יום ראשון

פירוש שפתי חכמים לתורה: אותיות לשון הקודש ואזכורן בפירוש

חומש פרשה פרק פסוק אות
בראשית בראשית א ח אל"ף
בראשית וירא כא ב אל"ף
בראשית חיי שרה כג ו אל"ף
בראשית תולדות כה כג אל"ף
בראשית תולדות כו י אל"ף
בראשית מקץ מב א אל"ף
בראשית ויגש מז יג אל"ף
שמות תרומה כה יא אל"ף
שמות תצוה כח טו אל"ף
ויקרא ויקרא א טז אל"ף
במדבר בהעלתך יא כ אל"ף
במדבר קרח טז יא אל"ף
במדבר מטות לב כד אל"ף
דברים דברים א טז אל"ף
דברים ואתחנן ד לא אל"ף
דברים כי תצא כה ה אל"ף
דברים האזינו לב כז אל"ף
בראשית נח ו יז בי"ת
בראשית חיי שרה כג יח בי"ת
בראשית ויצא ל לז בי"ת
בראשית וישלח לד לא בי"ת
בראשית וישב לט כג בי"ת
שמות תרומה כה יא בי"ת
שמות תצוה כח טו בי"ת
שמות תצוה כט ד בי"ת
שמות תצוה ל א בי"ת
שמות תצוה ל ד בי"ת
שמות כי תשא לד יט בי"ת
ויקרא תזריע יג נב בי"ת
ויקרא מצורע יד נז בי"ת
ויקרא אחרי מות טז ד בי"ת
ויקרא קדושים יט יד בי"ת
ויקרא אמור כג טז בי"ת
במדבר במדבר ג א בי"ת
במדבר במדבר ד יב בי"ת
במדבר בהעלתך יב ח בי"ת
במדבר קרח יח ל בי"ת
במדבר חקת יט יג בי"ת
דברים כי תצא כב כא בי"ת
דברים כי תצא כה ב בי"ת
דברים כי תבוא כח מז בי"ת
דברים כי תבוא כח נב בי"ת
בראשית ויחי מט ה גימ"ל
שמות תרומה כה יא גימ"ל
דברים דברים א טז גימ"ל
בראשית נח ט יב דל"ת
בראשית לך לך טז יא דל"ת
בראשית וירא יט לו דל"ת
שמות תרומה כה ב דל"ת
ויקרא תזריע יב ב דל"ת
בראשית בראשית א כ ה"א
בראשית בראשית א כא ה"א
בראשית בראשית ב ד ה"א
בראשית בראשית ב יד ה"א
בראשית בראשית ד יג ה"א
בראשית נח יא ז ה"א
בראשית לך לך יד ג ה"א
בראשית וירא יח כה ה"א
בראשית וירא כב ו ה"א
בראשית חיי שרה כג ו ה"א
בראשית חיי שרה כד כא ה"א
בראשית תולדות כה יט ה"א
בראשית תולדות כו כח ה"א
בראשית תולדות כו לה ה"א
בראשית וישלח לג יב ה"א
בראשית וישלח לה כז ה"א
בראשית מקץ מא א ה"א
בראשית מקץ מב טז ה"א
בראשית מקץ מב כז ה"א
בראשית ויגש מז יג ה"א
בראשית ויחי מח טז ה"א
שמות בא י א ה"א
שמות בא יב ט ה"א
שמות בא יב יד ה"א
שמות בא יב טו ה"א
שמות בא יב יח ה"א
שמות בא יב מט ה"א
שמות בא יג ה ה"א
שמות יתרו יח יא ה"א
שמות יתרו יח טז ה"א
שמות משפטים כב יב ה"א
שמות משפטים כד ז ה"א
