יום חמישי

תש"כ (720) חילופי האותיות בתיבת "בראשית"

 מדברי הפרשנים על תיבת בראשית

ספר אגרא דכלה:
"אמרו רז"ל שכל התורה כלה נכללה בבראשית, הנה הגם בתש"ך צירופיו בר"ת"
"תיבה בת ו' אותיות בונה תש״ך בתים, ולפי השתנות הצירופים נשתנו המעשים""כל מה שנברא בששת ימי בראשית, הכל נברא בתש״ך צירופי בראשית"

"מלת בראשית כוללת טעמים גדולים ועצומים רבים ונכבדים" (רבינו בחיי עה"ת בראשית א', א')

"ותיבת בראשית עם תש"ך צירופיו הוא סוד לכל העולמות" (מגלה עמוקות עה"ת, פרשת ויגש)
"וידוע דיש בתיבת בראשית תש״ך צירופים" (חומת אנך, בראשית א', א')
"שש אבנים בונות שבע מאות ועשרים בתים" (ספר יצירה פ"ד, ט"ז)
"סדרן הוא שמחלקים המילה לששה קבוצות שבכל קבוצה ק"כ צירופים
וסדר הקבוצות כסדר התיבה קודם ק"כ צירופי בי"ת אח"כ ק"כ צירופי הרי"ש וכן הלאה
והסדר בכל קבוצה של ק"כ הוא כסדרן בק"כ צירופי אלקים הנ"ל בסעיף הקודם"
(מתוך ספר דברי יעקב בשמות הקודש, עמוד 166)

