יום שני

"העמק דבר" לנצי"ב - מידות וכלים בפרשנות הפשט/ ד"ר נסים אליקים

רוב תודות לד"ר נסים אליקים על הסכמתו להצגת מובאות
מהספר "העמק דבר" לנצי"ב - מידות וכלים בפרשנות הפשט".
להלן טבלת תכנים הסוקרת, ממעוף הציפור, את פרקי הספר.
בספר מוצגים, בפירוט רב, מראי המקום וההפניות לפירוש
"העמק דבר" לנצי"ב עבור כל כותרת והנושא הממוקד הנדון בה.


מבוא
הגדרת הנושא ומטרת המחקר - רקע תאורטי - היגדיו המתודולוגיים של הנצי"ב בהקדמתו לתורה, "קדמת העמק" - היגדים מתודולוגיים של הנצי"ב בפירושו "העמק דבר" - הכוונה השנייה - תרומה משוערת של המחקר - שיטת המחקר
פרק
קטגוריה
נושא
כותרת
חלק א'- הנצי"ב, ראש הישיבה כפרשן מקרא
הרקע ומקורותיו של הנצי"ב לפירושו
הנצי"ב מול נחשולי הזמןמקורות ופירושים בהם נסתייע הנצי"ב בפירושו לתורה
הבחנות שמקורן בספרות חז"להבחנות שמקורן בפרשנות קודמתהבחנות רבות שמקורן בעיקר ב"כתב והקבלה" ובמלבי"םהבחנות מחידושי הנצי"ב


מקור ידיעותיו בבלשנות
"הביאור" ופירוש "העמק דבר"
פירושים דומיםמידות ספרותיות אסתטיותדגשים חריגיםריאליההכפלות חוזרות
היחס של הנצי"ב לתורה שבכתב ולתורה שבע"פ
קדושת נוסח הטקסט המקראיפתיחות הנצי"ב לחמשה חומשי תורה
סמליות המצוות
תפלין של יד ושל ראשקרבנות התמיד במדבר - בשחרית ובין הערבייםלוחות ראשונים ושנייםהארון והמנורה במשכן ובמקדש

עמלה של תורה בא מתוך רוחב הדעתמשך הלימוד והעיסוק בתורהזכותה של תורה ללומדים ולכלל האומההתורה היא חרבם של ישראלסגולת התורה בחלקיה השונים של ארץ ישראל


היחס למדע ולחכמות חיצוניותאחדות ישראלישראל - עם לבדד ישכוןעם ישראל - "אור לגויים"האידיאולוגיה הלאומית-ציוניתחלק ב' - מרכיבי הפשט בפירוש הנצי"ב ע"פ הדקדוק, התחביר, הלכסיקוגרפיה וההקשר
דקדוק
תורת הצורות, הפועל, השם, מיליות ואותיות שימוש
תורת הפועל
אותיות השורש של הפועלקביעת שורש האחד של הפועלפעלים מורכבים משני שורשיםהבנייניםגזרות הפועלדרכי הפועלעבר במקום הווההווה במקום עברעתיד במקום הווהעתיד במקום עברמקור מוחלט=צווימקור מוחלט בבנין הפעילמקור נטויהקדמת המקור לפועל הנטויפעולה חוזרתשינוי זמנים באותו פסוק


תורת השם
אותיות השורש של השםשמות מורכבים משני שורשים או משני בנייניםמשקלי השמות-סמיכות, נטיית השם


מיליות ואותיות שימוש
מיליות - מילות חיבור, מילות יחסאותיות השימוש - ה"א הידיעה, ה"א השאלה, וי"ו ההיפוך, בכ"ל, וי"ו שימוש מיותר

תורת ההגה
דגשים חריגים ותיבות רפויות חריגות
דגשים המורים על חוזק הפעולה המובעת באותה תיבהדגשים המבעים שתי משמעויות או שתי כוונותדגשים המציינים שהמדבר הוציא דברו בקול מחריד ומעומק לבו


