יום שלישי

פירוש הרשב"ם עה"ת - רשימת פסוקים מבוארים במיון לפי שכיחות

רשימת פסוקים מבוארים במיון לפי שכיחות
פסוקים מבוארים
N
שמות ט,יז
27
דברים א,ב
17
בראשית לז,ב
14
בראשית מט,ח
14
דברים ז,כג
14
דברים א,א
13
בראשית א,א
12
בראשית כב,א
11
בראשית לב,כט
11
שמות לג,יח
11
בראשית מט,כד
10
במדבר ו,ג
10
בראשית מא,י
9
שמות ח,כה
9
שמות טו,ב
9
שמות כד,יא
9
דברים כ,ח
9
דברים לב,יד
9
דברים לב,כד
9
בראשית כד,כג
8
בראשית ל,יא
8
בראשית לו,יב
8
שמות ז,יד
8
שמות יב,ד
8
במדבר כא,יד
8
דברים ב,ד
8
בראשית א,יד
7
בראשית כ,טז
7
בראשית ל,לז
7
בראשית לו,כד
7
בראשית מא,נא
7
שמות יג,יז
7
שמות כ,יב
7
במדבר ד,כ
7
דברים ג,כד
7
בראשית כא,כ
6
בראשית כו,לד
6
בראשית מט,י
6
בראשית מט,יא
6
בראשית מט,כב
6
בראשית מט,כג
6
ויקרא טו,יא
6
במדבר כב,לג
6
דברים יח,יא
6
בראשית א,ב
5
בראשית א,ה
5
בראשית א,כב
5
בראשית יח,א
5
בראשית יט,יא
5
בראשית כה,יט
5
בראשית כה,כב
5
בראשית כו,כו
5
בראשית כח,יב
5
בראשית לב,ט
5
בראשית לג,יח
5
בראשית לד,י
5
בראשית מה,כד
5
בראשית מח,ו
5
בראשית מח,יא
5
בראשית מט,ה
5
בראשית מט,כו
5
בראשית נ,כו
5
שמות יח,ב
5
שמות יח,ט
5
שמות יט,כג
5
שמות כ,ז
5
שמות כ,כ
5
שמות כא,יג
5
שמות כג,כא
5
שמות לב,ד
5
ויקרא א,א
5
ויקרא כו,לה
5
ויקרא כו,לו
5
במדבר ד,י
5
במדבר יא,כח
5
במדבר יג,כב
5
במדבר יז,כח
5
במדבר ל,ג
5
במדבר לג,נה
5
דברים כח,מ
5
דברים לב,י
5
בראשית א,כו
4
בראשית כ,יג
4
בראשית כד,כ
4
בראשית כה,יז
4
בראשית כז,ג
4
בראשית כז,יט
4
בראשית כח,ט
4
בראשית ל,לח
4
בראשית לא,מט
4
בראשית לב,יג
4
בראשית לב,כו
4
בראשית לז,כ
4
בראשית מא,א
4
בראשית מא,מה
4
בראשית מג,לב
4
בראשית מח,א-ב
4
בראשית מט,טז
4
שמות א,טז
4
שמות ב,כג
4
שמות ג,יא-יב
4
שמות ד,כה
4
שמות יב,א-ב
4
שמות טו,א
4
שמות טו,ו
4
שמות טו,ח
4
שמות טו,כ
4
שמות טז,טו
4
שמות טז,לא
4
שמות יז,טז
4
שמות יט,ח
4
שמות מ,לה
4
ויקרא יד,נו
4
ויקרא טז,י
4
ויקרא כג,מג
4
ויקרא כו,כא
4
במדבר יד,לו-לז
4
דברים ב,ה
4
דברים ב,יד
4
דברים ט,ג
4
דברים טו,יח
4
דברים כו,ה
4
דברים לג,ב
4
בראשית א,ד
3
בראשית א,כא
3
בראשית יח,ט
3
בראשית יח,טז
3
בראשית כב,יג
3
בראשית כד,כא