בראשית
רבאשית
אברשית
שבראית
יבראשת
תבראשי
בראשתי
רבאשתי
אברשתי
שבראתי
יבראתש
תבראיש
בראישת
רבאישת
אברישת
שבריאת
יברשאת
תברשאי
בראיתש
רבאיתש
אבריתש
שבריתא
יברשתא
תברשיא
בראתשי
רבאתשי
אברתשי
שברתאי
יברתאש
תבריאש
בראתיש
רבאתיש
אברתיש
שברתיא
יברתשא
תברישא
ברשאית
רבשאית
אבשרית
שבארית
יבארשת
תבארשי
ברשאתי
רבשאתי
אבשרתי
שבארתי
יבארתש
תבאריש
ברשיאת
רבשיאת
אבשירת
שבאירת
יבאשרת
תבאשרי
ברשיתא
רבשיתא
אבשיתר
שבאיתר
יבאשתר
תבאשיר
ברשתאי
רבשתאי
אבשתרי
שבאתרי
יבאתרש
תבאירש
ברשתיא
רבשתיא
אבשתיר
שבאתיר
יבאתשר
תבאישר
בריאשת
רביאשת
אבירשת
שביראת
יבשראת
תבשראי
בריאתש
רביאתש
אבירתש
שבירתא
יבשרתא
תבשריא
ברישאת
רבישאת
אבישרת
שביארת
יבשארת
תבשארי
ברישתא
רבישתא
אבישתר
שביאתר
יבשאתר
תבשאיר
בריתאש
רביתאש
אביתרש
שביתרא
יבשתרא
תבשירא
בריתשא
רביתשא
אביתשר
שביתאר
יבשתאר
תבשיאר
ברתאשי
רבתאשי
אבתרשי
שבתראי
יבתראש
תביראש
ברתאיש
רבתאיש
אבתריש
שבתריא
יבתרשא
תבירשא
ברתשאי
רבתשאי
אבתשרי
שבתארי
יבתארש
תביארש
ברתשיא
רבתשיא
אבתשיר
שבתאיר
יבתאשר
תביאשר
ברתיאש
רבתיאש
אבתירש
שבתירא
יבתשרא
תבישרא
ברתישא
רבתישא
אבתישר
שבתיאר
יבתשאר
תבישאר
בארשית
ראבשית
ארבשית
שרבאית
ירבאשת
תרבאשי
בארשתי
ראבשתי
ארבשתי
שרבאתי
ירבאתש
תרבאיש
בארישת
ראבישת
ארבישת
שרביאת
ירבשאת
תרבשאי
באריתש
ראביתש
ארביתש
שרביתא
ירבשתא
תרבשיא
בארתשי
ראבתשי
ארבתשי
שרבתאי
ירבתאש
תרביאש
בארתיש
ראבתיש
ארבתיש
שרבתיא
ירבתשא
תרבישא
באשרית
ראשבית
ארשבית
שראבית
יראבשת
תראבשי
באשרתי
ראשבתי
ארשבתי
שראבתי
יראבתש
תראביש
באשירת
ראשיבת
ארשיבת
שראיבת
יראשבת
תראשבי
באשיתר
ראשיתב
ארשיתב
שראיתב
יראשתב
תראשיב
באשתרי
ראשתבי
ארשתבי
שראתבי
יראתבש
תראיבש
באשתיר
ראשתיב
ארשתיב
שראתיב
יראתשב
תראישב
באירשת
ראיבשת
אריבשת
שריבאת
ירשבאת
תרשבאי
באירתש
ראיבתש
אריבתש
שריבתא
ירשבתא
תרשביא
באישרת
ראישבת
ארישבת
שריאבת
ירשאבת
תרשאבי
באישתר
ראישתב
ארישתב
שריאתב
ירשאתב
תרשאיב
באיתרש
ראיתבש
אריתבש
שריתבא
ירשתבא
תרשיבא
באיתשר
ראיתשב
אריתשב
שריתאב
ירשתאב
תרשיאב
באתרשי
ראתבשי
ארתבשי
שרתבאי
ירתבאש
תריבאש
באתריש
ראתביש
ארתביש
שרתביא
ירתבשא
תריבשא
באתשרי
ראתשבי
ארתשבי
שרתאבי
ירתאבש
תריאבש
באתשיר
ראתשיב
ארתשיב
שרתאיב
ירתאשב
תריאשב
באתירש
ראתיבש
ארתיבש
שרתיבא
ירתשבא
תרישבא
באתישר
ראתישב
ארתישב
שרתיאב
ירתשאב
תרישאב
בשראית
רשבאית
אשברית
שאברית
יאברשת
תאברשי
בשראתי
רשבאתי
אשברתי
שאברתי
יאברתש
תאבריש
בשריאת
רשביאת
אשבירת
שאבירת
יאבשרת
תאבשרי
בשריתא
רשביתא
אשביתר
שאביתר
יאבשתר
תאבשיר
בשרתאי
רשבתאי
אשבתרי
שאבתרי
יאבתרש
תאבירש
בשרתיא
רשבתיא
אשבתיר
שאבתיר
יאבתשר
תאבישר
בשארית
רשאבית
אשרבית
שארבית
יארבשת
תארבשי
בשארתי
רשאבתי
אשרבתי
שארבתי
יארבתש
תארביש
בשאירת
רשאיבת
אשריבת
שאריבת
יארשבת
תארשבי
בשאיתר
רשאיתב
אשריתב
שאריתב
יארשתב
תארשיב
בשאתרי
רשאתבי
אשרתבי
שארתבי
יארתבש
תאריבש
בשאתיר
רשאתיב
אשרתיב
שארתיב
יארתשב
תארישב