נגינות (הטעמות) שלא עפ"י כללי הדקדוק

תחביר

מעמדו ומשמעותו הפרשנית של איבר תחבירי על פי מיקומו במשפט
פיצול מרכיבי הנושא ע"י הנשוא או פיצול מרכיבי המושא ע"י הנושאסדר המושאים וסדר תארי הפועל במשפטשיוך תואר הפועל לתוארוהקדמת המושא במשפט או הקדמת הנושא כשאין להקדימו


קביעת זיהויו של הנושא או המושא במקראות סתומים
פועל סתמי הבא ברצף של פעלים שהנושא שלהם ברורשיוך הפועל או הכינוי הסתמי לנושא או למושא המרוחקשיוך הפועל או הכינוי הסתמי לנושא או למושא קרובשיוך הפועל בתרי אנפין


התאמה במין ובמספר - אי התאמה במספר
כלל לשוני בפנייה לעם או לחלק ממנוהמעבר מיחיד לרבים - כוונתו לשני נושאיםהמעבר מיחיד לרבים - כוונתו לשני מושאיםהמעבר מרבים ליחיד - כוונתו לנציג יחיד של הרביםהנשוא ברבים - כוונתו למקור המשפט או לתוכנו שהופנה לרביםהמעבר מרבים ליחיד - הכוונה אכן ליחידהנשוא ביחיד הקודם במשפט - כוונתו ליחיד העיקרי בין הנושאים


התאמה במין ובמספר - אי התאמה במין
הנשוא יבוא בזכר כשהנושאים במשפט הכולל הם גם זכר וגם נקבההמוזרות בהתאמת המין מבטאת מהות, תכונה או כוונה שכנגד


גבולותיו של התנאי ותשובתו במשפט המורכבהתמורהמקומו של הלוואי במשפט

לכסיקוגרפיה
התייחסות לבעיות אטימולוגיות של מילים ושל שמות פרטיים
אטימולוגיה של מילים
העמקה במשמעות המילה עפ"י גזרונהכדי לדחות פירושים אחריםמשנה הוראה עפ"י אטימולוגיה דו-שורשיתכאשר המילה נדירהכאשר הוא מסתייע בחילוף הגאים במילים נדירות


אטימולוגיה של שמות
האטימולוגיה של השם היא דו-שורשיתהאטימולוגיה של השם היא חד-שורשית אך מתפרשת בשתי משמעויותהטעם הכתוב לצד השם אינו האטימולוגיה העיקריתאי התאמה בין השם ובין טעמואטימולוגיה נרמזת בשםטעם לצד שם הכתוב בשני אופנים


תיבות וביטויים נרדפים
הבחנות בין שמות עצם נפרדיםהבחנות בין פעלים נרדפיםהבחנות בין מילות תואר נרדפותהבחנות בין מילות יחס נפרדותהבחנות בין תיבות נרדפות הבאות בשיכול אותיותהבחנות בין פעלים שונים לאותו שם העצםהבחנות בין מילות יחס שונות לאותו שם או לאותו פועלהבחנות בין תארים שונים המצטרפים לאותו שםהבחנות בין מילים נרדפות שאחת מהן חסרה או יתרה או אחת
ההקשר

כוונת ההיגד עפ"י ההקשרהבנת מילה עפ"י ההקשרזיהוי אבר תחבירי במשפט

חלק ג' - פירושים על דרך הכוונה השנייה
הכוונה השנייה בגלל קשיים מתחום הלשון
אטימולוגיהקשיים תחבירייםיתור וחיסור


הכוונה השנייה בגלל סיבות ההקשרחלק ד' - מידות וכלים פרשניים בפירושי הנצי"ב
שימוש במידות חז"ליות
אין מוקדם ומאוחר בתורה
בסדר מוקדם ומאוחר בעניין (מידה ל"א)
בסדר אותיות במילה - שיכול אותיותבסדר המילים במשפטבסדר המשפטים או הפסוקים - הסדר המיוחד יש בו כוונה נוספתבסדר המשפטים או הפסוקים - הסדר הוא הדרגתי