3
בראשית כד,סב
3
בראשית כה,לד
3
בראשית כו,ה
3
בראשית כח,יח
3
בראשית לב,ח
3
בראשית לח,ט
3
בראשית לח,ל
3
בראשית מ,יג
3
בראשית מא,מב
3
בראשית מא,מד
3
בראשית מד,ד
3
בראשית מח,ח
3
בראשית מח,כ
3
בראשית מח,כב
3
בראשית מט,יב
3
בראשית מט,יג
3
בראשית מט,כז
3
שמות ב,ב
3
שמות ו,יח
3
שמות ז,כג
3
שמות י,א
3
שמות יב,לט
3
שמות יד,ה
3
שמות טו,ט
3
שמות טו,טז
3
שמות יז,יב
3
שמות יח,יג
3
שמות יח,יט
3
שמות יח,כא
3
שמות יט,יח
3
שמות כ,ו
3
שמות כא,ב
3
שמות כב,כ
3
שמות כב,כה
3
שמות כב,כז
3
שמות כג,יז
3
שמות כג,יט
3
שמות כג,כז
3
שמות כג,לא
3
שמות כד,א
3
שמות כה,ג
3
שמות כה,ל
3
שמות כז,לו
3
שמות ל,כג
3
שמות לא,ו
3
שמות לב,כ
3
שמות לב,כה
3
שמות לג,יב
3
שמות לג,יד
3
שמות לד,כא
3
ויקרא א,ג
3
ויקרא א,טו
3
ויקרא ו,ג
3
ויקרא י,ג
3
ויקרא יג,ב
3
ויקרא יד,מא
3
ויקרא יט,כ
3
ויקרא יט,כג
3
ויקרא כו,יח
3
ויקרא כו,יט
3
ויקרא כו,כח
3
במדבר א,א
3
במדבר ג,מט
3
במדבר ו,כו
3
במדבר ז,ג
3
במדבר יא,ז
3
במדבר יא,יב
3
במדבר יא,לה
3
במדבר יד,כב
3
במדבר טז,יב
3
במדבר טז,יג
3
במדבר כ,י
3
במדבר כא,א
3
במדבר כג,ז
3
במדבר כד,ו
3
במדבר לא,נ
3
דברים ב,כג
3
דברים ד,ז
3
דברים ד,יא
3
דברים ד,מא
3
דברים ה,ז
3
דברים ה,יח
3
דברים י,ו
3
דברים יג,ז
3
דברים טו,ב
3
דברים כב,ח
3
דברים כד,טז
3
דברים לב,טו
3
דברים לב,כח
3
דברים לב,לב
3
דברים לב,לו
3
דברים לב,מא
3
דברים לב,מג
3
בראשית א,כד
2
בראשית א,כח
2
בראשית א,כט
2
בראשית ה,לא
2
בראשית יא,ד
2
בראשית טו,טז
2
בראשית יח,ח
2
בראשית יח,י
2
בראשית יח,טו
2
בראשית יט,יג
2
בראשית יט,יז
2
בראשית כ,ז
2
בראשית כב,ב
2
בראשית כג,ב
2
בראשית כג,ט
2
בראשית כג,טז
2
בראשית כג,יח
2
בראשית כד,א
2
בראשית כד,כב
2
בראשית כד,נג
2
בראשית כד,סה
2
בראשית כה,יב
2
בראשית כה,כג
2
בראשית כה,כד
2
בראשית כו,א
2
בראשית כו,ח
2
בראשית כו,כט
2
בראשית כז,ז
2
בראשית כז,יב
2
בראשית כז,לו
2
בראשית כח,יא
2
בראשית כט,יז
2
בראשית כט,ל
2
בראשית ל,ח
2
בראשית ל,כג
2
בראשית ל,לא-לב
2
בראשית לא,ז
2
בראשית לא,יט
2
בראשית לא,לט
2
בראשית לב,יא
2
בראשית לד,יט
2
בראשית לה,טז
2
בראשית לה,כא
2
בראשית לו,ב
2
בראשית לו,כב
2
בראשית לז,יא