בשיראת
רשיבאת
אשיברת
שאיברת
יאשברת
תאשברי
בשירתא
רשיבתא
אשיבתר
שאיבתר
יאשבתר
תאשביר
בשיארת
רשיאבת
אשירבת
שאירבת
יאשרבת
תאשרבי
בשיאתר
רשיאתב
אשירתב
שאירתב
יאשרתב
תאשריב
בשיתרא
רשיתבא
אשיתבר
שאיתבר
יאשתבר
תאשיבר
בשיתאר
רשיתאב
אשיתרב
שאיתרב
יאשתרב
תאשירב
בשתראי
רשתבאי
אשתברי
שאתברי
יאתברש
תאיברש
בשתריא
רשתביא
אשתביר
שאתביר
יאתבשר
תאיבשר
בשתארי
רשתאבי
אשתרבי
שאתרבי
יאתרבש
תאירבש
בשתאיר
רשתאיב
אשתריב
שאתריב
יאתרשב
תאירשב
בשתירא
רשתיבא
אשתיבר
שאתיבר
יאתשבר
תאישבר
בשתיאר
רשתיאב
אשתירב
שאתירב
יאתשרב
תאישרב
ביראשת
ריבאשת
איברשת
שיבראת
ישבראת
תשבראי
ביראתש
ריבאתש
איברתש
שיברתא
ישברתא
תשבריא
בירשאת
ריבשאת
איבשרת
שיבארת
ישבארת
תשבארי
בירשתא
ריבשתא
איבשתר
שיבאתר
ישבאתר
תשבאיר
בירתאש
ריבתאש
איבתרש
שיבתרא
ישבתרא
תשבירא
בירתשא
ריבתשא
איבתשר
שיבתאר
ישבתאר
תשביאר
ביארשת
ריאבשת
אירבשת
שירבאת
ישרבאת
תשרבאי
ביארתש
ריאבתש
אירבתש
שירבתא
ישרבתא
תשרביא
ביאשרת
ריאשבת
אירשבת
שיראבת
ישראבת
תשראבי
ביאשתר
ריאשתב
אירשתב
שיראתב
ישראתב
תשראיב
ביאתרש
ריאתבש
אירתבש
שירתבא
ישרתבא
תשריבא
ביאתשר
ריאתשב
אירתשב
שירתאב
ישרתאב
תשריאב
בישראת
רישבאת
אישברת
שיאברת
ישאברת
תשאברי
בישרתא
רישבתא
אישבתר
שיאבתר
ישאבתר
תשאביר
בישארת
רישאבת
אישרבת
שיארבת
ישארבת
תשארבי
בישאתר
רישאתב
אישרתב
שיארתב
ישארתב
תשאריב
בישתרא
רישתבא
אישתבר
שיאתבר
ישאתבר
תשאיבר
בישתאר
רישתאב
אישתרב
שיאתרב
ישאתרב
תשאירב
ביתראש
ריתבאש
איתברש
שיתברא
ישתברא
תשיברא
ביתרשא
ריתבשא
איתבשר
שיתבאר
ישתבאר
תשיבאר
ביתארש
ריתאבש
איתרבש
שיתרבא
ישתרבא
תשירבא
ביתאשר
ריתאשב
איתרשב
שיתראב
ישתראב
תשיראב
ביתשרא
ריתשבא
איתשבר
שיתאבר
ישתאבר
תשיאבר
ביתשאר
ריתשאב
איתשרב
שיתארב
ישתארב
תשיארב
בתראשי
רתבאשי
אתברשי
שתבראי
יתבראש
תיבראש
בתראיש
רתבאיש
אתבריש
שתבריא
יתברשא
תיברשא
בתרשאי
רתבשאי
אתבשרי
שתבארי
יתבארש
תיבארש
בתרשיא
רתבשיא
אתבשיר
שתבאיר
יתבאשר
תיבאשר
בתריאש
רתביאש
אתבירש
שתבירא
יתבשרא
תיבשרא
בתרישא
רתבישא
אתבישר
שתביאר
יתבשאר
תיבשאר
בתארשי
רתאבשי
אתרבשי
שתרבאי
יתרבאש
תירבאש
בתאריש
רתאביש
אתרביש
שתרביא
יתרבשא
תירבשא
בתאשרי
רתאשבי
אתרשבי
שתראבי
יתראבש
תיראבש
בתאשיר
רתאשיב
אתרשיב
שתראיב
יתראשב
תיראשב
בתאירש
רתאיבש
אתריבש
שתריבא
יתרשבא
תירשבא
בתאישר
רתאישב
אתרישב
שתריאב
יתרשאב
תירשאב
בתשראי
רתשבאי
אתשברי
שתאברי
יתאברש
תיאברש
בתשריא
רתשביא
אתשביר
שתאביר
יתאבשר
תיאבשר
בתשארי
רתשאבי
אתשרבי
שתארבי
יתארבש
תיארבש
בתשאיר
רתשאיב
אתשריב
שתאריב
יתארשב
תיארשב
בתשירא
רתשיבא
אתשיבר
שתאיבר
יתאשבר
תיאשבר
בתשיאר
רתשיאב
אתשירב
שתאירב
יתאשרב
תיאשרב
בתיראש
רתיבאש
אתיברש
שתיברא
יתשברא
תישברא
בתירשא
רתיבשא
אתיבשר
שתיבאר
יתשבאר
תישבאר
בתיארש
רתיאבש
אתירבש
שתירבא
יתשרבא
תישרבא
בתיאשר
רתיאשב
אתירשב
שתיראב
יתשראב
תישראב
בתישרא
רתישבא
אתישבר
שתיאבר
יתשאבר
תישאבר
בתישאר
רתישאב
אתישרב
שתיארב
יתשארב
תישארב

