יום ראשון

האות למ"ד בפירוש מפרשי המקרא לחמשת חומשי התורה

פרשן/פירוש חומש פרשה פרק פסוק אות
 רש"י בראשית לך לך יד י למ"ד
 רש"י בראשית חיי שרה כד ז למ"ד
 רש"י בראשית חיי שרה כד כז למ"ד
 רש"י בראשית חיי שרה כה ג למ"ד
 רש"י בראשית תולדות כח ב למ"ד
 רש"י בראשית וישלח לב ד למ"ד
 רש"י בראשית וישלח לב יח למ"ד
 רש"י בראשית וישלח לג יד למ"ד
 רש"י בראשית ויגש מו א למ"ד
 רש"י שמות שמות ד כו למ"ד
 רש"י שמות בשלח יד כח למ"ד
 רש"י שמות בשלח טו כג למ"ד
 רש"י שמות יתרו יח ח למ"ד
 רש"י שמות משפטים כב יט למ"ד
 רש"י ויקרא קדושים יט טז למ"ד
 רש"י במדבר בהעלתך יא ח למ"ד
 רש"י דברים וזאת הברכה לג כז למ"ד
אבן עזרא בראשית בראשית א ז למ"ד
אבן עזרא בראשית בראשית א יד למ"ד
אבן עזרא בראשית בראשית ב יט למ"ד
אבן עזרא בראשית בראשית ג יא למ"ד
אבן עזרא בראשית לך לך יב טו למ"ד
אבן עזרא בראשית חיי שרה כה טז למ"ד
אבן עזרא בראשית תולדות כז כו למ"ד
אבן עזרא שמות שמות א ב למ"ד
אבן עזרא שמות שמות ג ב למ"ד
אבן עזרא שמות שמות ג יח למ"ד
אבן עזרא שמות בא י ו למ"ד
אבן עזרא שמות בשלח יד יד למ"ד
אבן עזרא שמות בשלח טו כו למ"ד
אבן עזרא שמות בשלח טז יד למ"ד
אבן עזרא שמות יתרו יח א למ"ד
אבן עזרא שמות יתרו יח כו למ"ד
אבן עזרא שמות יתרו כ יז למ"ד
אבן עזרא שמות משפטים כא ב למ"ד
אבן עזרא שמות משפטים כב ל למ"ד
אבן עזרא שמות משפטים כג כא למ"ד
אבן עזרא שמות תרומה כז ג למ"ד
אבן עזרא שמות כי תשא לב יא למ"ד
אבן עזרא שמות כי תשא לב לא למ"ד
אבן עזרא שמות כי תשא לג ג למ"ד
אבן עזרא ויקרא אחרי מות יח יז למ"ד
אבן עזרא ויקרא קדושים יט יח למ"ד
אבן עזרא ויקרא אמור כא ג למ"ד
אבן עזרא ויקרא בהר כה לו למ"ד
אבן עזרא ויקרא בחקתי כו ה למ"ד
אבן עזרא במדבר נשא ה כב למ"ד
אבן עזרא במדבר בהעלתך יא ח למ"ד
אבן עזרא במדבר בהעלתך יא כח למ"ד
אבן עזרא במדבר שלח לך יד יד למ"ד
אבן עזרא במדבר בלק כב ב למ"ד
אבן עזרא במדבר פנחס כח טו למ"ד
אבן עזרא במדבר מטות לב יא למ"ד
אבן עזרא דברים דברים א לג למ"ד
אבן עזרא דברים דברים ב יט למ"ד
אבן עזרא דברים ואתחנן ד לב למ"ד
אבן עזרא דברים עקב ט ז למ"ד
אבן עזרא דברים כי תצא כד ה למ"ד
אבן עזרא דברים האזינו לב ה למ"ד
אבן עזרא דברים האזינו לב יג למ"ד
אבן עזרא דברים האזינו לב יז למ"ד
אבן עזרא דברים וזאת הברכה לג ד למ"ד
אור החיים שמות שמות א ו למ"ד
אור החיים שמות שמות ב יא למ"ד
אור החיים שמות פקודי לט א למ"ד
אור החיים במדבר נשא ז יב למ"ד
אור החיים במדבר בהעלתך יא יא למ"ד
אור החיים במדבר קרח טז לג למ"ד
אור החיים במדבר פינחס כו נו למ"ד
בעל הטורים בראשית בראשית א כט למ"ד
בעל הטורים בראשית נח ה טז למ"ד
בעל הטורים שמות שמות א יד למ"ד
בעל הטורים שמות שמות ב ג למ"ד
בעל הטורים שמות משפטים כא ל למ"ד
בעל הטורים שמות תרומה כו כד למ"ד
בעל הטורים שמות תצוה כח ו למ"ד
בעל הטורים שמות פקודי מ לג למ"ד
בעל הטורים ויקרא צו ו ה למ"ד
בעל הטורים ויקרא שמיני יא מז למ"ד
בעל הטורים ויקרא אמור כא כב למ"ד
בעל הטורים ויקרא אמור כד י למ"ד