2
בראשית לז,יח
2
בראשית לז,יט
2
בראשית לז,כג
2
בראשית לח,ב
2
בראשית לח,יז
2
בראשית לח,כא
2
בראשית לח,כו
2
בראשית לט,ו
2
בראשית מ,ד
2
בראשית מ,טז
2
בראשית מא,לה
2
בראשית מא,מ
2
בראשית מא,נ
2
בראשית מב,ט
2
בראשית מב,יב
2
בראשית מד,ג
2
בראשית מה,יא
2
בראשית מה,כו
2
בראשית מו,ד
2
בראשית מז,יג
2
בראשית מח,כט
2
בראשית מט,ג
2
בראשית מט,ד
2
בראשית מט,ט
2
בראשית מט,יד
2
בראשית מט,טו
2
בראשית מט,כ
2
בראשית מט,כא
2
בראשית מט,כה
2
בראשית מט,לג
2
שמות א,ז
2
שמות א,י
2
שמות א,יא
2
שמות א,יב
2
שמות ב,ו
2
שמות ב,טז
2
שמות ג,ה
2
שמות ג,טו
2
שמות ג,כב
2
שמות ד,ט
2
שמות ד,יט
2
שמות ד,כו
2
שמות ה,ט
2
שמות ה,יג
2
שמות ו,כד
2
שמות ו,ל
2
שמות ז,כא
2
שמות ח,יז
2
שמות ט,יט
2
שמות יא,ד
2
שמות יא,ה
2
שמות יא,ח
2
שמות יב,כב
2
שמות יב,לו
2
שמות יג,ד
2
שמות יג,יג
2
שמות יג,יח
2
שמות יד,ג
2
שמות יד,טז
2
שמות טו,ז
2
שמות טו,יא
2
שמות טו,יז
2
שמות טו,כב
2
שמות טו,כה
2
שמות טז,ג
2
שמות טז,ד
2
שמות כא,ח
2
שמות כא,יח
2
שמות כא,כח
2
שמות כב,כד
2
שמות כב,כו
2
שמות כב,כח-כט
2
שמות כג,א
2
שמות כג,ה
2
שמות כד,י
2
שמות כה,כט
2
שמות כה,לא
2
שמות כה,לז
2
שמות כז,ג
2
שמות כח,ט
2
שמות כח,לו
2
שמות כט,מג
2
שמות לב,כד
2
שמות לב,לב
2
שמות לד,ה
2
שמות לד,י
2
שמות לד,כט
2
שמות לד,לב
2
שמות לד,לד
2
שמות לה,ג
2
שמות לה,כה
2
שמות לו,ז
2
ויקרא א,טז
2
ויקרא ו,ב
2
ויקרא ו,יד
2
ויקרא י,א
2
ויקרא י,ב
2
ויקרא יא,כא
2
ויקרא יג,נא
2
ויקרא יט,טז
2
ויקרא יט,לה
2
ויקרא כ,יז
2
ויקרא כא,א
2
ויקרא כג,ב
2
ויקרא כו,כו
2
ויקרא כו,מו
2
במדבר א,ב
2
במדבר א,מז
2
במדבר ג,א
2
במדבר ה,יב
2
במדבר ו,כג
2
במדבר י,לא
2
במדבר י,לג
2
במדבר יא,ח
2
במדבר יא,כא
2
במדבר יב,יב
2
במדבר יג,טז
2
במדבר יג,לג
2
במדבר יד,יד
2
במדבר יד,מג
2
במדבר טז,טו
2
במדבר יז,ה
2
במדבר יז,י
2
במדבר יח,א
2
במדבר יח,יט
2
במדבר כ,ח
2
במדבר כא,יא
2
במדבר כא,ל
2
במדבר כג,כא
2
דברים ב,כ
2
דברים ב,כט
2
דברים ג,יג
2
דברים ד,לז
2
דברים ה,ה
2
דברים ה,יא
2
דברים ז,א
2
דברים ז,יד
2
דברים ט,כה-כו
2
דברים יב,ל
2
דברים יד,א
2
דברים טז,כא
2
דברים טז,כב
2
דברים יח,טו
2
דברים כא,יז