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

מתיבתא דרש"י - גליונות ללימוד והעמקה בפירוש רש"י על החומש

תורתו של רש"י/ מפעל "חומש רש"י העולמי" להפצת לימוד חומש רש"י

גליונות "עומק הפשט" - עיונים ברש"י על פי 'לקוטי שיחות'

גליונות "עומק הפשט" - עיונים ברש"י על פי 'לקוטי שיחות'
.

עלון "ויזרע יצחק" - הגיגים לפרשת השבוע

עלון "להבין במקרא" - ביאור הפסוקים ועניני הפרשה לפי הפשט. ע"פ המפרשים

עלון "ברינה יקצורו"

עלון "לעומקו של מקרא" - דברי עומק בפרשת השבוע

עלון "מושגי יסוד"/ מכון "ובהם נהגה"

עלון "באר טוביה" - פסוקי התורה הקדושה

עלון "דברי יושר" - ליקוטים, מוסרים ופרפראות בפשט ובדרש בפרשת השבוע, פרקי אבות ובענינא דיומא

עלון "דברי ישרים" - פרשת השבוע לצעירי הצאן

עלון "וידעת היום"

גליון "פנינים מרבינו האור החיים הקדוש"/ מכון פניני אור החיים

היבטים לשוניים בפרשת השבוע

עלון "דברי חיים"

עלון "פניני הפרשה"/ הרב עובדיה חן

עלון "נפש הפרשה"/ הרב שמחה פשיטיק

"אוצר המעלה" - גליון פרשת השבוע, הקהילה החרדית, רינת המעלה, במעלה אדומים

עלון סיפורי מוסר "אדומים בעליה"

עלון "אספקלריא" - הגות, פרשה, הלכה ועוד

עלון "רוממות"

עלון "רשימות בפרשת השבוע"/ הרב הלל יחיאל הופנר

עלון "חינוך בפרשה"

עלון "בטוב טעם", מבית המדרש "אוהבי דעת" לוּריָא/ הרב עמיהוד סלומון

עלון "פרד"ס לשולחן השבת"

"בני ציון" - גליון לפרשת השבוע

עלון "פרפראות פאר"/ הרב ישראל יוד, מכון פאר

גליון "מלאכת מחשבת" - דיון לעומק בנושאים עיוניים של פרשת השבוע

עלון "שאל אביך ויגדך" - שאלות ותשובות על הפרשה

עלון "קבלת שבת"

עלון שבועי "טמונה בפרשה", לעידוד העיון והבקיאות בפרשת השבוע/ אהרן ביין

עלון "אוצר בנאות הדשא"

סרגלי ציר הזמן היהודי - דורות ותקופות מבריאת האדם עד ימינו

מתקופת אברהם אבינו עד משה רבנו (לפי מסורת ישראל)

מתקופת האבות עד בית המקדש השני (לפי מסורת ישראל)