בסדר מוקדם ומאוחר בפרשיות (מידה ל"ב)בסדר מוקדם ומאוחר בטקסטים פרוזאיים-היסטוריים
הסבר לרצף כרונולוגי של פרשיותהסבר כרונולוגי לפרשיות שלא נראות רציפותדרשת סמיכות פרשיות מסיבות טקסטואליותפרשיות שעריכתן אינה כרונולוגית אך יש להן נושא או רעיון משותף


בסדר מוקדם ומאוחר בטקסטים הלכתיים
קשרים בין הלכות בעלות נושא משותףקשרים בין הלכות בעלות רעיון משותףקשרים בין הלכות בעלות רקע עובדתי משותףקשרים בין הלכות בעלות רקע עובדתי-רעיוניקשרים בין הלכות שיש ביניהן יחסי סיבה ומסובבקשרים בין הלכות כדי ללמוד זה על זה דרך ההיקש


מוקדם ומאוחר בפרטים המרכיבים רשימות מקבילות
רשימת שמות השבטיםסדר משפחות בני לויסדר שמות נסיכי מדיןסדר ברשימות של כלים והכנת השמן והקטורתסדר ערי מקלט

מושך עצמו ואחר עמו
היקף השימוש במידת "מושך עצמו ואחר עמו"המשכה קדמית של אות, מילה או מילים
טקסט שירי/פרוזאי/הלכתי


מילים הנדרשות לפניהן ולאחריהן
טקסט פרוזאי/הלכתי

הכפלות וחזרות
תורת התעודות מול הפרשנות המסורתיתהפרשיות שנשנו עוסקות בזמנים או בתקופות שונות
טקסטים פרוזאיים/הלכתיים


הפרשה נשנתה בשביל דבר שנתחדש בו
טקסטים פרוזאיים/הלכתיים


העניין נשנה כדי לשלם גמול כמנין העשין והלאוין שיש בוחזרות מבליטות איפיונים וחידושים ייחודיים

שימוש במידות מאוחרות
מקראות סתומים בתחילתם שפתרונם בצדם
מקראות מתוך טקסטים פרוזאיים
מקראות סתומים שפתרונם בצדם באותו פסוקמקראות סתומים שפתרונם בא בפסוק הסמוך או בפסוקים העוקביםמקראות סתומים במשנה הוראה שפתרונם בא בצדםמקראות סתומים בתחילתם שפתרונם בצדם על דרך הכיותמקראות מתוך טקסטים שירייםמקראות מתוך טקסטים הלכתיים

חילופי כינויים של דמויות ומקומות
כינויים מתחלפים בהקשר למשפחה ונספחיה
שיוך הדמות משתנה ביחס לקרוב משפחה אחרנספחי המשפחה


חילופי שמות לעם ישראלחילופי כינויים של מקומות


חילופי שמות אלהיים - מהגותו של הנצי"ב
אלהים
אלהים בהקשר לבריאה הקוסמית וקיומה בדיןאלהים בפרשת המבולאלהים בפרשת מילה


שם ה' (יהוה)
ה' - היה הווה והמהווה הכלה' - ביטוי לגילוי כבודו בעולםשם "הויה" בטקסט "אלהי"שם ה' - הויה כביטוי לרמה גבוהה של השגחה והתייחסות


שם אדנות-אדניאל שדיאל


התייחסות מבהירה לפריט אחרון מבין שניים שהוזכרו קודםהרמזה מוקדמתהדרגתיות באזכור פרטים
מן החמור אל הקל - באיסורים, אזהרות וענשיםמן הקל אל החמור - בתיאור גודל החטאיםמן הקרוב אל הרחוק - בהבטחות לאדםסיכום שנות חייהם של אישים בתורה