2
דברים כב,ו
2
דברים כה,יח
2
דברים כו,י
2
דברים כו,יד
2
דברים כו,טו
2
דברים כח,כ
2
דברים כח,כד
2
דברים כח,נט
2
דברים כט,כד
2
דברים לב,ה
2
דברים לב,ח
2
דברים לב,יא
2
דברים לב,יח
2
דברים לב,לג
2
דברים לב,לה
2
דברים לג,א
2
דברים לג,ג
2
דברים לד,א
2
בראשית א,ו
1
בראשית א,ח
1
בראשית א,ט
1
בראשית א,כז
1
בראשית א,ל
1
בראשית ד,ג
1
בראשית י,ט
1
בראשית י,טו
1
בראשית יח,ה
1
בראשית יח,ו
1
בראשית יח,יג
1
בראשית יח,יד
1
בראשית יח,יז
1
בראשית יח,כ
1
בראשית יח,כג
1
בראשית יח,כו
1
בראשית יט,טו
1
בראשית יט,ד
1
בראשית כ,ח
1
בראשית כא,ח
1
בראשית כא,יב
1
בראשית כא,כא
1
בראשית כב,ו
1
בראשית כג,ד
1
בראשית כד,ב
1
בראשית כד,י
1
בראשית כד,יא
1
בראשית כד,כה
1
בראשית כד,לב
1
בראשית כד,לה
1
בראשית כד,נז
1
בראשית כד,ס
1
בראשית כד,סג
1
בראשית כד,סד
1
בראשית כה,ח
1
בראשית כה,יח
1
בראשית כה,כ
1
בראשית כה,כא
1
בראשית כה,כז
1
בראשית כה,כח
1
בראשית כה,לא
1
בראשית כה,לב
1
בראשית כו,ג
1
בראשית כו,טו
1
בראשית כו,כג
1
בראשית כו,כח
1
בראשית כו,לג
1
בראשית כז,א
1
בראשית כז,יג
1
בראשית כז,כט
1
בראשית כז,לג
1
בראשית כז,מ
1
בראשית כח,טו
1
בראשית כח,טז
1
בראשית כח,כא
1
בראשית כט,א
1
בראשית כט,כה
1
בראשית כט,כז
1
בראשית כט,לא
1
בראשית כט,לב
1
בראשית ל,א
1
בראשית ל,יד
1
בראשית ל,כ
1
בראשית ל,כא
1
בראשית ל,כד
1
בראשית ל,ל
1
בראשית לא,א
1
בראשית לא,כג
1
בראשית לא,נא
1
בראשית לב,ב
1
בראשית לב,ה
1
בראשית לב,ז
1
בראשית לב,י
1
בראשית לב,כא
1
בראשית לב,כג
1
בראשית לב,לב
1
בראשית לד,טז
1
בראשית לד,ל
1
בראשית לה,יז
1
בראשית לה,יח
1
בראשית לה,כב
1
בראשית לו,כ
1
בראשית לו,מ
1
בראשית לז,טו
1
בראשית לז,כד
1
בראשית לז,כח
1
בראשית לח,יד
1
בראשית לח,טו
1
בראשית מ,ח
1
בראשית מ,י
1
בראשית מא,ב
1
בראשית מא,ד-ה
1
בראשית מא,ז
1
בראשית מא,ח
1
בראשית מא,כג
1
בראשית מא,ל
1
בראשית מא,לד
1
בראשית מא,מג
1
בראשית מא,מז
1
בראשית מא,נו
1
בראשית מב,א
1
בראשית מב,ח
1
בראשית מג,יד
1
בראשית מג,לד
1
בראשית מד,ה
1
בראשית מד,טו
1
בראשית מה,א
1
בראשית מה,יט
1
בראשית מה,כג
1
בראשית מה,כח
1
בראשית מו,א
1
בראשית מו,כו
1
בראשית מו,כט
1
בראשית מו,לד