שמות פקודי לח כא ה"א
ויקרא ויקרא א ד ה"א
ויקרא צו ו ה ה"א
ויקרא שמיני ט א ה"א
ויקרא שמיני יא ב ה"א
ויקרא מצורע יד מא ה"א
ויקרא מצורע יד מג ה"א
ויקרא אמור כג מב ה"א
במדבר במדבר א יז ה"א
במדבר במדבר ב ג ה"א
במדבר במדבר ג כט ה"א
במדבר נשא ה יט ה"א
במדבר בהעלתך יא כ ה"א
במדבר קרח יז כח ה"א
במדבר בלק כב ה ה"א
במדבר בלק כב כד ה"א
במדבר בלק כד ח ה"א
במדבר פינחס כו ה ה"א
במדבר פינחס כו יג ה"א
במדבר מסעי לד ד ה"א
במדבר מסעי לד טו ה"א
דברים דברים א לג ה"א
דברים שופטים יט טו ה"א
דברים שופטים כ יא ה"א
דברים שופטים כ יח ה"א
דברים כי תצא כא יג ה"א
דברים כי תצא כב יג ה"א
דברים כי תצא כד יד ה"א
דברים כי תצא כה ה ה"א
דברים כי תבוא כו א ה"א
דברים כי תבוא כח כב ה"א
דברים נצבים כט כח ה"א
דברים האזינו לב ד ה"א
דברים האזינו לב יד ה"א
דברים האזינו לב כג ה"א
דברים וזאת הברכה לג א ה"א
דברים וזאת הברכה לג טו ה"א
שמות יתרו יח א וא"ו
שמות משפטים כא א וא"ו
שמות משפטים כא טו וא"ו
שמות משפטים כא לו וא"ו
שמות תרומה כה כב וא"ו
שמות תרומה כו א וא"ו
שמות תצוה כט לג וא"ו
שמות פקודי לח כא וא"ו
ויקרא ויקרא א י וא"ו
ויקרא צו ו ח וא"ו
ויקרא צו ז טז וא"ו
ויקרא שמיני י יא וא"ו
ויקרא תזריע יב ב וא"ו
ויקרא תזריע יג לא וא"ו
ויקרא תזריע יג לב וא"ו
ויקרא אמור כא יד וא"ו
במדבר במדבר ג לב וא"ו
במדבר נשא ד כה וא"ו
במדבר נשא ד לב וא"ו
במדבר בהעלתך ח יז וא"ו
במדבר שלח לך יד ב וא"ו
שמות בשלח יד ה זי"ן
שמות בשלח טו ב זיי"ן
שמות יתרו כ ח זיי"ן
ויקרא תזריע יב ב זיי"ן
בראשית מקץ מב כד חי"ת
שמות שמות א טז חי"ת
במדבר נשא ה יט חי"ת
במדבר פינחס כו יג חי"ת
במדבר מטות ל ג חי"ת
דברים האזינו לב יד חי"ת
ויקרא אמור כד ו טי"ת
בראשית בראשית א כא יו"ד
בראשית בראשית ב ד יו"ד
בראשית נח ז כג יו"ד
בראשית נח ח יז יו"ד
בראשית לך לך טז ה יו"ד
בראשית לך לך יז ה יו"ד
בראשית לך לך יז יא יו"ד
בראשית לך לך יז יט יו"ד
בראשית חיי שרה כד כא יו"ד
בראשית תולדות כה כג יו"ד
בראשית ויצא לא ז יו"ד
בראשית ויחי מט י יו"ד
שמות שמות א טז יו"ד
שמות וארא ו כה יו"ד
שמות בא י א יו"ד
שמות יתרו כ יב יו"ד
שמות יתרו כ טו יו"ד
שמות משפטים כא א יו"ד
שמות תרומה כה לא יו"ד