בעל הטורים ויקרא בחקתי כו יג למ"ד
בעל הטורים במדבר במדבר א כב למ"ד
בעל הטורים במדבר בהעלתך י לו למ"ד
בעל הטורים במדבר שלח לך יג כד למ"ד
בעל הטורים במדבר שלח לך יד מד למ"ד
בעל הטורים במדבר קרח טז כא למ"ד
בעל הטורים במדבר חקת כ י למ"ד
בעל הטורים במדבר פנחס כז יא למ"ד
בעל הטורים דברים כי תצא כא יז למ"ד
בעל הטורים דברים נצבים כט כז למ"ד
כלי יקר בראשית בראשית א ג למ"ד
כלי יקר בראשית נח ח יא למ"ד
כלי יקר בראשית נח ט כ למ"ד
כלי יקר בראשית וירא יח א למ"ד
כלי יקר בראשית חיי שרה כד ס למ"ד
כלי יקר שמות בשלח יג יז למ"ד
כלי יקר שמות בשלח טו כב למ"ד
כלי יקר ויקרא שמיני י א למ"ד
כלי יקר ויקרא שמיני י א למ"ד
כלי יקר ויקרא בחקתי כו ג למ"ד
כלי יקר במדבר במדבר ג א למ"ד
כלי יקר במדבר נשא ו ב למ"ד
כלי יקר במדבר נשא ו כג למ"ד
כלי יקר במדבר שלח לך יג לב למ"ד
כלי יקר דברים ואתחנן ד ט למ"ד
כלי יקר דברים נצבים כט כא למ"ד
כלי יקר דברים וזאת הברכה לד יב למ"ד
רמב"ן בראשית בראשית ב ז למ"ד
רמב"ן בראשית בראשית ב יט למ"ד
רמב"ן בראשית חיי שרה כה ג למ"ד
רמב"ן בראשית ויצא כט ט למ"ד
רמב"ן בראשית וישלח לו יב למ"ד
רמב"ן בראשית ויחי מט יב למ"ד
רמב"ן במדבר שלח לך יד יד למ"ד
רמב"ן במדבר בלק כב לג למ"ד
רמב"ן במדבר פינחס כו נד למ"ד
רמב"ן דברים שופטים יז ח למ"ד
שפתי חכמים בראשית בראשית ב כא למ"ד
שפתי חכמים בראשית בראשית ג א למ"ד
שפתי חכמים בראשית נח ו ט למ"ד
שפתי חכמים בראשית נח ח כב למ"ד
שפתי חכמים בראשית לך לך טז יא למ"ד
שפתי חכמים בראשית וירא יח ט למ"ד
שפתי חכמים בראשית וירא יח י למ"ד
שפתי חכמים בראשית חיי שרה כד כא למ"ד
שפתי חכמים בראשית תולדות כו לה למ"ד
שפתי חכמים בראשית וישלח לג יד למ"ד
שפתי חכמים בראשית וישלח לד טו למ"ד
שפתי חכמים בראשית וישב לח ל למ"ד
שפתי חכמים שמות שמות א טו למ"ד
שפתי חכמים שמות בשלח יג יז למ"ד
שפתי חכמים שמות יתרו יח יג למ"ד
שפתי חכמים שמות משפטים כד יד למ"ד
שפתי חכמים שמות משפטים כד טז למ"ד
שפתי חכמים שמות תרומה כז ג למ"ד
שפתי חכמים שמות כי תשא לא יא למ"ד
שפתי חכמים שמות ויקהל לו ז למ"ד
שפתי חכמים ויקרא תזריע יג מח למ"ד
שפתי חכמים ויקרא אמור כג יח למ"ד
שפתי חכמים במדבר במדבר ב ג למ"ד
שפתי חכמים במדבר נשא ה כא למ"ד
שפתי חכמים במדבר נשא ו ה למ"ד
שפתי חכמים במדבר נשא ז יב למ"ד
שפתי חכמים במדבר בהעלתך ט טו למ"ד
שפתי חכמים במדבר בהעלתך יב ח למ"ד
שפתי חכמים במדבר שלח לך יג טז למ"ד
שפתי חכמים במדבר שלח לך יד טז למ"ד
שפתי חכמים במדבר קרח טז יא למ"ד
שפתי חכמים במדבר קרח טז כד למ"ד
שפתי חכמים במדבר חקת יט יג למ"ד
שפתי חכמים במדבר בלק כב ה למ"ד
שפתי חכמים במדבר בלק כב כו למ"ד
שפתי חכמים במדבר בלק כג כ למ"ד
שפתי חכמים במדבר בלק כד יח למ"ד
שפתי חכמים במדבר פינחס כה יב למ"ד
שפתי חכמים במדבר מטות לא ח למ"ד
שפתי חכמים במדבר מסעי לד ד למ"ד
שפתי חכמים במדבר מסעי לד טו למ"ד
שפתי חכמים במדבר מסעי לה לב למ"ד
שפתי חכמים דברים דברים א לג למ"ד
שפתי חכמים דברים האזינו לב יג למ"ד
שפתי חכמים דברים האזינו לב יד למ"ד