1
בראשית מז,ו
1
בראשית מז,כא
1
בראשית מז,כט
1
בראשית מח,ג
1
בראשית מח,ה
1
בראשית מט,ו
1
בראשית מט,יט
1
בראשית מט,כח
1
בראשית נ,ב
1
בראשית נ,ט
1
בראשית נ,כג
1
שמות א,א
1
שמות ב,יז
1
שמות ב,א
1
שמות ב,י
1
שמות ד,י
1
שמות ד,יד
1
שמות ד,כז
1
שמות ה,ד
1
שמות ה,ו
1
שמות ו,א
1
שמות ו,ג
1
שמות ו,ט
1
שמות ז,ה
1
שמות ז,יז
1
שמות ח,ה
1
שמות ח,יג
1
שמות ח,כב
1
שמות ט,טז
1
שמות ט,לג
1
שמות ט,לד
1
שמות י,ג
1
שמות י,י
1
שמות י,יא
1
שמות י,כא
1
שמות יא,א
1
שמות יא,ב
1
שמות יא,ו
1
שמות יב,ג
1
שמות יב,ז
1
שמות יב,יב
1
שמות יב,יד
1
שמות יב,יז
1
שמות יב,כא
1
שמות יב,לד
1
שמות יב,לח
1
שמות יב,מ
1
שמות יב,מב
1
שמות יב,נא
1
שמות יג,ב
1
שמות יג,ח
1
שמות יג,ט
1
שמות יג,טו
1
שמות יג,כב
1
שמות יד,ז
1
שמות יד,כד
1
שמות יד,ל
1
שמות טו,ג
1
שמות טו,ד
1
שמות טו,ה
1
שמות טו,יב
1
שמות טז,ה
1
שמות טז,ו
1
שמות טז,כב
1
שמות טז,לה
1
שמות יז,יג
1
שמות יז,טו
1
שמות יח,יח
1
שמות יח,כו
1
שמות יט,ב
1
שמות יט,ד
1
שמות יט,ו
1
שמות יט,י
1
שמות יט,יא
1
שמות יט,יג
1
שמות כ,יד
1
שמות כ,כא
1
שמות כא,הקדמה
1
שמות כא,ו
1
שמות כא,י
1
שמות כא,כ
1
שמות כב,ו
1
שמות כב,ט
1
שמות כב,יב
1
שמות כב,טו-טז
1
שמות כב,יט
1
שמות כב,כא
1
שמות כב,ל
1
שמות כג,ג
1
שמות כג,ז
1
שמות כג,יח
1
שמות כג,כ
1
שמות כג,כד
1
שמות כד,ז
1
שמות כה,ו
1
שמות כה,ח
1
שמות כה,ט
1
שמות כה,י
1
שמות כה,טז
1
שמות כה,יח
1
שמות כה,מ
1
שמות כו,לא
1
שמות כו,לו
1
שמות כז,ד
1
שמות כז,ה
1
שמות כז,ח
1
שמות כח,כ
1
שמות כח,ד
1
שמות כח,ז
1
שמות כח,ח
1
שמות כח,יב
1
שמות כח,טו
1
שמות כח,לה
1
שמות כט,כט
1
שמות ל,י
1
שמות ל,יב
1
שמות ל,טז
1
שמות ל,כה
1
שמות ל,לד
1
שמות ל,לו
1
שמות לב,יח
1
שמות לב,כט
1
שמות לג,ג
1
שמות לג,כג
1
שמות לד,כז
1
שמות לד,כח
1
שמות לו,ו
1
שמות לט,לב
1
ויקרא ב,א
1
ויקרא ב,ב
1
ויקרא ב,יב
1
ויקרא ב,יד
1
ויקרא ד,ג
1
ויקרא ד,יב
1
ויקרא ד,יז
1
ויקרא ד,כב
1
ויקרא ה,ט
1
ויקרא ה,יז
1
ויקרא י,ז
1
ויקרא י,יט
1
ויקרא יא,ח
1
ויקרא יא,כו
1
ויקרא יא,לו
1
ויקרא יא,לז
1
ויקרא יא,מ
1
ויקרא יב,ב
1
ויקרא יג,ט
1
ויקרא יג,י
1
ויקרא יג,לא
1
ויקרא יד,לז
1
ויקרא טו,ג