שמות ויקהל לה א יו"ד
במדבר במדבר ג כט יו"ד
במדבר נשא ה יט יו"ד
במדבר שלח לך טו לט יו"ד
במדבר חקת כא א יו"ד
במדבר פינחס כו ה יו"ד
דברים דברים ב לג יו"ד
דברים ראה יא ל יו"ד
דברים כי תצא כג טו יו"ד
דברים כי תצא כה ה יו"ד
דברים כי תצא כה יח יו"ד
דברים כי תבוא כח מב יו"ד
דברים האזינו לב כז יו"ד
דברים וזאת הברכה לג ג יו"ד
בראשית לך לך טז ה כ"ף
בראשית תולדות כה כה כ"ף
בראשית וישלח לג י כ"ף
בראשית וישב מ י כ"ף
בראשית ויחי מט ה כ"ף
שמות תרומה כה יח כ"ף
שמות תצוה כח יא כ"ף
שמות תצוה כט לו כ"ף
שמות כי תשא ל כו כ"ף
ויקרא ויקרא א ה כ"ף
ויקרא בחקתי כז ג כ"ף
במדבר קרח טז יא כ"ף
במדבר בלק כג כג כ"ף
במדבר פינחס כח ו כ"ף
דברים דברים א טז כ"ף
דברים עקב י טו כ"ף
בראשית בראשית ב כא למ"ד
בראשית בראשית ג א למ"ד
בראשית נח ו ט למ"ד
בראשית נח ח כב למ"ד
בראשית לך לך טז יא למ"ד
בראשית וירא יח ט למ"ד
בראשית וירא יח י למ"ד
בראשית חיי שרה כד כא למ"ד
בראשית תולדות כו לה למ"ד
בראשית וישלח לג יד למ"ד
בראשית וישלח לד טו למ"ד
בראשית וישב לח ל למ"ד
שמות שמות א טו למ"ד
שמות בשלח יג יז למ"ד
שמות יתרו יח יג למ"ד
שמות משפטים כד יד למ"ד
שמות משפטים כד טז למ"ד
שמות תרומה כז ג למ"ד
שמות כי תשא לא יא למ"ד
שמות ויקהל לו ז למ"ד
ויקרא תזריע יג מח למ"ד
ויקרא אמור כג יח למ"ד
במדבר במדבר ב ג למ"ד
במדבר נשא ה כא למ"ד
במדבר נשא ו ה למ"ד
במדבר נשא ז יב למ"ד
במדבר בהעלתך ט טו למ"ד
במדבר בהעלתך יב ח למ"ד
במדבר שלח לך יג טז למ"ד
במדבר שלח לך יד טז למ"ד
במדבר קרח טז יא למ"ד
במדבר קרח טז כד למ"ד
במדבר חקת יט יג למ"ד
במדבר בלק כב ה למ"ד
במדבר בלק כב כו למ"ד
במדבר בלק כג כ למ"ד
במדבר בלק כד יח למ"ד
במדבר פינחס כה יב למ"ד
במדבר מטות לא ח למ"ד
במדבר מסעי לד ד למ"ד
במדבר מסעי לד טו למ"ד
במדבר מסעי לה לב למ"ד
דברים דברים א לג למ"ד
דברים האזינו לב יג למ"ד
דברים האזינו לב יד למ"ד
בראשית נח ז כג מ"ם
בראשית לך לך יב ח מ"ם
בראשית לך לך טז ח מ"ם
בראשית וירא כא טז מ"ם
בראשית תולדות כה כג מ"ם
בראשית וישלח לד טו מ"ם
שמות שמות ב ה מ"ם
שמות בשלח יג יז מ"ם
שמות בשלח טו ד מ"ם
שמות משפטים כב טו מ"ם
שמות כי תשא לב טו מ"ם
שמות כי תשא לג ט מ"ם