שיבת ציון ותקומת ישראל

תוויות

אותיות לשון הקודש (64) שאלות בפירוש רש"י לפרשת השבוע (55) הפניות יוצאות מפרשת השבוע לתורה (54) הפניות נכנסות לפרשת השבוע מהתורה (54) סטטיסטיקה לפרשת השבוע (54) זכרון יהודה (52) הפניות נכנסות (51) השוואות ודיוקים בפירוש רש"י לתורה (51) עיון משווה (51) סטטיסטיקה בתורה (47) פירוש רש"י (47) פסוקים (47) מילים (46) חמשת חומשי התורה (45) פרשת השבוע (45) אותיות (41) עלוני פרשת השבוע (36) דיבורי המתחיל (32) עלונים לשבת (26) פרשני התורה (24) פרשת ויגש (24) מצוות (19) שאלות פרשני המקרא (19) דפוס רומא (15) חומש בראשית (15) ספרי נביאים אחרונים (15) דירוג פרשיות (14) הפניות יוצאות (14) חומש במדבר (14) חומש דברים (14) חומש שמות (14) חומש ויקרא (13) רשב"ם (13) ממוצע (12) ספרי כתובים (12) אחוזים (11) מיון פרשיות (11) דפוס וילנא (10) בעל הטורים (9) מילים נרדפות (9) מצוות לא תעשה (8) מצוות עשה (8) פסוק מצוטט (8) אור החיים (7) פרשת ויצא (7) פרשת וישלח (7) פרשת חיי שרה (7) פרשת תולדות (7) צפיפות טקסט (7) חציון (6) ממוצע אותיות במילה (6) ממוצע אותיות בפסוק (6) ממוצע דיבורי המתחיל בפסוק (6) ממוצע מילים בפסוק (6) מתאם פירסון (6) סטיית תקן (6) ספרי נביאים ראשונים (6) פסוק מבואר (6) פרשת אחרי מות (6) פרשת אמור (6) פרשת בא (6) פרשת בהעלותך (6) פרשת בהר (6) פרשת בחוקותי (6) פרשת בלק (6) פרשת במדבר (6) פרשת בראשית (6) פרשת בשלח (6) פרשת דברים (6) פרשת האזינו (6) פרשת השבוע לילדים (6) פרשת וארא (6) פרשת ואתחנן (6) פרשת וזאת הברכה (6) פרשת ויחי (6) פרשת ויקהל (6) פרשת ויקרא (6) פרשת וירא (6) פרשת וישב (6) פרשת חוקת (6) פרשת יתרו (6) פרשת כי תבוא (6) פרשת כי תשא (6) פרשת לך לך (6) פרשת מטות (6) פרשת מסעי (6) פרשת מצורע (6) פרשת מקץ (6) פרשת משפטים (6) פרשת נח (6) פרשת נשא (6) פרשת עקב (6) פרשת פנחס (6) פרשת פקודי (6) פרשת צו (6) פרשת קדושים (6) פרשת קורח (6) פרשת ראה (6) פרשת שלח (6) פרשת שמות (6) פרשת שמיני (6) פרשת תזריע (6) פרשת תצוה (6) פרשת תרומה (6) תפזורות פרשיות השבוע (6) כלי יקר (5) פירוש המלבי"ם (5) פירוש הרא"ם (5) פרשיות סתומות (5) פרשיות פתוחות (5) פרשת וילך (5) פרשת כי תצא (5) פרשת נצבים (5) פרשת שופטים (5) ד"ר אביגדור בנש"ק (4) לעומקו של רש"י (4) מדרש אגדה (4) מדרש הלכה (4) מכילתא (4) משנה (4) ספרי (4) שכיחות דיבורי המתחיל (4) תוספתא (4) תורת כהנים (4) תלמוד בבלי (4) תלמוד ירושלמי (4) ד"ר נסים אליקים (3) הרב עובדיה חן (3) מבוא (3) ספורנו (3) ספרא (3) רמב"ן (3) שפתי חכמים (3) דקדוקי רש"י (2) הכתב והמכתב (2) העמק דבר (2) הפניות סימטריות (2) הרב אהרן שפירא (2) כללי רש"י (2) לכסיקוגרפיה (2) מדדים סטטיסטיים (2) מלבי"ם (2) עיונים ברש"י (2) עלון פניני הפרשה (2) עקיבא וינשטיין (2) ראב"ע (2) רש"י (2) 720 צירופים (1) אִם-בְּחֻקֹּתַ֖י תֵּלֵ֑כוּ (1) אבן עזרא (1) אגדת רש"י (1) אהרן ביין (1) אות אל"ף (1) אות בי"ת (1) אות גימ"ל (1) אות דל"ת (1) אות ה"א (1) אות ו"ו (1) אות זי"ן (1) אות חי"ת (1) אות טי"ת (1) אות יו"ד (1) אות כ"ף (1) אות למ"ד (1) אות מ"ם (1) אות נו"ן (1) אות סמ"ך (1) אות עי"ן (1) אות פ"א (1) אות צד"י (1) אות קו"ף (1) אות רי"ש (1) אות שי"ן (1) אות תי"ו (1) אותיות האלפא-ביתא (1) איוב (1) אילת השחר (1) אינדקס