1
ויקרא טז,ב
1
ויקרא טז,ו
1
ויקרא טז,לב
1
ויקרא יח,ה
1
ויקרא יח,יח
1
ויקרא יט,י
1
ויקרא יט,יא
1
ויקרא יט,יג
1
ויקרא יט,יז
1
ויקרא יט,יח
1
ויקרא יט,כד
1
ויקרא כא,ז
1
ויקרא כג,כד
1
ויקרא כה,לג
1
ויקרא כו,א
1
ויקרא כו,י
1
ויקרא כו,יג
1
ויקרא כו,כה
1
ויקרא כו,ל
1
ויקרא כו,לב
1
ויקרא כו,לט
1
במדבר א,יט
1
במדבר ג,ט
1
במדבר ג,יט
1
במדבר ג,כז
1
במדבר ד,כב
1
במדבר ה,ו
1
במדבר ו,כא
1
במדבר ז,יג
1
במדבר ח,ז
1
במדבר ח,כא
1
במדבר י,כט
1
במדבר י,ז
1
במדבר יא,כ
1
במדבר יג,ב
1
במדבר יד,ט
1
במדבר יד,יז
1
במדבר יד,כ
1
במדבר טו,כ
1
במדבר טו,לח
1
במדבר טו,לט
1
במדבר טז,א
1
במדבר טז,ב
1
במדבר טז,כח
1
במדבר טז,ל
1
במדבר טז,לב
1
במדבר יז,יז
1
במדבר יז,כ
1
במדבר יז,כז
1
במדבר יח,ט
1
במדבר יח,יב
1
במדבר יח,כז
1
במדבר יט,ב
1
במדבר כא,ה
1
במדבר כב,ג
1
במדבר כב,ו
1
במדבר כב,ז
1
במדבר כב,כה
1
במדבר כג,ג
1
במדבר כג,ח
1
במדבר כג,ט
1
במדבר כג,כ
1
במדבר כג,כג
1
במדבר כד,ג
1
במדבר כד,ד
1
במדבר כד,ח
1
במדבר כד,יד
1
במדבר כד,יח
1
במדבר כד,יט
1
במדבר כד,כד
1
במדבר כה,ד
1
במדבר כה,ו
1
במדבר כה,ח
1
במדבר ל,ב
1
במדבר ל,יא
1
במדבר לא,ה
1
במדבר לב,יז
1
במדבר לג,נו
1
במדבר לה,יד
1
במדבר לה,כה
1
דברים א,כז
1
דברים א,מא
1
דברים ג,יא
1
דברים ג,כט
1
דברים ד,טז
1
דברים ד,כח
1
דברים ה,כז
1
דברים ו,ד
1
דברים ו,ז
1
דברים ז,ה
1
דברים ז,ז
1
דברים ז,ט
1
דברים ח,ז
1
דברים ח,ט
1
דברים ח,כ
1
דברים ט,ה-ז
1
דברים י,ח
1
דברים יא,ב
1
דברים יא,כו
1
דברים יג,ד
1
דברים טו,ט
1
דברים טו,יא
1
דברים טו,יט
1
דברים טז,ט
1
דברים טז,יג
1
דברים יז,יח
1
דברים יח,ח
1
דברים יח,כב
1
דברים יט,ה
1
דברים יט,ו
1
דברים יט,יד
1
דברים כ,יט
1
דברים כ,כ
1
דברים כא,ה
1
דברים כא,יד
1
דברים כא,יח
1
דברים כא,כ
1
דברים כא,כג
1
דברים כג,א
1
דברים כג,טו
1
דברים כד,ח
1
דברים כד,ט
1
דברים כד,טו
1
דברים כו,ב
1
דברים כו,יח
1
דברים כו,כא
1
דברים כח,ח
1
דברים כח,לז
1
דברים כח,סט
1
דברים כט,ט
1
דברים לב,א
1
דברים לב,ד
1
דברים לב,יז
1
דברים לב,יט-כ
1
דברים לב,ל
1
דברים לב,לז
1
דברים לב,מ
1
דברים לב,מב
1
דברים לב,מד
1
דברים לד,ו
1
דברים לד,י
1
סה"כ
1872