שמות ויקהל לו ה מ"ם
ויקרא שמיני י יט מ"ם
ויקרא תזריע יג נב מ"ם
ויקרא אחרי מות יח יז מ"ם
דברים ואתחנן ד י מ"ם
דברים ואתחנן ז ח מ"ם
דברים ראה טז י מ"ם
דברים כי תצא כב כב מ"ם
דברים כי תבוא כח מז מ"ם
דברים כי תבוא כח סא מ"ם
דברים האזינו לב כה מ"ם
דברים האזינו לב מב מ"ם
דברים וזאת הברכה לג ב מ"ם
דברים וזאת הברכה לג ג מ"ם
בראשית נח יא ז נו"ן
בראשית לך לך טז ה נו"ן
בראשית ויצא ל לז נו"ן
בראשית וישלח לג יב נו"ן
בראשית מקץ מא לח נו"ן
שמות שמות ג כב נו"ן
שמות תרומה כז י נו"ן
שמות כי תשא ל כו נו"ן
ויקרא שמיני י יט נו"ן
ויקרא מצורע טו לא נו"ן
במדבר במדבר א נ נו"ן
במדבר במדבר ג לב נו"ן
במדבר בהעלתך י לה נו"ן
במדבר מטות לב כד נו"ן
במדבר מסעי לה לב נו"ן
דברים ואתחנן ז ב נו"ן
דברים האזינו לב ו נו"ן
שמות כי תשא לב טו סמ"ך
דברים ראה טז י סמ"ך
דברים האזינו לב ב סמ"ך
בראשית מקץ מא יט עי"ן
בראשית ויגש מה כז עי"ן
שמות בשלח טו יח עי"ן
ויקרא ויקרא א טז עי"ן
דברים כי תצא כה ה עי"ן
דברים כי תבוא כח סא עי"ן
דברים נצבים כט כח עי"ן
בראשית נח יא ז פ"א
בראשית לך לך יז יא פ"א
ויקרא קדושים יט יד פ"א
בראשית ויחי מט כו צד"י
שמות שמות ג כב צד"י
שמות כי תשא לא יא קו"ף
דברים האזינו לב ו קו"ף
דברים וזאת הברכה לג יט קו"ף
בראשית נח ט יב רי"ש
בראשית מקץ מא ה רי"ש
שמות כי תשא ל כה רי"ש
במדבר נשא ו ה רי"ש
דברים ואתחנן ד לא רי"ש
דברים וזאת הברכה לג יט רי"ש
בראשית בראשית א כח שי"ן
בראשית בראשית ג ח שי"ן
בראשית בראשית ו ג שי"ן
בראשית ויצא לא נב שי"ן
בראשית וישלח לג ד שי"ן
בראשית וישלח לג יב שי"ן
בראשית ויגש מה ב שי"ן
שמות שמות ד יא שי"ן
שמות בא י א שי"ן
שמות משפטים כב ד שי"ן
שמות כי תשא לג ו שי"ן
במדבר מטות לא ח שי"ן
דברים כי תצא כד ה שי"ן
דברים כי תבוא כו יב שי"ן
דברים כי תבוא כז א שי"ן
דברים האזינו לב ב שי"ן
דברים האזינו לב טו שי"ן
דברים האזינו לב כט שי"ן
דברים וזאת הברכה לג כו שי"ן
בראשית בראשית ב יד תי"ו
בראשית לך לך טז יא תי"ו
בראשית חיי שרה כג ט תי"ו
בראשית תולדות כו לה תי"ו
בראשית ויצא ל לג תי"ו
בראשית ויחי מט כב תי"ו
שמות בא י כב תי"ו
שמות כי תשא לב ג תי"ו
ויקרא קדושים יט יג תי"ו
דברים האזינו לב ו תי"ו