רב שיח בלי שמות הדוברים - "מי שאמר זה לא אמר זה""ויאמר...ויאמר..." - כפל הפועל "ויאמר"
המתנת הדובר בין אמירה לאמירה
כי לא הייתה כל תגובה מהשומעכדי לתת לשומע "לעכל" את הדברים בשלביםכדי ליצור ריווח בין מצב נפש אחד למשנהוכדי לגשש אצל השומע אם כדאי להמשיך בבקשה או בשאלה


"ויאמר" השני, הינו מאמר בפני עצמו מבחינת תוכנוהדובר או השומע מתחלף, "ויאמר...ויאמר" - דוברים או שומעים שונים


"ויאמר " ברצף הרצאות הדובר והיכן דיבר?
איתור מקום הדיבור או האמירה - איתור עקיףמקור ישיר של הדיבור או האמירההדיבור נאמר גם אם לא נכתב במקור אחרהעובדות הן ביטוי לדבר ה'

חלק ה' - טעמי מצוות
הצהרות מיתודיות בדבר טעמי מצוות
המצוות הן אלוהיות וטעמיהן הן השערות בלבדגם אם בטל טעם המצווה - המצווה נצחיתהטעם הוא למצווה בכללותה ולא לפרטיהריבוי טעמים לאותה מצווהלמצווה יש טעמים רבים ומכאן נצחיותה


מיון טעמי מצוות לקטגוריות
טעמי מצוות על רקע המציאות האנושיתמצוות שטעמיהן שמירה על יחודיותו של עם ישראלמצוות שטעמיהן חינוכיים
חינוך לאמונהחינוך למידות טובותמידת הרחמיםכבוד לזולת - הומניותאיפוק וריסון עצמי


טעמי מצוות מתחום הסימבוליקהמצוות שנימוקן הוא מיסטיטעמיהן של מצוות הקשורות למקדש
קרבן עולהקרבן שלמיםקרבן חטאתמנחותאשם תלוי בא כהגנה מפני יסורין בעולם הזה (ויקרא ה' י"ח)

חלק ו' - הנמקות פרשניות
הנמקות מתחום הפסיכולוגיה האנושיתהנמקות מתחום הריאליה והטבעהנמקות מתחום החברה, היחיד והכללהנמקות סימבוליות

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

מתיבתא דרש"י - גליונות ללימוד והעמקה בפירוש רש"י על החומש

תורתו של רש"י/ מפעל "חומש רש"י העולמי" להפצת לימוד חומש רש"י

גליונות "עומק הפשט" - עיונים ברש"י על פי 'לקוטי שיחות'

גליונות "עומק הפשט" - עיונים ברש"י על פי 'לקוטי שיחות'
.

עלון "ויזרע יצחק" - הגיגים לפרשת השבוע

עלון "להבין במקרא" - ביאור הפסוקים ועניני הפרשה לפי הפשט. ע"פ המפרשים

עלון "ברינה יקצורו"

עלון "לעומקו של מקרא" - דברי עומק בפרשת השבוע

עלון "מושגי יסוד"/ מכון "ובהם נהגה"

עלון "באר טוביה" - פסוקי התורה הקדושה

עלון "דברי יושר" - ליקוטים, מוסרים ופרפראות בפשט ובדרש בפרשת השבוע, פרקי אבות ובענינא דיומא

עלון "דברי ישרים" - פרשת השבוע לצעירי הצאן

עלון "וידעת היום"

גליון "פנינים מרבינו האור החיים הקדוש"/ מכון פניני אור החיים

היבטים לשוניים בפרשת השבוע

עלון "דברי חיים"

עלון "פניני הפרשה"/ הרב עובדיה חן

עלון "נפש הפרשה"/ הרב שמחה פשיטיק

"אוצר המעלה" - גליון פרשת השבוע, הקהילה החרדית, רינת המעלה, במעלה אדומים

עלון סיפורי מוסר "אדומים בעליה"