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

מתיבתא דרש"י - גליונות ללימוד והעמקה בפירוש רש"י על החומש

תורתו של רש"י/ מפעל "חומש רש"י העולמי" להפצת לימוד חומש רש"י

גליונות "עומק הפשט" - עיונים ברש"י על פי 'לקוטי שיחות'

גליונות "עומק הפשט" - עיונים ברש"י על פי 'לקוטי שיחות'
.

עלון "ויזרע יצחק" - הגיגים לפרשת השבוע

עלון "להבין במקרא" - ביאור הפסוקים ועניני הפרשה לפי הפשט. ע"פ המפרשים

עלון "ברינה יקצורו"

עלון "לעומקו של מקרא" - דברי עומק בפרשת השבוע

עלון "מושגי יסוד"/ מכון "ובהם נהגה"

עלון "באר טוביה" - פסוקי התורה הקדושה

עלון "דברי יושר" - ליקוטים, מוסרים ופרפראות בפשט ובדרש בפרשת השבוע, פרקי אבות ובענינא דיומא

עלון "דברי ישרים" - פרשת השבוע לצעירי הצאן

עלון "וידעת היום"

גליון "פנינים מרבינו האור החיים הקדוש"/ מכון פניני אור החיים

היבטים לשוניים בפרשת השבוע

עלון "דברי חיים"

עלון "פניני הפרשה"/ הרב עובדיה חן

עלון "נפש הפרשה"/ הרב שמחה פשיטיק

"אוצר המעלה" - גליון פרשת השבוע, הקהילה החרדית, רינת המעלה, במעלה אדומים

עלון סיפורי מוסר "אדומים בעליה"

עלון "אספקלריא" - הגות, פרשה, הלכה ועוד

עלון "רוממות"

עלון "רשימות בפרשת השבוע"/ הרב הלל יחיאל הופנר

עלון "חינוך בפרשה"

עלון "בטוב טעם", מבית המדרש "אוהבי דעת" לוּריָא/ הרב עמיהוד סלומון

עלון "פרד"ס לשולחן השבת"

"בני ציון" - גליון לפרשת השבוע

עלון "פרפראות פאר"/ הרב ישראל יוד, מכון פאר

גליון "מלאכת מחשבת" - דיון לעומק בנושאים עיוניים של פרשת השבוע

עלון "שאל אביך ויגדך" - שאלות ותשובות על הפרשה

עלון "קבלת שבת"

עלון שבועי "טמונה בפרשה", לעידוד העיון והבקיאות בפרשת השבוע/ אהרן ביין

עלון "אוצר בנאות הדשא"

סרגלי ציר הזמן היהודי - דורות ותקופות מבריאת האדם עד ימינו

מתקופת אברהם אבינו עד משה רבנו (לפי מסורת ישראל)

מתקופת האבות עד בית המקדש השני (לפי מסורת ישראל)