אין תגובות:

פרסום תגובה

מתיבתא דרש"י - גליונות ללימוד והעמקה בפירוש רש"י על החומש

תורתו של רש"י/ מפעל "חומש רש"י העולמי" להפצת לימוד חומש רש"י

גליונות "עומק הפשט" - עיונים ברש"י על פי 'לקוטי שיחות'

גליונות "עומק הפשט" - עיונים ברש"י על פי 'לקוטי שיחות'
.

עלון "ויזרע יצחק" - הגיגים לפרשת השבוע

עלון "להבין במקרא" - ביאור הפסוקים ועניני הפרשה לפי הפשט. ע"פ המפרשים

עלון "ברינה יקצורו"

עלון "לעומקו של מקרא" - דברי עומק בפרשת השבוע

עלון "מושגי יסוד"/ מכון "ובהם נהגה"

עלון "באר טוביה" - פסוקי התורה הקדושה

עלון "דברי יושר" - ליקוטים, מוסרים ופרפראות בפשט ובדרש בפרשת השבוע, פרקי אבות ובענינא דיומא

עלון "דברי ישרים" - פרשת השבוע לצעירי הצאן

עלון "וידעת היום"

גליון "פנינים מרבינו האור החיים הקדוש"/ מכון פניני אור החיים

היבטים לשוניים בפרשת השבוע

עלון "דברי חיים"

עלון "פניני הפרשה"/ הרב עובדיה חן

עלון "נפש הפרשה"/ הרב שמחה פשיטיק

"אוצר המעלה" - גליון פרשת השבוע, הקהילה החרדית, רינת המעלה, במעלה אדומים

עלון סיפורי מוסר "אדומים בעליה"

עלון "אספקלריא" - הגות, פרשה, הלכה ועוד

עלון "רוממות"

עלון "רשימות בפרשת השבוע"/ הרב הלל יחיאל הופנר

עלון "חינוך בפרשה"

עלון "בטוב טעם", מבית המדרש "אוהבי דעת" לוּריָא/ הרב עמיהוד סלומון

עלון "פרד"ס לשולחן השבת"

"בני ציון" - גליון לפרשת השבוע

עלון "פרפראות פאר"/ הרב ישראל יוד, מכון פאר

גליון "מלאכת מחשבת" - דיון לעומק בנושאים עיוניים של פרשת השבוע

עלון "שאל אביך ויגדך" - שאלות ותשובות על הפרשה

עלון "קבלת שבת"

עלון שבועי "טמונה בפרשה", לעידוד העיון והבקיאות בפרשת השבוע/ אהרן ביין

עלון "אוצר בנאות הדשא"

סרגלי ציר הזמן היהודי - דורות ותקופות מבריאת האדם עד ימינו

מתקופת אברהם אבינו עד משה רבנו (לפי מסורת ישראל)

מתקופת האבות עד בית המקדש השני (לפי מסורת ישראל)