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

מתיבתא דרש"י - גליונות ללימוד והעמקה בפירוש רש"י על החומש

תורתו של רש"י/ מפעל "חומש רש"י העולמי" להפצת לימוד חומש רש"י

גליונות "עומק הפשט" - עיונים ברש"י על פי 'לקוטי שיחות'

גליונות "עומק הפשט" - עיונים ברש"י על פי 'לקוטי שיחות'
.

עלון "ויזרע יצחק" - הגיגים לפרשת השבוע

עלון "להבין במקרא" - ביאור הפסוקים ועניני הפרשה לפי הפשט. ע"פ המפרשים

עלון "ברינה יקצורו"

עלון "לעומקו של מקרא" - דברי עומק בפרשת השבוע

עלון "מושגי יסוד"/ מכון "ובהם נהגה"

עלון "באר טוביה" - פסוקי התורה הקדושה

עלון "דברי יושר" - ליקוטים, מוסרים ופרפראות בפשט ובדרש בפרשת השבוע, פרקי אבות ובענינא דיומא

עלון "דברי ישרים" - פרשת השבוע לצעירי הצאן

עלון "וידעת היום"

גליון "פנינים מרבינו האור החיים הקדוש"/ מכון פניני אור החיים

היבטים לשוניים בפרשת השבוע

עלון "דברי חיים"

עלון "פניני הפרשה"/ הרב עובדיה חן

עלון "נפש הפרשה"/ הרב שמחה פשיטיק

"אוצר המעלה" - גליון פרשת השבוע, הקהילה החרדית, רינת המעלה, במעלה אדומים

עלון סיפורי מוסר "אדומים בעליה"

עלון "אספקלריא" - הגות, פרשה, הלכה ועוד

עלון "רוממות"

עלון "רשימות בפרשת השבוע"/ הרב הלל יחיאל הופנר

עלון "חינוך בפרשה"

עלון "בטוב טעם", מבית המדרש "אוהבי דעת" לוּריָא/ הרב עמיהוד סלומון

עלון "פרד"ס לשולחן השבת"

"בני ציון" - גליון לפרשת השבוע

עלון "פרפראות פאר"/ הרב ישראל יוד, מכון פאר

גליון "מלאכת מחשבת" - דיון לעומק בנושאים עיוניים של פרשת השבוע

עלון "שאל אביך ויגדך" - שאלות ותשובות על הפרשה

עלון "קבלת שבת"

עלון שבועי "טמונה בפרשה", לעידוד העיון והבקיאות בפרשת השבוע/ אהרן ביין

עלון "אוצר בנאות הדשא"

סרגלי ציר הזמן היהודי - דורות ותקופות מבריאת האדם עד ימינו

מתקופת אברהם אבינו עד משה רבנו (לפי מסורת ישראל)

מתקופת האבות עד בית המקדש השני (לפי מסורת ישראל)