פרשיות (1) אלעזר טויטו (1) אשר וסרטיל (1) באר רחובות (1) בטוב טעם (1) ביאור ה'כלומר' של רש"י (1) בית מדרש לבעלי בתים וגמלאים (1) בני ציון (1) בראשית רבה (1) ברכת אשר (1) ברק השחר (1) גליון אלף בית רש"י (1) גליון פקודיך דרשתי (1) גליון רוממות (1) ד"ר יוספה רחמן (1) ד"ר רבקה רביב (1) דבק טוב (1) דברי הימים א' (1) דברי הימים ב' (1) דורות ראשונים (1) דניאל (1) דעת זקנים (1) דקדוק ולשון בפירוש הנצי"ב (1) דקדוק ולשון בפירוש רש"י (1) ה"א המגמה (1) הגיגי פרשה (1) הוכחות רש"י (1) הושע (1) הטור הארוך (1) היבטים לשוניים בפרשת השבוע (1) המדריך לכתיבה נכונה (1) הנצי"ב (1) הפניות (1) הפניות עצמיות (1) הפניות רש"י (1) הרב אהרון תאומים (1) הרב בנימין יהודה צבי לוי (1) הרב דוד ויספיש (1) הרב דוד חדד (1) הרב דוד סיגל (1) הרב יהודה נפתלי שמידט (1) הרב מאיר גבריאל מימון (1) הרב מרדכי אפרתי (1) הרב עמיהוד סלומון (1) הרב שמואל אינגבר (1) ואת החסר (1) וידעת היום (1) זכריה (1) חבקוק (1) חגי (1) חדוותא (1) חזקוני (1) חינוך בפרשה (1) חישובי עולם התורה (1) חנוך חיים ויינשטוק (1) יאיר אור (1) יאיר וסרטיל (1) יהושע (1) יואל (1) יונה (1) יחזקאל (1) יעקב בובליל (1) ירמיהו (1) ישעיהו (1) כלל רש"י (1) כללים בפירוש רש"י (1) לב החכמה (1) ליקוטי שיחות (1) לעומקו של מקרא (1) לשון רש"י (1) מאורעות התנ"ך (1) מגילת אסתר (1) מגילת רות (1) מדרש תנחמא (1) מהדורת ונציה (1) מונחון ללימוד המקרא (1) מושגי יסוד (1) מטמוני רש"י (1) מיון (1) מיכה (1) מירא דכיא (1) מלאכי (1) מלאכת מחשבת (1) מלכים א' (1) מלכים ב' (1) מפעל חומש רש"י (1) מפת האתר (1) מפתחות התנ"ך (1) משה מזרחי (1) משלי (1) מתיבתא דרש"י (1) נחום (1) נחמיה (1) נפש הפרשה (1) נר לרגלי ואור לנתיבותי (1) סדר עולם (1) סדר קריאת התורה (1) סיכום כללי (1) סימני התורה (1) עִיּוּנִים לְשׁוֹנִיִּים בְּפָרָשִׁיּוֹת הַתּוֹרָה (1) עובדיה (1) עומק הפשט (1) עזרא (1) עיונים לשוניים בפרשיות התורה (1) עלון אדומים בעליה (1) עלון אוצר בנאות הדשא (1) עלון אוצר המעלה (1) עלון אספקלריא (1) עלון באר טוביה (1) עלון בני ציון (1) עלון ברינה יקצורו (1) עלון דברי חיים (1) עלון דברי יֹשר (1) עלון דברי ישרים (1) עלון וידעת היום (1) עלון ויזרע יצחק (1) עלון חינוך בפרשה (1) עלון טמונה בפרשה (1) עלון להבין במקרא (1) עלון לעומקו של מקרא (1) עלון מלאכת מחשבת (1) עלון נפש הפרשה (1) עלון פנינים מרבינו האור החיים הקדוש (1) עלון פרד"ס לשולחן השבת (1) עלון פרפראות פאר (1) עלון קבלת שבת (1) עלון רשימות בפרשת השבוע (1) עלון שאל אביך ויגדך (1) עלון תורתך שעשועי (1) עמוס (1) עמיקם גולדוסר (1) פניני אור החיים (1) פניני הפרשה (1) פרשי כנפים (1) פרשני רש"י (1) פרשת ויקרא-סדר ומבנה (1) צוף התורה (1) צילומי מסך (1) ציר הזמן היהודי (1) צפניה (1) קבלת שבת (1) קהלת (1) רבי חיים בן עטר ופירושו על התורה (1) רבינו בחיי (1) רד"ק (1) רלב"ג (1) רפאל וסרטיל (1) רש"י על הש"ס (1) רשימת מפרשי רש"י (1) שופטים (1) שי למורה (1) שיטתו הפרשנית של רש"י (1) שיר השירים (1) שלמה טל (1) שלמה ידידיה טל (1) שמואל א' (1) שמואל ב' (1) שמות נרדפים (1) שנות חיים משותפות (1) תהלים (1) תודת משה (1) תולדות יצחק (1) תורה סדורה (1) תורת ההגה (1) תורת הפועל (1) תורת השם (1) תחביר (1) תיבת בראשית (1)