שיבת ציון ותקומת ישראל

תוויות

אותיות לשון הקודש (64) שאלות בפירוש רש"י לפרשת השבוע (55) הפניות יוצאות מפרשת השבוע לתורה (54) הפניות נכנסות לפרשת השבוע מהתורה (54) סטטיסטיקה לפרשת השבוע (54) זכרון יהודה (52) הפניות נכנסות (51) השוואות ודיוקים בפירוש רש"י לתורה (51) עיון משווה (51) סטטיסטיקה בתורה (47) פירוש רש"י (47) פסוקים (47) מילים (46) חמשת חומשי התורה (45) פרשת השבוע (45) אותיות (41) עלוני פרשת השבוע (36) דיבורי המתחיל (32) עלונים לשבת (26) פרשני התורה (24) פרשת ויגש (24) מצוות (19) שאלות פרשני המקרא (19) דפוס רומא (15) חומש בראשית (15) ספרי נביאים אחרונים (15) דירוג פרשיות (14) הפניות יוצאות (14) חומש במדבר (14) חומש דברים (14) חומש שמות (14) חומש ויקרא (13) רשב"ם (13) ממוצע (12) ספרי כתובים (12) אחוזים (11) מיון פרשיות (11) דפוס וילנא (10) בעל הטורים (9) מילים נרדפות (9) מצוות לא תעשה (8) מצוות עשה (8) פסוק מצוטט (8) אור החיים (7) פרשת ויצא (7) פרשת וישלח (7) פרשת חיי שרה (7) פרשת תולדות (7) צפיפות טקסט (7) חציון (6) ממוצע אותיות במילה (6) ממוצע אותיות בפסוק (6) ממוצע דיבורי המתחיל בפסוק (6) ממוצע מילים בפסוק (6) מתאם פירסון (6) סטיית תקן (6) ספרי נביאים ראשונים (6) פסוק מבואר (6) פרשת אחרי מות (6) פרשת אמור (6) פרשת בא (6) פרשת בהעלותך (6) פרשת בהר (6) פרשת בחוקותי (6) פרשת בלק (6) פרשת במדבר (6) פרשת בראשית (6) פרשת בשלח (6) פרשת דברים (6) פרשת האזינו (6) פרשת השבוע לילדים (6) פרשת וארא (6) פרשת ואתחנן (6) פרשת וזאת הברכה (6) פרשת ויחי (6) פרשת ויקהל (6) פרשת ויקרא (6) פרשת וירא (6) פרשת וישב (6) פרשת חוקת (6) פרשת יתרו (6) פרשת כי תבוא (6) פרשת כי תשא (6) פרשת לך לך (6) פרשת מטות (6) פרשת מסעי (6) פרשת מצורע (6) פרשת מקץ (6) פרשת משפטים (6) פרשת נח (6) פרשת נשא (6) פרשת עקב (6) פרשת פנחס (6) פרשת פקודי (6) פרשת צו (6) פרשת קדושים (6) פרשת קורח (6) פרשת ראה (6) פרשת שלח (6) פרשת שמות (6) פרשת שמיני (6) פרשת תזריע (6) פרשת תצוה (6) פרשת תרומה (6) תפזורות פרשיות השבוע (6) כלי יקר (5) פירוש המלבי"ם (5) פירוש הרא"ם (5) פרשיות סתומות (5) פרשיות פתוחות (5) פרשת וילך (5) פרשת כי תצא (5) פרשת נצבים (5) פרשת שופטים (5) ד"ר אביגדור בנש"ק (4) לעומקו של רש"י (4) מדרש אגדה (4) מדרש הלכה (4) מכילתא (4) משנה (4) ספרי (4) שכיחות דיבורי המתחיל (4) תוספתא (4) תורת כהנים (4) תלמוד בבלי (4) תלמוד ירושלמי (4) ד"ר נסים אליקים (3) הרב עובדיה חן (3) מבוא (3) ספורנו (3) ספרא (3) רמב"ן (3) שפתי חכמים (3) דקדוקי רש"י (2) הכתב והמכתב (2) העמק דבר (2) הפניות סימטריות (2) הרב אהרן שפירא (2) כללי רש"י (2) לכסיקוגרפיה (2) מדדים סטטיסטיים (2) מלבי"ם (2) עיונים ברש"י (2) עלון פניני הפרשה (2) עקיבא וינשטיין (2) ראב"ע (2) רש"י (2) 720 צירופים (1) אִם-בְּחֻקֹּתַ֖י תֵּלֵ֑כוּ (1) אבן עזרא (1) אגדת רש"י (1) אהרן ביין (1) אות אל"ף (1) אות בי"ת (1) אות גימ"ל (1) אות דל"ת (1) אות ה"א (1) אות ו"ו (1) אות זי"ן (1) אות חי"ת (1) אות טי"ת (1) אות יו"ד (1) אות כ"ף (1) אות למ"ד (1) אות מ"ם (1) אות נו"ן (1) אות סמ"ך (1) אות עי"ן (1) אות פ"א (1) אות צד"י (1) אות קו"ף (1) אות רי"ש (1) אות שי"ן (1) אות תי"ו (1) אותיות האלפא-ביתא (1) איוב (1) אילת השחר (1) אינדקס