שיבת ציון ותקומת ישראל

תוויות

אותיות לשון הקודש (64) שאלות בפירוש רש"י לפרשת השבוע (55) הפניות יוצאות מפרשת השבוע לתורה (54) הפניות נכנסות לפרשת השבוע מהתורה (54) סטטיסטיקה לפרשת השבוע (54) זכרון יהודה (52) הפניות נכנסות (51) השוואות ודיוקים בפירוש רש"י לתורה (51) עיון משווה (51) סטטיסטיקה בתורה (47) פירוש רש"י (47) פסוקים (47) מילים (46) חמשת חומשי התורה (45) פרשת השבוע (45) אותיות (41) עלוני פרשת השבוע (36) דיבורי המתחיל (32) עלונים לשבת (26) פרשני התורה (24) פרשת ויגש (24) מצוות (19) שאלות פרשני המקרא (19) דפוס רומא (15) חומש בראשית (15) ספרי נביאים אחרונים (15) דירוג פרשיות (14) הפניות יוצאות (14) חומש במדבר (14) חומש דברים (14) חומש שמות (14) חומש ויקרא (13) רשב"ם (13) ממוצע (12) ספרי כתובים (12) אחוזים (11) מיון פרשיות (11) דפוס וילנא (10) בעל הטורים (9) מילים נרדפות (9) מצוות לא תעשה (8) מצוות עשה (8) פסוק מצוטט (8) אור החיים (7) פרשת ויצא (7) פרשת וישלח (7) פרשת חיי שרה (7) פרשת תולדות (7) צפיפות טקסט (7) חציון (6) ממוצע אותיות במילה (6) ממוצע אותיות בפסוק (6) ממוצע דיבורי המתחיל בפסוק (6) ממוצע מילים בפסוק (6) מתאם פירסון (6) סטיית תקן (6) ספרי נביאים ראשונים (6) פסוק מבואר (6) פרשת אחרי מות (6) פרשת אמור (6) פרשת בא (6) פרשת בהעלותך (6) פרשת בהר (6) פרשת בחוקותי (6) פרשת בלק (6) פרשת במדבר (6) פרשת בראשית (6) פרשת בשלח (6) פרשת דברים (6) פרשת האזינו (6) פרשת השבוע לילדים (6) פרשת וארא (6) פרשת ואתחנן (6) פרשת וזאת הברכה (6) פרשת ויחי (6) פרשת ויקהל (6) פרשת ויקרא (6) פרשת וירא (6) פרשת וישב (6) פרשת חוקת (6) פרשת יתרו (6) פרשת כי תבוא (6) פרשת כי תשא (6) פרשת לך לך (6) פרשת מטות (6) פרשת מסעי (6) פרשת מצורע (6) פרשת מקץ (6) פרשת משפטים (6) פרשת נח (6) פרשת נשא (6) פרשת עקב (6) פרשת פנחס (6) פרשת פקודי (6) פרשת צו (6) פרשת קדושים (6) פרשת קורח (6) פרשת ראה (6) פרשת שלח (6) פרשת שמות (6) פרשת שמיני (6) פרשת תזריע (6) פרשת תצוה (6) פרשת תרומה (6) תפזורות פרשיות השבוע (6) כלי יקר (5) פירוש המלבי"ם (5) פירוש הרא"ם (5) פרשיות סתומות (5) פרשיות פתוחות (5) פרשת וילך (5) פרשת כי תצא (5) פרשת נצבים (5) פרשת שופטים (5) ד"ר אביגדור בנש"ק (4) לעומקו של רש"י (4) מדרש אגדה (4) מדרש הלכה (4) מכילתא (4) משנה (4) ספרי (4) שכיחות דיבורי המתחיל (4) תוספתא (4) תורת כהנים (4) תלמוד בבלי (4) תלמוד ירושלמי (4) ד"ר נסים אליקים (3) הרב עובדיה חן (3) מבוא (3) ספורנו (3) ספרא (3) רמב"ן (3) שפתי חכמים (3) דקדוקי רש"י (2) הכתב והמכתב (2) העמק דבר (2) הפניות סימטריות (2) הרב אהרן שפירא (2) כללי רש"י (2) לכסיקוגרפיה (2) מדדים סטטיסטיים (2) מלבי"ם (2) עיונים ברש"י (2) עלון פניני הפרשה (2) עקיבא וינשטיין (2) ראב"ע (2) רש"י (2) 720 צירופים (1) אִם-בְּחֻקֹּתַ֖י תֵּלֵ֑כוּ (1) אבן עזרא (1) אגדת רש"י (1) אהרן ביין (1) אות אל"ף (1) אות בי"ת (1) אות גימ"ל (1) אות דל"ת (1) אות ה"א (1) אות ו"ו (1) אות זי"ן (1) אות חי"ת (1) אות טי"ת (1) אות יו"ד (1) אות כ"ף (1) אות למ"ד (1) אות מ"ם (1) אות נו"ן (1) אות סמ"ך (1) אות עי"ן (1) אות פ"א (1) אות צד"י (1) אות קו"ף (1) אות רי"ש (1) אות שי"ן (1) אות תי"ו (1) אותיות האלפא-ביתא (1) איוב (1) אילת השחר (1) אינדקס פרשיות (1) אלעזר טויטו (1) אשר וסרטיל (1) באר רחובות (1) בטוב טעם (1) ביאור ה'כלומר' של רש"י (1) בית מדרש לבעלי בתים וגמלאים (1) בני ציון (1) בראשית רבה (1)