אספקלריא" - הגות, פרשה, הלכה ועוד

עלון "רוממות"

עלון "רשימות בפרשת השבוע"/ הרב הלל יחיאל הופנר

עלון "חינוך בפרשה"

עלון "בטוב טעם", מבית המדרש "אוהבי דעת" לוּריָא/ הרב עמיהוד סלומון

עלון "פרד"ס לשולחן השבת"

"בני ציון" - גליון לפרשת השבוע

עלון "פרפראות פאר"/ הרב ישראל יוד, מכון פאר

גליון "מלאכת מחשבת" - דיון לעומק בנושאים עיוניים של פרשת השבוע

עלון "שאל אביך ויגדך" - שאלות ותשובות על הפרשה

עלון "קבלת שבת"

עלון שבועי "טמונה בפרשה", לעידוד העיון והבקיאות בפרשת השבוע/ אהרן ביין

עלון "אוצר בנאות הדשא"

סרגלי ציר הזמן היהודי - דורות ותקופות מבריאת האדם עד ימינו

מתקופת אברהם אבינו עד משה רבנו (לפי מסורת ישראל)

מתקופת האבות עד בית המקדש השני (לפי מסורת ישראל)

שיבת ציון ותקומת ישראל

תוויות

אותיות לשון הקודש (64) שאלות בפירוש רש"י לפרשת השבוע (55) הפניות יוצאות מפרשת השבוע לתורה (54) הפניות נכנסות לפרשת השבוע מהתורה (54) סטטיסטיקה לפרשת השבוע (54) זכרון יהודה (52) הפניות נכנסות (51) השוואות ודיוקים בפירוש רש"י לתורה (51) עיון משווה (51) סטטיסטיקה בתורה (47) פירוש רש"י (47) פסוקים (47) מילים (46) חמשת חומשי התורה (45) פרשת השבוע (45) אותיות (41) עלוני פרשת השבוע (36) דיבורי המתחיל (32) עלונים לשבת (26) פרשני התורה (24) פרשת ויגש (24) מצוות (19) שאלות פרשני המקרא (19) דפוס רומא (15) חומש בראשית (15) ספרי נביאים אחרונים (15) דירוג פרשיות (14) הפניות יוצאות (14) חומש במדבר (14) חומש דברים (14) חומש שמות (14) חומש ויקרא (13) רשב"ם (13) ממוצע (12) ספרי כתובים (12) אחוזים (11) מיון פרשיות (11) דפוס וילנא (10) בעל הטורים (9) מילים נרדפות (9) מצוות לא תעשה (8) מצוות עשה (8) פסוק מצוטט (8) אור החיים (7) פרשת ויצא (7) פרשת וישלח (7) פרשת חיי שרה (7) פרשת תולדות (7) צפיפות טקסט (7) חציון (6) ממוצע אותיות במילה (6) ממוצע אותיות בפסוק (6) ממוצע דיבורי המתחיל בפסוק (6) ממוצע מילים בפסוק (6) מתאם פירסון (6) סטיית תקן (6) ספרי נביאים ראשונים (6) פסוק מבואר (6) פרשת אחרי מות (6) פרשת אמור (6) פרשת בא (6) פרשת בהעלותך (6) פרשת בהר (6) פרשת בחוקותי (6) פרשת בלק (6) פרשת במדבר (6) פרשת בראשית (6) פרשת בשלח (6) פרשת דברים (6) פרשת האזינו (6) פרשת השבוע לילדים (6) פרשת וארא (6) פרשת ואתחנן (6) פרשת וזאת הברכה (6) פרשת ויחי (6) פרשת ויקהל (6) פרשת ויקרא (6) פרשת וירא (6) פרשת וישב (6) פרשת חוקת (6) פרשת יתרו (6) פרשת כי