עלון "אספקלריא" - הגות, פרשה, הלכה ועוד

עלון "רוממות"

עלון "רשימות בפרשת השבוע"/ הרב הלל יחיאל הופנר

עלון "חינוך בפרשה"

עלון "בטוב טעם", מבית המדרש "אוהבי דעת" לוּריָא/ הרב עמיהוד סלומון

עלון "פרד"ס לשולחן השבת"

"בני ציון" - גליון לפרשת השבוע

עלון "פרפראות פאר"/ הרב ישראל יוד, מכון פאר

גליון "מלאכת מחשבת" - דיון לעומק בנושאים עיוניים של פרשת השבוע

עלון "שאל אביך ויגדך" - שאלות ותשובות על הפרשה

עלון "קבלת שבת"

עלון שבועי "טמונה בפרשה", לעידוד העיון והבקיאות בפרשת השבוע/ אהרן ביין

עלון "אוצר בנאות הדשא"

סרגלי ציר הזמן היהודי - דורות ותקופות מבריאת האדם עד ימינו

מתקופת אברהם אבינו עד משה רבנו (לפי מסורת ישראל)

מתקופת האבות עד בית המקדש השני (לפי מסורת ישראל)

שיבת ציון ותקומת ישראל

תוויות

אותיות לשון הקודש (64) שאלות בפירוש רש"י לפרשת השבוע (55) הפניות יוצאות מפרשת השבוע לתורה (54) הפניות נכנסות לפרשת השבוע מהתורה (54) סטטיסטיקה לפרשת השבוע (54) זכרון יהודה (52) הפניות נכנסות (51) השוואות ודיוקים בפירוש רש"י לתורה (51) עיון משווה (51) סטטיסטיקה בתורה (47) פירוש רש"י (47) פסוקים (47) מילים (46) חמשת חומשי התורה (45) פרשת השבוע (45) אותיות (41) עלוני פרשת השבוע (36) דיבורי המתחיל (32) עלונים לשבת (26) פרשני התורה (24) פרשת ויגש (24) מצוות (19) שאלות פרשני המקרא (19) דפוס רומא (15) חומש בראשית (15) ספרי נביאים אחרונים (15) דירוג פרשיות (14) הפניות יוצאות (14) חומש במדבר (14) חומש דברים (14) חומש שמות (14) חומש ויקרא (13) רשב"ם (13) ממוצע (12) ספרי כתובים (12) אחוזים (11) מיון פרשיות (11) דפוס וילנא (10) בעל הטורים (9) מילים נרדפות (9) מצוות לא תעשה (8) מצוות עשה (8) פסוק מצוטט (8) אור החיים (7) פרשת ויצא (7) פרשת וישלח (7) פרשת חיי שרה (7) פרשת תולדות (7) צפיפות טקסט (7) חציון (6) ממוצע אותיות במילה (6) ממוצע אותיות בפסוק (6) ממוצע דיבורי המתחיל בפסוק (6) ממוצע מילים בפסוק (6) מתאם פירסון (6) סטיית תקן (6) ספרי נביאים ראשונים (6) פסוק מבואר (6) פרשת אחרי מות (6) פרשת אמור (6) פרשת בא (6) פרשת בהעלותך (6) פרשת בהר (6) פרשת בחוקותי (6) פרשת בלק (6) פרשת במדבר (6) פרשת בראשית (6) פרשת בשלח (6) פרשת דברים (6) פרשת האזינו (6) פרשת השבוע לילדים (6) פרשת וארא (6) פרשת ואתחנן (6) פרשת וזאת הברכה (6) פרשת ויחי (6) פרשת ויקהל (6) פרשת ויקרא (6) פרשת וירא (6) פרשת וישב (6) פרשת חוקת (6) פרשת יתרו (6) פרשת