פרשיות (1) אלעזר טויטו (1) אשר וסרטיל (1) באר רחובות (1) בטוב טעם (1) ביאור ה'כלומר' של רש"י (1) בית מדרש לבעלי בתים וגמלאים (1) בני ציון (1) בראשית רבה (1) ברכת אשר (1) ברק השחר (1) גליון אלף בית רש"י (1) גליון פקודיך דרשתי (1) גליון רוממות (1) ד"ר יוספה רחמן (1) ד"ר רבקה רביב (1) דבק טוב (1) דברי הימים א' (1) דברי הימים ב' (1) דורות ראשונים (1) דניאל (1) דעת זקנים (1) דקדוק ולשון בפירוש הנצי"ב (1) דקדוק ולשון בפירוש רש"י (1) ה"א המגמה (1) הגיגי פרשה (1) הוכחות רש"י (1) הושע (1) הטור הארוך (1) היבטים לשוניים בפרשת השבוע (1) המדריך לכתיבה נכונה (1) הנצי"ב (1) הפניות (1) הפניות עצמיות (1) הפניות רש"י (1) הרב אהרון תאומים (1) הרב בנימין יהודה צבי לוי (1) הרב דוד ויספיש (1) הרב דוד חדד (1) הרב דוד סיגל (1) הרב יהודה נפתלי שמידט (1) הרב מאיר גבריאל מימון (1) הרב מרדכי אפרתי (1) הרב עמיהוד סלומון (1) הרב שמואל אינגבר (1) ואת החסר (1) וידעת היום (1) זכריה (1) חבקוק (1) חגי (1) חדוותא (1) חזקוני (1) חינוך בפרשה (1) חישובי עולם התורה (1) חנוך חיים ויינשטוק (1) יאיר אור (1) יאיר וסרטיל (1) יהושע (1) יואל (1) יונה (1) יחזקאל (1) יעקב בובליל (1) ירמיהו (1) ישעיהו (1) כלל רש"י (1) כללים בפירוש רש"י (1) לב החכמה (1) ליקוטי שיחות (1) לעומקו של מקרא (1) לשון רש"י (1) מאורעות התנ"ך (1) מגילת אסתר (1) מגילת רות (1) מדרש תנחמא (1) מהדורת ונציה (1) מונחון ללימוד המקרא (1) מושגי יסוד (1) מטמוני רש"י (1) מיון (1) מיכה (1) מירא דכיא (1) מלאכי (1) מלאכת מחשבת (1) מלכים א' (1) מלכים ב' (1) מפעל חומש רש"י (1) מפת האתר (1) מפתחות התנ"ך (1) משה מזרחי (1) משלי (1) מתיבתא דרש"י (1) נחום (1) נחמיה (1) נפש הפרשה (1) נר לרגלי ואור לנתיבותי (1) סדר עולם (1) סדר קריאת התורה (1) סיכום כללי (1) סימני התורה (1) עִיּוּנִים לְשׁוֹנִיִּים בְּפָרָשִׁיּוֹת הַתּוֹרָה (1) עובדיה (1) עומק הפשט (1) עזרא (1) עיונים לשוניים בפרשיות התורה (1) עלון אדומים בעליה (1) עלון אוצר בנאות הדשא (1) עלון אוצר המעלה (1) עלון אספקלריא (1) עלון באר טוביה (1) עלון בני ציון (1) עלון ברינה יקצורו (1) עלון דברי חיים (1) עלון דברי יֹשר (1) עלון דברי ישרים (1) עלון וידעת היום (1) עלון ויזרע יצחק (1) עלון חינוך בפרשה (1) עלון טמונה בפרשה (1) עלון להבין במקרא (1) עלון לעומקו של מקרא (1) עלון מלאכת מחשבת (1) עלון נפש הפרשה (1) עלון פנינים מרבינו האור החיים הקדוש (1) עלון פרד"ס לשולחן השבת (1) עלון פרפראות פאר (1) עלון קבלת שבת (1) עלון רשימות בפרשת השבוע (1) עלון שאל אביך ויגדך (1) עלון תורתך שעשועי (1) עמוס (1) עמיקם גולדוסר (1) פניני אור החיים (1) פניני הפרשה (1) פרשי כנפים (1) פרשני רש"י (1) פרשת ויקרא-סדר ומבנה (1) צוף התורה (1) צילומי מסך (1) ציר הזמן היהודי (1) צפניה (1) קבלת שבת (1) קהלת (1) רבי חיים בן עטר ופירושו על התורה (1) רבינו בחיי (1) רד"ק (1) רלב"ג (1) רפאל וסרטיל (1) רש"י על הש"ס (1) רשימת מפרשי רש"י (1) שופטים (1) שי למורה (1) שיטתו הפרשנית של רש"י (1) שיר השירים (1) שלמה טל (1) שלמה ידידיה טל (1) שמואל א' (1) שמואל ב' (1) שמות נרדפים (1) שנות חיים משותפות (1) תהלים (1) תודת משה (1) תולדות יצחק (1) תורה סדורה (1) תורת ההגה (1) תורת הפועל (1) תורת השם (1) תחביר (1) תיבת בראשית (1)