תבוא (6) פרשת כי תשא (6) פרשת לך לך (6) פרשת מטות (6) פרשת מסעי (6) פרשת מצורע (6) פרשת מקץ (6) פרשת משפטים (6) פרשת נח (6) פרשת נשא (6) פרשת עקב (6) פרשת פנחס (6) פרשת פקודי (6) פרשת צו (6) פרשת קדושים (6) פרשת קורח (6) פרשת ראה (6) פרשת שלח (6) פרשת שמות (6) פרשת שמיני (6) פרשת תזריע (6) פרשת תצוה (6) פרשת תרומה (6) תפזורות פרשיות השבוע (6) כלי יקר (5) פירוש המלבי"ם (5) פירוש הרא"ם (5) פרשיות סתומות (5) פרשיות פתוחות (5) פרשת וילך (5) פרשת כי תצא (5) פרשת נצבים (5) פרשת שופטים (5) ד"ר אביגדור בנש"ק (4) לעומקו של רש"י (4) מדרש אגדה (4) מדרש הלכה (4) מכילתא (4) משנה (4) ספרי (4) שכיחות דיבורי המתחיל (4) תוספתא (4) תורת כהנים (4) תלמוד בבלי (4) תלמוד ירושלמי (4) ד"ר נסים אליקים (3) הרב עובדיה חן (3) מבוא (3) ספורנו (3) ספרא (3) רמב"ן (3) שפתי חכמים (3) דקדוקי רש"י (2) הכתב והמכתב (2) העמק דבר (2) הפניות סימטריות (2) הרב אהרן שפירא (2) כללי רש"י (2) לכסיקוגרפיה (2) מדדים סטטיסטיים (2) מלבי"ם (2) עיונים ברש"י (2) עלון פניני הפרשה (2) עקיבא וינשטיין (2) ראב"ע (2) רש"י (2) 720 צירופים (1) אִם-בְּחֻקֹּתַ֖י תֵּלֵ֑כוּ (1) אבן עזרא (1) אגדת רש"י (1) אהרן ביין (1) אות אל"ף (1) אות בי"ת (1) אות גימ"ל (1) אות דל"ת (1) אות ה"א (1) אות ו"ו (1) אות זי"ן (1) אות חי"ת (1) אות טי"ת (1) אות יו"ד (1) אות כ"ף (1) אות למ"ד (1) אות מ"ם (1) אות נו"ן (1) אות סמ"ך (1) אות עי"ן (1) אות פ"א (1) אות צד"י (1) אות קו"ף (1) אות רי"ש (1) אות שי"ן (1) אות תי"ו (1) אותיות האלפא-ביתא (1) איוב (1) אילת השחר (1) אינדקס פרשיות (1) אלעזר טויטו (1) אשר וסרטיל (1) באר רחובות (1) בטוב טעם (1) ביאור ה'כלומר' של רש"י (1) בית מדרש לבעלי בתים וגמלאים (1) בני ציון (1) בראשית רבה (1) ברכת אשר (1) ברק השחר (1) גליון אלף בית רש"י (1) גליון פקודיך דרשתי (1) גליון רוממות (1) ד"ר יוספה רחמן (1) ד"ר רבקה רביב (1) דבק טוב (1) דברי הימים א' (1) דברי הימים ב' (1) דורות ראשונים (1) דניאל (1) דעת זקנים (1) דקדוק ולשון בפירוש הנצי"ב (1) דקדוק ולשון בפירוש רש"י (1) ה"א המגמה (1) הגיגי פרשה (1) הוכחות רש"י (1) הושע (1) הטור הארוך (1) היבטים לשוניים בפרשת השבוע (1) המדריך לכתיבה נכונה (1) הנצי"ב (1) הפניות (1) הפניות עצמיות (1) הפניות רש"י (1) הרב אהרון תאומים (1) הרב בנימין יהודה צבי לוי (1) הרב דוד ויספיש (1) הרב דוד חדד (1) הרב דוד סיגל (1) הרב יהודה נפתלי שמידט (1) הרב מאיר גבריאל מימון (1) הרב מרדכי אפרתי (1) הרב עמיהוד סלומון (1) הרב שמואל אינגבר (1) ואת החסר (1) וידעת היום (1) זכריה (1) חבקוק (1) חגי (1) חדוותא (1) חזקוני (1) חינוך בפרשה (1) חישובי עולם התורה (1) חנוך חיים ויינשטוק (1) יאיר אור (1) יאיר וסרטיל (1) יהושע (1) יואל (1) יונה (1) יחזקאל (1) יעקב בובליל (1) ירמיהו (1) ישעיהו (1) כלל רש"י (1) כללים בפירוש רש"י (1) לב החכמה (1) ליקוטי שיחות (1) לעומקו של מקרא (1) לשון רש"י (1) מאורעות התנ"ך (1) מגילת אסתר (1) מגילת רות (1) מדרש תנחמא (1) מהדורת ונציה (1) מונחון ללימוד המקרא (1) מושגי יסוד (1) מטמוני רש"י (1) מיון (1) מיכה (1) מירא דכיא (1) מלאכי (1) מלאכת מחשבת (1) מלכים א' (1) מלכים ב' (1) מפעל חומש רש"י (1) מפת האתר (1) מפתחות התנ"ך (1) משה מזרחי (1) משלי (1) מתיבתא דרש"י (1) נחום (1) נחמיה (1) נפש הפרשה (1) נר לרגלי ואור לנתיבותי (1) סדר עולם (1) סדר קריאת התורה (1) סיכום כללי (1) סימני התורה (1) עִיּוּנִים לְשׁוֹנִיִּים בְּפָרָשִׁיּוֹת הַתּוֹרָה (1) עובדיה (1) עומק הפשט (1) עזרא (1) עיונים לשוניים בפרשיות התורה (1) עלון אדומים בעליה (1) עלון אוצר בנאות הדשא (1) עלון אוצר המעלה (1) עלון אספקלריא (1) עלון באר טוביה (1) עלון בני ציון (1) עלון ברינה יקצורו (1) עלון דברי חיים (1) עלון דברי יֹשר (1) עלון דברי ישרים (1) עלון וידעת היום (1) עלון ויזרע יצחק (1) עלון חינוך בפרשה (1) עלון טמונה בפרשה (1) עלון להבין במקרא (1) עלון לעומקו של מקרא (1) עלון מלאכת מחשבת (1) עלון נפש הפרשה (1) עלון פנינים מרבינו האור החיים הקדוש (1) עלון פרד"ס לשולחן השבת (1) עלון פרפראות פאר (1) עלון קבלת שבת (1) עלון רשימות בפרשת השבוע (1) עלון שאל אביך ויגדך (1) עלון תורתך שעשועי (1) עמוס (1) עמיקם גולדוסר (1) פניני אור החיים (1) פניני הפרשה (1) פרשי כנפים (1) פרשני רש"י (1) פרשת ויקרא-סדר ומבנה (1) צוף התורה (1) צילומי מסך (1) ציר הזמן היהודי (1) צפניה (1) קבלת שבת (1) קהלת (1) רבי חיים בן עטר ופירושו על התורה (1) רבינו בחיי (1) רד"ק (1) רלב"ג (1) רפאל וסרטיל (1) רש"י על הש"ס (1) רשימת מפרשי רש"י (1) שופטים (1) שי למורה (1) שיטתו הפרשנית של רש"י (1) שיר השירים (1) שלמה טל (1) שלמה ידידיה טל (1) שמואל א' (1) שמואל ב' (1) שמות נרדפים (1) שנות חיים משותפות (1) תהלים (1) תודת משה (1) תולדות יצחק (1) תורה סדורה (1) תורת ההגה (1) תורת הפועל (1) תורת השם (1) תחביר (1) תיבת בראשית (1)