שיבת ציון ותקומת ישראל

תוויות

אותיות לשון הקודש (64) שאלות בפירוש רש"י לפרשת השבוע (55) הפניות יוצאות מפרשת השבוע לתורה (54) הפניות נכנסות לפרשת השבוע מהתורה (54) סטטיסטיקה לפרשת השבוע (54) זכרון יהודה (52) הפניות נכנסות (51) השוואות ודיוקים בפירוש רש"י לתורה (51) עיון משווה (51) סטטיסטיקה בתורה (47) פירוש רש"י (47) פסוקים (47) מילים (46) חמשת חומשי התורה (45) פרשת השבוע (45) אותיות (41) דיבורי המתחיל (32) עלוני פרשת השבוע (26) עלונים לשבת (26) פרשני התורה (24) פרשת ויגש (24) מצוות (19) שאלות פרשני המקרא (19) דפוס רומא (15) חומש בראשית (15) ספרי נביאים אחרונים (15) דירוג פרשיות (14) הפניות יוצאות (14) חומש במדבר (14) חומש דברים (14) חומש שמות (14) חומש ויקרא (13) רשב"ם (13) ממוצע (12) ספרי כתובים (12) אחוזים (11) מיון פרשיות (11) דפוס וילנא (10) בעל הטורים (9) מילים נרדפות (9) מצוות לא תעשה (8) מצוות עשה (8) פסוק מצוטט (8) פרשת ויצא (7) פרשת וישלח (7) פרשת חיי שרה (7) פרשת תולדות (7) צפיפות טקסט (7) אור החיים (6) חציון (6) ממוצע אותיות במילה (6) ממוצע אותיות בפסוק (6) ממוצע דיבורי המתחיל בפסוק (6) ממוצע מילים בפסוק (6) מתאם פירסון (6) סטיית תקן (6) ספרי נביאים ראשונים (6) פסוק מבואר (6) פרשת אחרי מות (6) פרשת אמור (6) פרשת בא (6) פרשת בהעלותך (6) פרשת בהר (6) פרשת בחוקותי (6) פרשת בלק (6) פרשת במדבר (6) פרשת בראשית (6) פרשת בשלח (6) פרשת דברים (6) פרשת האזינו (6) פרשת השבוע לילדים (6) פרשת וארא (6) פרשת ואתחנן (6) פרשת וזאת הברכה (6) פרשת ויחי (6) פרשת ויקהל (6) פרשת ויקרא (6) פרשת וירא (6) פרשת וישב (6) פרשת חוקת (6) פרשת יתרו (6) פרשת כי תבוא (6) פרשת כי תשא (6) פרשת לך לך (6) פרשת מטות (6) פרשת מסעי (6) פרשת מצורע (6) פרשת מקץ (6) פרשת משפטים (6) פרשת נח (6) פרשת נשא (6) פרשת עקב (6) פרשת פנחס (6) פרשת פקודי (6) פרשת צו (6) פרשת קדושים (6) פרשת קורח (6) פרשת ראה (6) פרשת שלח (6) פרשת שמות (6) פרשת שמיני (6) פרשת תזריע (6) פרשת תצוה (6) פרשת תרומה (6) תפזורות פרשיות השבוע (6) פירוש המלבי"ם (5) פירוש הרא"ם (5) פרשיות סתומות (5) פרשיות פתוחות (5) פרשת וילך (5) פרשת כי תצא (5) פרשת נצבים (5) פרשת שופטים (5) ד"ר אביגדור בנש"ק (4) כלי יקר (4) לעומקו של רש"י (4) מדרש אגדה (4) מדרש הלכה (4) מכילתא (4) משנה (4) ספרי (4) שכיחות דיבורי המתחיל (4) תוספתא (4) תורת כהנים (4) תלמוד בבלי (4) תלמוד ירושלמי (4) ד"ר נסים אליקים (3) הרב עובדיה חן (3) מבוא (3) ספורנו (3) ספרא (3) רמב"ן (3) שפתי חכמים (3) דקדוקי רש"י (2) הכתב והמכתב (2) העמק דבר (2) הפניות סימטריות (2) הרב אהרן שפירא (2) לכסיקוגרפיה (2) מדדים סטטיסטיים (2) מלבי"ם (2) עיונים ברש"י (2) עלון ויזרע יצחק (2) עלון פניני הפרשה (2) עקיבא וינשטיין (2) ראב"ע (2) רש"י (2) 720 צירופים (1) אבן עזרא (1) אגדת רש"י (1) אהרן ביין (1) אות אל"ף (1) אות בי"ת (1) אות גימ"ל (1) אות דל"ת (1) אות ה"א (1) אות ו"ו (1) אות זי"ן (1) אות חי"ת (1) אות טי"ת (1) אות יו"ד (1) אות כ"ף (1) אות