כי תבוא (6) פרשת כי תשא (6) פרשת לך לך (6) פרשת מטות (6) פרשת מסעי (6) פרשת מצורע (6) פרשת מקץ (6) פרשת משפטים (6) פרשת נח (6) פרשת נשא (6) פרשת עקב (6) פרשת פנחס (6) פרשת פקודי (6) פרשת צו (6) פרשת קדושים (6) פרשת קורח (6) פרשת ראה (6) פרשת שלח (6) פרשת שמות (6) פרשת שמיני (6) פרשת תזריע (6) פרשת תצוה (6) פרשת תרומה (6) תפזורות פרשיות השבוע (6) כלי יקר (5) פירוש המלבי"ם (5) פירוש הרא"ם (5) פרשיות סתומות (5) פרשיות פתוחות (5) פרשת וילך (5) פרשת כי תצא (5) פרשת נצבים (5) פרשת שופטים (5) ד"ר אביגדור בנש"ק (4) לעומקו של רש"י (4) מדרש אגדה (4) מדרש הלכה (4) מכילתא (4) משנה (4) ספרי (4) שכיחות דיבורי המתחיל (4) תוספתא (4) תורת כהנים (4) תלמוד בבלי (4) תלמוד ירושלמי (4) ד"ר נסים אליקים (3) הרב עובדיה חן (3) מבוא (3) ספורנו (3) ספרא (3) רמב"ן (3) שפתי חכמים (3) דקדוקי רש"י (2) הכתב והמכתב (2) העמק דבר (2) הפניות סימטריות (2) הרב אהרן שפירא (2) כללי רש"י (2) לכסיקוגרפיה (2) מדדים סטטיסטיים (2) מלבי"ם (2) עיונים ברש"י (2) עלון פניני הפרשה (2) עקיבא וינשטיין (2) ראב"ע (2) רש"י (2) 720 צירופים (1) אִם-בְּחֻקֹּתַ֖י תֵּלֵ֑כוּ (1) אבן עזרא (1) אגדת רש"י (1) אהרן ביין (1) אות אל"ף (1) אות בי"ת (1) אות גימ"ל (1) אות דל"ת (1) אות ה"א (1) אות ו"ו (1) אות זי"ן (1) אות חי"ת (1) אות טי"ת (1) אות יו"ד (1) אות כ"ף (1) אות למ"ד (1) אות מ"ם (1) אות נו"ן (1) אות סמ"ך (1) אות עי"ן (1) אות פ"א (1) אות צד"י (1) אות קו"ף (1) אות רי"ש (1) אות שי"ן (1) אות תי"ו (1) אותיות האלפא-ביתא (1) איוב (1) אילת השחר (1) אינדקס פרשיות (1) אלעזר טויטו (1) אשר וסרטיל (1) באר רחובות (1) בטוב טעם (1) ביאור ה'כלומר' של רש"י (1) בית מדרש לבעלי בתים וגמלאים (1) בני ציון (1) בראשית רבה (1) ברכת אשר (1) ברק השחר (1) גליון אלף בית רש"י (1) גליון פקודיך דרשתי (1) גליון רוממות (1) ד"ר יוספה רחמן (1) ד"ר רבקה רביב (1) דבק טוב (1) דברי הימים א' (1) דברי הימים ב' (1) דורות ראשונים (1) דניאל (1) דעת זקנים (1) דקדוק ולשון בפירוש הנצי"ב (1) דקדוק ולשון בפירוש רש"י (1) ה"א המגמה (1) הגיגי פרשה (1) הוכחות רש"י (1) הושע (1) הטור הארוך (1) היבטים לשוניים בפרשת השבוע (1) המדריך לכתיבה נכונה (1) הנצי"ב (1) הפניות (1) הפניות עצמיות (1) הפניות רש"י (1) הרב אהרון תאומים (1) הרב בנימין יהודה צבי לוי (1) הרב דוד ויספיש (1) הרב דוד חדד (1) הרב דוד סיגל (1) הרב יהודה נפתלי שמידט (1) הרב מאיר גבריאל מימון (1) הרב מרדכי אפרתי (1) הרב עמיהוד סלומון (1) הרב שמואל אינגבר (1) ואת החסר (1) וידעת היום (1) זכריה (1) חבקוק (1) חגי (1) חדוותא (1) חזקוני (1) חינוך בפרשה (1) חישובי עולם התורה (1) חנוך חיים ויינשטוק (1) יאיר אור (1) יאיר וסרטיל (1) יהושע (1) יואל (1) יונה (1) יחזקאל (1) יעקב בובליל (1) ירמיהו (1) ישעיהו (1) כלל רש"י (1) כללים בפירוש רש"י (1) לב החכמה (1) ליקוטי שיחות (1) לעומקו של מקרא (1) לשון רש"י (1) מאורעות התנ"ך (1) מגילת אסתר (1) מגילת רות (1) מדרש תנחמא (1) מהדורת ונציה (1) מונחון ללימוד המקרא (1) מושגי יסוד (1) מטמוני רש"י (1) מיון (1) מיכה (1) מירא דכיא (1) מלאכי (1) מלאכת מחשבת (1) מלכים א' (1) מלכים ב' (1) מפעל חומש רש"י (1) מפת האתר (1) מפתחות התנ"ך (1) משה מזרחי (1) משלי (1) מתיבתא דרש"י (1) נחום (1) נחמיה (1) נפש הפרשה (1) נר לרגלי ואור לנתיבותי (1) סדר עולם (1) סדר קריאת התורה (1) סיכום כללי (1) סימני התורה (1) עִיּוּנִים לְשׁוֹנִיִּים בְּפָרָשִׁיּוֹת הַתּוֹרָה (1) עובדיה (1) עומק הפשט (1) עזרא (1) עיונים לשוניים בפרשיות התורה (1) עלון אדומים בעליה (1) עלון אוצר בנאות הדשא (1) עלון אוצר המעלה (1) עלון אספקלריא (1) עלון באר טוביה (1) עלון בני ציון (1) עלון ברינה יקצורו (1) עלון דברי חיים (1) עלון דברי יֹשר (1) עלון דברי ישרים (1) עלון וידעת היום (1) עלון ויזרע יצחק (1) עלון חינוך בפרשה (1) עלון טמונה בפרשה (1) עלון להבין במקרא (1) עלון לעומקו של מקרא (1) עלון מלאכת מחשבת (1) עלון נפש הפרשה (1) עלון פנינים מרבינו האור החיים הקדוש (1) עלון פרד"ס לשולחן השבת (1) עלון פרפראות פאר (1) עלון קבלת שבת (1) עלון רשימות בפרשת השבוע (1) עלון שאל אביך ויגדך (1) עלון תורתך שעשועי (1) עמוס (1) עמיקם גולדוסר (1) פניני אור החיים (1) פניני הפרשה (1) פרשי כנפים (1) פרשני רש"י (1) פרשת ויקרא-סדר ומבנה (1) צוף התורה (1) צילומי מסך (1) ציר הזמן היהודי (1) צפניה (1) קבלת שבת (1) קהלת (1) רבי חיים בן עטר ופירושו על התורה (1) רבינו בחיי (1) רד"ק (1) רלב"ג (1) רפאל וסרטיל (1) רש"י על הש"ס (1) רשימת מפרשי רש"י (1) שופטים (1) שי למורה (1) שיטתו הפרשנית של רש"י (1) שיר השירים (1) שלמה טל (1) שלמה ידידיה טל (1) שמואל א' (1) שמואל ב' (1) שמות נרדפים (1) שנות חיים משותפות (1) תהלים (1) תודת משה (1) תולדות יצחק (1) תורה סדורה (1) תורת ההגה (1) תורת הפועל (1) תורת השם (1) תחביר (1) תיבת בראשית (1)