למ"ד (1) אות מ"ם (1) אות נו"ן (1) אות סמ"ך (1) אות עי"ן (1) אות פ"א (1) אות צד"י (1) אות קו"ף (1) אות רי"ש (1) אות שי"ן (1) אות תי"ו (1) אותיות האלפא-ביתא (1) איוב (1) אילת השחר (1) אינדקס פרשיות (1) אלעזר טויטו (1) אשר וסרטיל (1) באר רחובות (1) בטוב טעם (1) ביאור ה'כלומר' של רש"י (1) בני ציון (1) בראשית רבה (1) ברכת אשר (1) ברק השחר (1) גליון רוממות (1) ד"ר יוספה רחמן (1) ד"ר רבקה רביב (1) דבק טוב (1) דברי הימים א' (1) דברי הימים ב' (1) דורות ראשונים (1) דניאל (1) דעת זקנים (1) דקדוק ולשון בפירוש הנצי"ב (1) דקדוק ולשון בפירוש רש"י (1) ה"א המגמה (1) הגיגי פרשה (1) הוכחות רש"י (1) הושע (1) הטור הארוך (1) המדריך לכתיבה נכונה (1) הנצי"ב (1) הפניות (1) הפניות עצמיות (1) הפניות רש"י (1) הרב דוד ויספיש (1) הרב דוד חדד (1) הרב מאיר גבריאל מימון (1) הרב מרדכי אפרתי (1) הרב עמיהוד סלומון (1) ואת החסר (1) וידעת היום (1) זכריה (1) חבקוק (1) חגי (1) חזקוני (1) חינוך בפרשה (1) חישובי עולם התורה (1) חנוך חיים ויינשטוק (1) יאיר אור (1) יאיר וסרטיל (1) יהושע (1) יואל (1) יונה (1) יחזקאל (1) ירמיהו (1) ישעיהו (1) כלל רש"י (1) כללי רש"י (1) כללים בפירוש רש"י (1) לב החכמה (1) ליקוטי שיחות (1) לעומקו של מקרא (1) מאורעות התנ"ך (1) מגילת אסתר (1) מגילת רות (1) מדרש תנחמא (1) מונחון ללימוד המקרא (1) מושגי יסוד (1) מיון (1) מיכה (1) מירא דכיא (1) מלאכי (1) מלאכת מחשבת (1) מלכים א' (1) מלכים ב' (1) מפת האתר (1) מפתחות התנ"ך (1) משה מזרחי (1) משלי (1) מתיבתא דרש"י (1) נחום (1) נחמיה (1) נפש הפרשה (1) סדר עולם (1) סדר קריאת התורה (1) סיכום כללי (1) סימני התורה (1) עִיּוּנִים לְשׁוֹנִיִּים בְּפָרָשִׁיּוֹת הַתּוֹרָה (1) עובדיה (1) עומק הפשט (1) עזרא (1) עיונים לשוניים בפרשיות התורה (1) עלון אדומים בעליה (1) עלון אוצר בנאות הדשא (1) עלון אוצר המעלה (1) עלון אספקלריא (1) עלון באר טוביה (1) עלון בני ציון (1) עלון ברינה יקצורו (1) עלון דברי חיים (1) עלון דברי יֹשר (1) עלון דברי ישרים (1) עלון וידעת היום (1) עלון חינוך בפרשה (1) עלון טמונה בפרשה (1) עלון להבין במקרא (1) עלון לעומקו של מקרא (1) עלון מלאכת מחשבת (1) עלון נפש הפרשה (1) עלון פנינים מרבינו האור החיים הקדוש (1) עלון פרד"ס לשולחן השבת (1) עלון פרפראות פאר (1) עלון קבלת שבת (1) עלון רשימות בפרשת השבוע (1) עלון שאל אביך ויגדך (1) עמוס (1) עמיקם גולדוסר (1) פניני אור החיים (1) פניני הפרשה (1) פרשני רש"י (1) פרשת ויקרא-סדר ומבנה (1) צילומי מסך (1) ציר הזמן היהודי (1) צפניה (1) קבלת שבת (1) קהלת (1) רבי חיים בן עטר ופירושו על התורה (1) רבינו בחיי (1) רד"ק (1) רלב"ג (1) רפאל וסרטיל (1) רשימת מפרשי רש"י (1) שופטים (1) שי למורה (1) שיטתו הפרשנית של רש"י (1) שיר השירים (1) שלמה טל (1) שלמה ידידיה טל (1) שמואל א' (1) שמואל ב' (1) שמות נרדפים (1) שנות חיים משותפות (1) תהלים (1) תודת משה (1) תולדות יצחק (1) תורה סדורה (1) תורת ההגה (1) תורת הפועל (1) תורת השם (1) תחביר (1) תיבת בראשית (1)